eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Dostawa jaj spożywczych w roku 2022 (magazyny w Grudziądzu, Grupie, Chełmnie i Brodnicy) - spr. 38/2022Ogłoszenie z dnia 2022-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa jaj spożywczych w roku 2022 (magazyny w Grudziądzu, Grupie, Chełmnie i Brodnicy) - spr. 38/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340907277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czwartaków 3

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261483290

1.5.8.) Numer faksu: 261483222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/13wog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa jaj spożywczych w roku 2022 (magazyny w Grudziądzu, Grupie, Chełmnie i Brodnicy) - spr. 38/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-335027da-d810-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226850

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00169284/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 38/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 17520,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

►Przedmiotem zamówienia jest dostawa jaj spożywczych w roku 2022 (magazyny: w Grudziądzu, Grupie, Chełmnie i Brodnicy) w ilości 14.000 szt. (zamówienie podstawowe), zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego normami oraz asortymentem, ilościami i wymaganiami określonymi oraz zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego.
►Realizacja dostaw przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie składanych w okresie obowiązywania umowy zamówień na zasadach i częstotliwości wynikających z treści zawartej umowy.
►Miejsce dostaw - magazyny znajdują się:
 w Grudziądzu przy ul. Bema 2 i Jagiełły 6;
 w Grupie przy ul. Dworcowej 6A;
 w Chełmnie przy Al. 3-go Maja 4;
 w Brodnicy przy ul. Czwartaków 1.
►Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, a w szczególności m.in.:
1) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 z późn.zm.);
2) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 630 z późn.zm.)
3) ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1753, z późn.zm.);
4) rozporządzeniem WE nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE. L. 139, poz.55 z dnia 30.04.2004 r. z późn.zm.);
5) rozporządzeniem WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. L. 139, poz. 1 z 30.04.2004 r. z późn.zm.);
6) rozporządzeniem WE nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd
ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L 31, poz. 1 z dnia 1 lutego 2002 r. z późn.zm.).
►Przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniach oznakowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r., poz. 29 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem WE nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.U.UE.L.2004.338.4 z późn.zm.), a także ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 z późn.zm.).
►Opakowanie winno zawierać co najmniej informacje wskazane w treści opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza podczas realizacji niniejszej umowy stosowania opakowań zastępczych na produkty żywnościowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9520,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9520,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9520,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. „BILIŃSKI” Waldemar Biliński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7761294444

7.3.3) Ulica: Towarowa 14/45

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-416

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9520,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wartość umowy w Sekcji VIII dotyczy zakresu podstawowego zamówienia. Maksymalna cena całkowita brutto umowy z wykorzystaniem prawa opcji stanowi 17 520,00 zł (zakres podstawowy brutto: 9 520,00 zł; maksymalny zakres opcji brutto: 8 000,00 zł).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.