eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Roboty budowlane realizujące program prac konserwatorskich dla elementów wnętrz budynku przy ul. Potebni 7 w KrakowieOgłoszenie z dnia 2021-10-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane realizujące program prac konserwatorskich dla elementów wnętrz budynku przy ul. Potebni 7 w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Kanclerza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275719

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Tomasza 43

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-027

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@amuz.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.amuz.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane realizujące program prac konserwatorskich dla elementów wnętrz budynku przy ul. Potebni 7 w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-caf33c6e-286c-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00226838

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00125690/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Roboty realizujące program prac konserwatorskich dla wnętrz budynku przy ul. Potebni 7 w Krakowie wraz z robotami instalacyjnymi polegającymi na wymianie grzejników (II etap inwestycji))

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej (strona internetowa prowadzonego postępowania) https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, odbierania dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku nie działania platformy zakupowej dopuszcza się komunikację między wykonawcami a Zamawiającym (nie dot. składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) za pomocą poczty
elektronicznej, na adres Zamawiającego: zp@amuz.krakow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem PRM z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 100., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do
Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej platformazakupowa.pl 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”).4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 5. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc.xls.jpg (.jpeg). b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z6.Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. W przypadku kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. b)Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym. c) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO, informuję, że :• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, 31- 027 Kraków, ul. św. Tomasza 43, NIP : 675-00-07-587, REGON : 000275719, tel. 12 423-20-78, fax 12 422-44-55; e-mail: rektor@amuz.krakow.pl, • Pani/ Pana dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach: - realizacji obowiązków prawnych Administratora, związanych z realizacją postępowania o
udzielenia zamówienia publicznego i wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - "obowiązek prawny", - dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami związanymi z realizacją postępowania o udzielenia zamówienia publicznego lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"; terminy
dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.• Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać - oprócz osób upoważnionych przez Administratora - innym podmiotom, w tym:- osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 ustawy Pzp,- innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,- podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze)- innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym). • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;• może Pani/ Pan złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO),
usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w RODO i z ograniczeniami, o których mowa poniżej:- skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,- w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza ich przetwarzania do czasu zakończenia tego postępowania. Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ma Pani/Pan także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/ Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/008/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych realizujących program prac konserwatorskich dla elementów wnętrz budynku Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie zlokalizowanym przy ul. Potebni 7 w Krakowie, dz. Nr 390/1 obręb 0013 Podgórze.
2. Budynek przy ul. Potebni 7 w Krakowie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków miasta Krakowa, wobec tego wykonawca musi podjąć wszelkie konieczne działania w celu zapewnienia ochrony i zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie zgodnie z Projektem umowy (załącznik nr 2 do SWZ) oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik 3 do niniejszej SWZ, który zawiera dokumentację projektową, na którą składa się program prac konserwatorskich, przedmiar robót, a także specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zwana dalej w skrócie STWiORB).
4. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej lub między dokumentacją projektową i zapisami SWZ wraz z załącznikami (w tym także STWIORB) - obowiązywać będzie najszerszy zakres robót objętych zamówieniem.
5. Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. W przypadku zauważenia, że zakres robót wynikający z dokumentacji projektowej (program prac konserwatorskich, przedmiar) i STWiORB jest niepełny, wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia tego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. W przypadku braku uwag Zamawiający uzna, że wykonawca sprawdził i zweryfikował dostarczoną dokumentację i nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Zamawiającego uznając dostarczoną dokumentację za prawidłową i wystarczającą podstawę realizacji przedmiotu zamówienia (umowy).
6. Zamawiający przewiduje zorganizowanie dla zainteresowanych wykonawców wizji lokalnej obiektu przy ul. Potebni nr 7 w Krakowie, w którym będą prowadzone prace budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy - Zamawiający nie uzależnia złożenia oferty w postępowaniu od uczestnictwa w wizji lokalnej. Osoby delegowane przez zainteresowane firmy proszone są o zgłoszenie się w jednym z dwóch wybranych terminów to jest w dniu 14.10.2021 r. o godz. 10:00 lub w dniu 19.10.2021 r. o godz. 10:00 przed wejściem głównym budynku przy ul. Potebni 7 w Krakowie. Wszystkie osoby, które przybędą na spotkanie zobowiązane będą do pisemnego potwierdzenia swojej obecności na liście uczestników z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz pełnej nazwy i adresu reprezentowanego wykonawcy. Podczas wizji lokalnej przedstawiciel Zamawiającego:
1) wskaże elementy budynku, których dotyczą planowane prace budowlane,
2) zaprezentowane zostanie miejsce pod zaplecze budowy.
Zamawiający informuje, że podczas wizji lokalnej nie będzie możliwości zadawania pytań oraz udzielenia wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy składać w trybie przewidzianych w przepisach ustawy Pzp, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z rozdz. IX SWZ.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do stałego sprzątania w rejonie prowadzonych prac, Wykonawca zapewni usuwanie odpadów powstających w wyniku realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji oraz rękojmi zrównanej z okresem gwarancji na całość robót objętych zakresem zamówienia i na zastosowane materiały budowlane i urządzenia na okres nie krótszy niż 24 miesiące od odbioru końcowego, zgodnie z warunkami określonymi w umowie i dokumencie gwarancyjnym (karta gwarancyjna). Uprawnienia wynikające z gwarancji udzielonej przez wykonawcę nie będą naruszały prawa Zamawiającego do skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji przez producenta materiałów i urządzeń w okresie obowiązywania tej gwarancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Ocenę końcową oferty stanowi Σ punktów przyznanych za wszystkie
kryteria
Σ = C + G, gdzie:
Σ - suma punktów stanowiąca ocenę końcową
C - cena oferty brutto
G - okres gwarancji i rękojmi (na całość wykonanych robót i na zastosowane materiały).
Dla kryterium „Cena oferty brutto” [C] według określonego w rozdz. XVII SWZ wzoru.
Dla kryterium - „Okres gwarancji i rękojmi" według następujących zasad przyznawania punktów to jest za:
zaoferowanie 24 miesięcy gwarancji i rękojmi - 0 pkt
zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji i rękojmi - 20 pkt
zaoferowanie 48 miesięcy gwarancji i rękojmi - 40 pkt
Szczegóły sposobu oceny zawiera rozdz. XVII SWZ.
Oferta może otrzymać maksymalnie (łącznie w obu kryteriach oceny) 100 punktów (gdzie 1%=1 pkt.)
Szczegóły sposobu oceny zawiera rozdz. XVII SWZ oraz pkt. 8.7. niniejszego ogłoszenia "Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi (na całość wykonanych robót i na zastosowane materiały)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie pełnić w czasie realizacji zamówienia funkcję kierownika budowy, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
Osoba wymieniona powyżej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014
r., poz. 1278 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768 z późn. zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do Formularza oferty

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do Formularza oferty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której wykonawca za pośrednictwem przedmiotowych środków dowodowych wykazuje równoważność określonych materiałów/ urządzeń lub norm, zgodnie z postanowieniami rozdz. III pkt 9 i 10 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę zgodnie z treścią niniejszej SWZ, według z jej postanowień oraz z wykorzystaniem wzorów formularzy udostępnionych przez Zamawiającego (w przypadku wzorów formularzy udostępnionych przez Zamawiającego – należy albo odpowiednio wypełnić/ uzupełnić te gotowe
wzorce albo gdy wykonawca nie korzysta z w/w gotowych wzorców – wykonawca winien sporządzić dokumenty/ oświadczenia uwzględniając wszystkie wymagane przez Zamawiającego treści/ informacje), w szczególności oferta winna zawierać podpisany formularz oferty (oferta właściwa) zawierający w szczególności łączną cenę oferty brutto, w tym netto i podatek VAT, oferowany okres gwarancji, termin wykonania, informację o podwykonawcach, a który winien być złożony wraz z co najmniej następującymi załącznikami:
1) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przekazanych przez Zamawiającego przedmiarów robót;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z tych wykonawców. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1a do Formularza oferty;
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1b do Formularza oferty;
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, w tym stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnictw) w oryginale, notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez mocodawcę;
5) wyjaśnienia dot. zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dot.);
6) wykaz podwykonawców (jeśli dot.);
7) w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu wykonawcy zobligowany jest załączyć do oferty:
7.1) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia niezbędnych zasobów (wzór zobowiązania stanowi złącznik nr 3b do Formularz oferty) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (dla każdego z tych podmiotów odrębnie);
7.2)oświadczenie innego podmiotu trzeciego potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (dla każdego z tych podmiotów odrębnie); Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że podmiot nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3a do Formularza oferty;
Uwaga: dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1) i 7.2) muszą być podpisane przez osobę upoważnioną (osoby upoważnione) do reprezentowania podmiotu trzeciego.
8)oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeśli dot.); Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Formularza oferty;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

• Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp
• Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Za wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się także wspólników spółki cywilnej).
• W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie
o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1.1) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
• W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy muszą dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Rozdziale VII pkt 4 SWZ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do Formularza oferty.
• Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 5 do Formularza oferty, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Jeżeli Oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której zamawiający dokonana wyboru wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-25 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający działając na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 288 ust. 1 Pzp zaprosi do negocjacji 3 (trzech) wykonawców których oferty zostały najwyżej ocenione na podstawie kryteriów, o których mowa w Rozdz. XVII SWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku jeśli:
- liczba złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu będzie mniejsza niż 3 (trzy), Zamawiający zaprosi odpowiednio mniejszą liczbę wykonawców;
- dwóch (lub więcej) wykonawców znajdujących się na drugim lub trzecim miejscu w rankingu oceny ofert, ze względu na fakt, że oferty tych Wykonawców przedstawiają taki sam bilans kryteriów, zaprosi odpowiednio większą liczbę.
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1.1) Cena oferty brutto [C]- znaczenie 60%
1.2) Okres gwarancji i rękojmi (na całość wykonanych robót i na zastosowane materiały) [G]–
waga 40 %
Ad.1) dla kryterium „Cena oferty brutto” [C] według wzoru:
cena oferty najtańszej
Liczba punktów = _______ x 100 x 60 %
cena oferty badanej
Do obliczenia wartości punktowej w kryterium cena oferty brutto będzie brany pod uwagę
zadeklarowana przez Wykonawcę w formularzu oferty CENA OFERTOWA BRUTTO.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 60 pkt.
Ad.2) Sposób oceny ofert dla kryterium - „Okres gwarancji i rękojmi” [G] - waga 40 %
Do obliczenia wartości punktowej w kryterium okres gwarancji i zrównany z nim okres rękojmi będzie brany pod uwagę zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi w miesiącach, zaoferowany przez wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia, a do
oceny oferty Zamawiający przyzna punkty zgodnie z zasadami określonymi poniżej:
zaoferowanie 24 miesięcy gwarancji i rękojmi - 0 pkt
zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji i rękojmi - 20 pkt
zaoferowanie 48 miesięcy gwarancji i rękojmi - 40 pkt
Uwaga:
a) Okres gwarancji i rękojmi należy podać w miesiącach. Jeżeli wykonawca poda okres gwarancji i rękojmi w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
b) Zaoferowany termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej minimalny okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego czyli 24 miesięcy. Jeżeli wykonawca wskaże w ofercie krótszy okres gwarancji i rękojmi jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp. W przypadku braku podania okresu gwarancji i rękojmi, do oceny oferty i umowy z wykonawcą
Zamawiający przyjmie minimalny dopuszczalny okres, tj. 24 miesięcy i przyzna 0 pkt w ramach tego kryterium.
c) W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi okresami, Zamawiający w celu oceny oferty będzie podane wartości pośrednie zaokrąglał w dół do niższego okresu.
d) Maksymalny okres gwarancji i rękojmi uwzględniony do oceny ofert wynosi 48 miesięcy (tj. 4 lata). Jeżeli wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji i rękojmi niż 48 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 48 miesięcy. Natomiast do umowy zostanie przyjęty zaoferowany ów dłuższy okres gwarancji i rękojmi. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 40 pkt.
2. Ocenę końcową oferty stanowi Σ punktów przyznanych za wszystkie kryteria wymienione
wyżej:
Σ = C + G
Σ - suma punktów stanowiąca ocenę końcową
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów (gdzie 1%=1 pkt.)

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 40 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 31.12.2021 r., przy czym Zamawiający przewiduje zawarcie umowy około połowy listopada 2021 r.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.