eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Augustów › Modernizacja drogi nr 3208 dojazd pożarowy nr 24 w Leśnictwie BargłówOgłoszenie z dnia 2023-05-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja drogi nr 3208 dojazd pożarowy nr 24 w Leśnictwie Bargłów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO AUGUSTÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790011210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Turystyczna 19

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 87 643 99 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: augustow@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://augustow.bialystok.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja drogi nr 3208 dojazd pożarowy nr 24 w Leśnictwie Bargłów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1aa9a60f-f86e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00226830

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00124889/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja drogi nr 3208 w Leśnictwie Bargłów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow lub poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
W sytuacjach awaryjnych Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email augustow@bialystok.lasy.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Augustów, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustów. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem augustow@bialystok.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 87 643 99 00.
Szczegóły zostały określone w pkt 33 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została określona w pkt 33 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.6.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 376374,48 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą:
„Modernizacja drogi nr 3208 dojazd pożarowy nr 24 w Leśnictwie Bargłów.”
Modernizacja polegająca na remoncie, polepszeniu i wyprofilowaniu nawierzchni.
Adres: Droga leśna - dojazd pożarowy w Leśnictwie Bargłów, w oddziałach: 1 268, 278, 266,
271, 265, 270, 280, 279, 284, 283, w km 0+000,00 ÷ 1+977,00 o długości 1977,00 mb.
Przedmiar robót ma charakter informacyjny i pomocniczy.
Przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszej SWZ – załącznik nr 14 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach:
- Specyfikacji technicznej - Załącznik nr 10 do SWZ.
- Opisie technicznym. - Załącznik nr 11 do SWZ.
- Projekcie zagospodarowania terenu- Załącznik nr 15 do SWZ.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie w/w wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt jest wiążąco częścią zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane w okresie ustawowej rękojmi i
po okresie ustawowej rękojmi – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane w okresie ustawowej rękojmi i po okresie ustawowej rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku
udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.
a) Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:
I) dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową,
nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania
środków finansowych i zdolności kredytowej
pochodzących z informacji uzyskanych z różnych
instytucji (banków) wydanych dla jednego Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej członków konsorcjum.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
I) zrealizował co najmniej 2 odrębne roboty budowlane
polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi, Wartość robót – nie może być mniejsza niż 250 000,00 złotych brutto każda. (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie jednej umowy). Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie wykazać się całym wymaganym doświadczeniem.
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
I) dysponuje lub będzie dysponował zdolnością techniczną lub zawodową, tj. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował :
1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, z wykształceniem wyższym technicznym posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r., poz.334 z późn. zm). Zamawiający wymaga, aby ww. osoba uczestnicząca w wykonywaniu zamówienia posiadała min. 5 letnie doświadczenie* w danej specjalności.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 19 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzieleni zamówienia oraz brak podstaw wykluczenia obejmuje:
a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP(wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 4 do SWZ), w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 2 PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP.
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej
złożeniem,
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 19.1. lit d) SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą robót faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych.
c) dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
5 000,00 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Szczegóły dotyczące wadium zostały określone w pkt 30 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 18.1 SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 18.1. ppkt 4) lit. a)
winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 18.1 ppkt 4) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sposób i na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji warunków zamówienia.
Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
Szczegóły zostały określone w pkt 32 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 08:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.