eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekujących do skóry i błon śluzowych I

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekujących do skóry i błon śluzowych I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357207664

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prądnicka 35-37

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-202

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 122578292

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@narutowicz.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.narutowicz.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekujących do skóry i błon śluzowych I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9795ce7e-cf29-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00226640

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00539730/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekujących do skóry i błon śluzowych I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem
wymogów określonych poniżej. Środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniu, jest platforma on-line działająca pod adresem
https://e- ProPublico.pl/ (dalej jako: ”Platforma”) oraz poczta elektroniczna zamowienia@narutowicz.krakow.pl . W korespondencji
kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca powinien się posługiwać numerem sprawy określonym w SWZ. Postępowanie
prowadzone jest na Platformie pod nazwą: „Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekcyjnych do skóry i błon
śluzowych I”- nr sprawy: ZP/14/2024. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/ oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zamawiający określa następujące wymagania
sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: a) stały dostęp do sieci Internet, b) posiadanie dowolnej i aktywnej
skrzynki poczty elektronicznej (email), c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich
głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), e) włączona
obsługa JavaScript oraz Cookies. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w
formatach: .pdf, .doc,
.docx., .xlsx, .xml. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej: - za pośrednictwem Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie, - zawiadomienia, wnioski, oświadczenia oraz
informacje przekazywane przez Wykonawcę (inne niż oferty) pocztą elektroniczną winny być kierowane na adres:
zamowienia@narutowicz.krakow.pl. Ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w pkt. 3 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w pkt. 3 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/14/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1 - Odkażanie błon śluzowych przed zabiegami operacyjnymi. Szczegółowy opis według Załącznika nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert zawarty został w pkt. 18 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2 - Preparaty do dezynfekcji ran i błon śluzowych. Szczegółowy opis według Załącznika nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert zawarty został w pkt. 18 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Pakiet 1 – Odkażanie błon śluzowych przed zabiegami operacyjnymi
Pakiet 2 – Preparaty do dezynfekcji ran i błon śluzowych

Dotyczy wykonawców oferujących produkty lecznicze: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, a w szczególności posiadający:
- ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i środki odurzające - odpowiednio wymagane zezwolenie.
- ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie jeżeli wykonawca jest wytwórcą.
- w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi.
- lub kopia równoważnego dokumentu wydanego przez właściwe organy państw członkowskich UE.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi spełniać ten spośród wykonawców, który będzie sprzedawał produkty lecznicze.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy
przedłożyć:
1) Foldery (materiały producenta, katalogi, materiały informacyjne, karty charakterystyki, ulotki firmowe, instrukcje obsługi,
karty danych technicznych, świadectwa rejestracji, badania laboratoryjne) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia -
potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty parametrów wymaganych i określonych przez Zamawiającego. Muszą
być w języku polskim, opisane zgodnie ze złożoną ofertą – nazwa Wykonawcy, Nr pakietu, Nr pozycji której dotyczy. W
przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu
lub oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu parametrów wymaganych. W przypadku
załączenia oświadczenia autoryzowanego dystrybutora należy przedłożyć stosowne upoważnienie do reprezentowania
wytwórcy.
2) Próbki (gotowe do użycia w warunkach szpitalnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ),
opatrzone etykietami w języku polskim, zawierającymi wszystkie niezbędne dane. Jeżeli rozmiar próbki uniemożliwia
umieszczenie na niej danych identyfikujących próbkę w tym numeru katalogowego, prosimy o dołączenie do próbek etykiety
z opakowania zbiorczego zawierającej wymagane dane. Próbki opisane zgodnie ze złożoną ofertą – nazwa Wykonawcy, nr
pakietu, nr pozycji której dotyczy; próbki są bezpłatne i po ocenie traktowane są jako odpad medyczny. Ilość próbek została
wyszczególniona w załączniku nr 1 do SWZ w kolumnie „Próbki”. Próbki należy przesłać na adres: ul. Siemaszki 17, 31-201
Kraków, Dział Zamówień Publicznych i Umów.
3) Dokumenty o których mowa w Załączniku nr 1. (jeżeli dotyczy)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy
przedłożyć:
1) Foldery (materiały producenta, katalogi, materiały informacyjne, karty charakterystyki, ulotki firmowe, instrukcje obsługi,
karty danych technicznych, świadectwa rejestracji, badania laboratoryjne) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia -
potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty parametrów wymaganych i określonych przez Zamawiającego. Muszą
być w języku polskim, opisane zgodnie ze złożoną ofertą – nazwa Wykonawcy, Nr pakietu, Nr pozycji której dotyczy. W
przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu
lub oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu parametrów wymaganych. W przypadku
załączenia oświadczenia autoryzowanego dystrybutora należy przedłożyć stosowne upoważnienie do reprezentowania
wytwórcy.
2) Próbki (gotowe do użycia w warunkach szpitalnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ),
opatrzone etykietami w języku polskim, zawierającymi wszystkie niezbędne dane. Jeżeli rozmiar próbki uniemożliwia
umieszczenie na niej danych identyfikujących próbkę w tym numeru katalogowego, prosimy o dołączenie do próbek etykiety
z opakowania zbiorczego zawierającej wymagane dane. Próbki opisane zgodnie ze złożoną ofertą – nazwa Wykonawcy, nr
pakietu, nr pozycji której dotyczy; próbki są bezpłatne i po ocenie traktowane są jako odpad medyczny. Ilość próbek została
wyszczególniona w załączniku nr 1 do SWZ w kolumnie „Próbki”. Próbki należy przesłać na adres: ul. Siemaszki 17, 31-201
Kraków, Dział Zamówień Publicznych i Umów.
3) Dokumenty o których mowa w Załączniku nr 1. (jeżeli dotyczy)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy; Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
Informację o obowiązku podatkowym - jeżeli dotyczy;
zobowiązanie podmiotu trzeciego -jeżeli dotyczy;
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku. Wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez wykonawców, wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
(załącznik nr 3 do SWZ), o którym mowa w pkt 8.1.1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy w zakresie i na określonych w projekcie umowy warunkach. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do
SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.