eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Świadczenie usług wynajmu i serwisu odzieży roboczej dla pracowników PGK w Płońsku Sp. z o.o.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług wynajmu i serwisu odzieży roboczej dla pracowników PGK w Płońsku Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130314574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: A. Mickiewicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 6624278

1.5.8.) Numer faksu: Brak

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgk@pgk.plonsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.plonsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług wynajmu i serwisu odzieży roboczej dla pracowników PGK w Płońsku Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aeea4944-d6f7-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00226487

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pgkplonsk.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pgkplonsk.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej e-Zamawiający, tj. Platformy Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://pgkplonsk.eZamawiajacy.pl.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści swz. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej przez opcję „zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „korespondencja”.
4. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf"-zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, oprócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
6. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych -MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
7. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc, pdf.
8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
9. Zgodnie z art. 63 ust. 2 uPzp ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 10.3. swz należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres https://pgkplonsk.eZamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz. w spr. ochrony osób fiz. w zw. z przetw. danych osob. i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchyl. dyrekt. 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”, informuję, że:
1.1.Admin. danych osob. zawart. w złoż. do postęp. przetarg. ofercie jest PGK w Płońsku Sp. z o.o.
1.2.W spr. związ. z odo można skontakt. się z IOD za pomocą adresu: iodo@pgk.plonsk.pl lub pisemnie na adres siedziby admin.
1.3.Dane osob. przetw. będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przepr. postęp. oraz zaw. umowy, a podst. prawną ich przetw. jest obow. prawny stosow. sformalizowanych proced. udziel. zamów. spocz. na Zam.
1.4.Odb. danych osob. będą osoby lub podm., którym zostanie udostęp. dok. post. w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 uPzp.
1.5.Dane osob. będą przech., zg. z art. 78 ust. 1 uPzp, przez 4 lata od dnia zak. post., a jeżeli czas trw. um. przekr. 4 lata, okres przechow. obej. cały czas trw. umowy.
1.6.Obow. pod. danych osob. jest wymogiem ustaw. określ. w uPzp, zw. z udz. w postęp; konsekwencje niepodania określ. danych wynikają z uPzp.
2.W odnies. do danych osob. decyzje nie będą podejm. w sposób zautomatyzowany, stos. do art. 22 RODO.
2.1.Posiadacie Państwo:
1)na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osob. Państwa dotyczących,
2)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osob., przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udziel. zamów. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego zał.,
3)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od adm. ograniczenia przetw. danych osob. z zastrzeż. przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ogran. przetw. nie ma zastosow. w odniesieniu do przechow., w celu zapewn. korzyst. ze środków ochr. praw. lub w celu ochr. praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członk., a także nie ogranicza przetw. danych osob. do czasu zakończ. postęp.
4)prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznacie Państwo, że przetw. danych osob. narusza przepisy RODO.
2.2.Nie przysługuje Państwu:
1)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osob.
2)prawo do przenosz. danych osob., o którym mowa w art. 20 RODO,
3)na podst.art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetw. danych osob. gdyż podst. praw. przetw. danych osob. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.Odb. danych osob. będą upoważ. pracownicy PGK w Płońsku Sp. z o.o. oraz spółki ORE 49, wpisanej do KRS, prow. przez SR dla Warszawy XIII Wydz.Gospod. KRS pod numerem 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której PGK w Płońsku Sp. z o.o. prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://pgkplonsk.eZamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.
3.1.Ponadto, Zamawiający przypomina o ciążącym obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa a art. 14 ust. 5 RODO.
3.2.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
3.3.W trakcie oraz po zakoń. postęp., w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zam. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/TP/RO/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wynajmu i serwisu odzieży roboczej dla pracowników PGK w Płońsku Sp. z o.o.
1.Zamówienie w swym zakresie obejmuje:
1.1.Wynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej, w skład której wchodzą:
1) Bluzy dresowe na suwak z kapturem,
2) Spodnie ogrodniczki,
3) Spodnie typu standard,
4) Koszule flanelowe,
5) Bluzy robocze,
6) Koszulki typu t-shirt,
7) Fartuch,
8) Kurtka ocieplana Hi-Vis 5w1,
9) Spodnie ocieplane Hi-Vis,
10) Kurtka ocieplana z taśmą odblaskową,
11) Spodnie ocieplane z taśmą odblaskową,
12) Bluza polarowa,
13) Bezrękawnik.
Wykazany asortyment stanowi odzież całoroczną.
2.2.Wynajem i serwis szaf na odzież czystą i brudną, w skład których wchodzą:
1) Szafki wrzutowe w ilości 7 sztuk,
2) Szafki ubraniowe, indywidualne dla każdego pracownika, zamykane na klucz w ilości 196 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

50830000-2 - Usługi w zakresie naprawy odzieży i wyrobów włókienniczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 38 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w trakcie trwania umowy zamówień w trybie z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia mogą zostać udzielone do wysokości 15% wartości zamówienia podstawowego i polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, określonych w Rozdziale 5 swz. Sytuacja taka zaistnieje wówczas, gdy Zamawiający w trakcie trwania umowy zatrudni nowych pracowników. Wykonawca będzie zobowiązany uszyć dla nowoprzyjętych pracowników odzież roboczą i świadczyć usługi opisane w Rozdziale 5 swz na tych samych warunkach, co w zamówieniu podstawowym.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium Cena i obliczone na podstawie wzoru:
Maksymalna liczba punktów w niniejszym kryterium wynosi 100 pkt, a punkty zostaną przyznane następująco:
C = (Cmin : Cx) x 100
gdzie
C - liczba pkt, jaką może uzyskać oferta badana
Cmin - najniższa cena ofertowa brutto
Cx - cena ofertowa brutto ocenianej oferty
2. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego powyżej.
3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w swz, Wykonawca nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania oraz oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
6. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium „Cena ofertowa brutto” brana będzie pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia, z zastrzeżeniem, że:
6.1. jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
6.2. W ofercie, o której mowa w pkt 6.1. Wykonawca ma obowiązek:
6.2.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
6.2.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
6.2.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,
6.2.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
6.3. W przypadku złożenia oferty przez podmiot zagraniczny z państw trzecich, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej Wykonawcy różnicę w kwocie należnego podatku VAT, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy oraz cło.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w swz na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w swz. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że:
1.wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi realizowane w ramach odrębnych umów, trwających nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy każda z nich, polegające na usłudze pralniczej i serwisowej odzieży roboczej, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto każda z nich,
2.dysponują co najmniej dwoma pojazdami przeznaczonymi do transportu odzieży roboczej czystej i brudnej,
3.dysponują zakładem pralniczym, wyposażonym w urządzenia i maszyny, niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,
4.potwierdzą, że wdrożyli i stosują system zarządzania jakością, np. ISO 9001. Minimalny zakres certyfikacji: wynajem, serwis odzieży roboczej, szafek oraz usługi pralnicze.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
2. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do swz, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz należy przygotować na załączniku nr 7 i 8 do swz.
3. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zarzadzania jakością, np. ISO 9001.
Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego nie ma dostępu do podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt 3 lub nie ma możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, może złożyć inne podmiotowe środki dowodowe dotyczące zapewnienia jakości, o ile udowodni, że stosowane przez niego środki zapewnienia jakości są zgodne z wymaganymi normami zarządzania jakością.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
BS w Płońsku nr 26 8230 0007 0201 4386 2000 0002 z adnotacją „Wadium przetargowe – numer sprawy 3/TP/RO/2024”.
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 uPzp .
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca zobowiązany jest wnieść dokument wadialny (gwarancję lub poręczenie) wraz z ofertą. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: „wadium – numer sprawy 3/TP/RO/2024”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym lub kopia potwierdzona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu umocowania pełnomocnika.
3. Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Podpis i poświadczenie za zgodność z oryginałem złożone muszą być za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego.
4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej) składających ofertę wspólną musi złożyć oświadczenie, potwierdzające brak podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 8 i 10 uPzp oraz art. 7 ust. 1 specustawy oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wszelkie oświadczenia lub dokumenty sporządzone zgodnie z swz składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Podpis i poświadczenie za zgodność z oryginałem muszą być złożone za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego.
7. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na zbyt małą liczbę znaków możliwych do wprowadzenia w ogłoszeniu (4000), zamawiający sygnalizuje, że szczegóły opisujące zmiany w umowie znajdują się w par. 6 i 11 projektu umowy. Dotyczą one możliwości wprowadzenia zmian w wynagrodzeniu oraz terminie realizacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pgkplonsk.eZamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.