eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skoczów › Remont cząstkowy nawierzchni dróg przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów, na drogach zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, w obrębie miasta SkoczówOgłoszenie z dnia 2023-05-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont cząstkowy nawierzchni dróg przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów, na drogach zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, w obrębie miasta Skoczów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241380964

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 14

1.5.2.) Miejscowość: Skoczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-430

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@mzd.skoczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.skoczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie i utrzymanie dróg

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont cząstkowy nawierzchni dróg przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów, na drogach zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, w obrębie miasta Skoczów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7cc6fd53-f7f4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00226373

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039556/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z podziałem na 4 zadania.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings, adres email: zamowienia.publiczne@mzd.skoczow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę składa się pod rygorem
nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy: 1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub 2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym -
wyłącznie poprzez Platformę zakupową. 2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę zakupową) –
zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami dla Wykonawców Platformy zakupowej - dostępnymi pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjeoraz regulaminem korzystania z Platformy zakupowej dostępny pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 3. Złożenie oferty poprzez Platformę zakupową oznacza akceptację
regulaminu, o którym mowa w ust. 1 . 4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy zakupowej – wskazane są na
stronie internetowej Platformy zakupowej - pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 5. Wsparcia w zakresie
działania Platformy zakupowej udziela jej dostawca, tj. Open Nexus Sp. z o.o. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, nr tel. 22
101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00. 6. Sposoby złożenia oferty za
pośrednictwem Platformy zakupowej oraz potwierdzenia złożenia oferty, zostały opisane w Instrukcjach dla Wykonawców Platformy
zakupowej. 7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3
ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023 poz. 57), z zastrzeżeniem
formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Pozostałe postanowienia
zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, reprezentujący Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Skoczowie 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 14;
􀀀 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
• pod adresem poczty elektronicznej: iod@mzd.skoczow.pl;
• pod nr telefonu 33 487-49-43, 33 487-49-44 wew. 21;
• pisemnie na adres siedziby Administratora;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp” w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
• firma Open Nexus Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, z która administrator zawarł umowę na obsługę Platformy Przetargowej, na której prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
• podmiot uprawniony do obsługi doręczeń (Poczta Polska S.A.);
• podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Miejskim Zarządzie Dróg systemów informatycznych;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a następnie w celach archiwalnych przechowywane będą przez 5 lat, chyba, że przepisy szczególne będą stanowić inaczej;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
􀀀 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, iż skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZD.341.103.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont cząstkowy nawierzchni dróg przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów, na drogach zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, w obrębie miasta Skoczów – w ilości do 22 Mg.

Poprzez remont cząstkowy rozumie się zespół zabiegów technicznych związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

Remonty winny być wykonywane zgodnie z warunkami organizacyjnymi oraz wymaganiami technologicznymi stanowiącymi Załączniki nr 5 do niniejszej Specyfikacji.

Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

Ewentualnie podane nazwy własne materiałów, wyrobów, urządzeń, bądź producentów użyte w Załączniku nr 5 do SWZ należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może zastosować materiały, wyroby i urządzenia podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań SWZ.

Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość, zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż zakup przedmiotu zamówienia realizowany będzie do podanych ilości, co oznacza, że Zamawiający nie musi zrealizować zamówień do podanych ilości (może zakupić mniejszą ilość, w zależności od zapotrzebowania).
Założone ilości przedmiarowe remontu mogą ulec zmianie, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, których na etapie przygotowywania dokumentów przetargowych nie można było przewidzieć.
Zamawiający gwarantuje natomiast zapłatę za realizację 70% ceny podanej w formularzu ofertowym.

Tam, gdzie w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
f) standardów emisyjnych.
Ilekroć w dokumentacji mowa jest o Polskich Normach, należy przez to rozumieć Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy, lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymogom specyfikacji technicznych.

Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do SWZ projektowane postanowienia umowy.

Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na faktycznym wykonaniu robót budowlanych przez operatorów sprzętu remontowego, tj.: kierowców samochodów oraz operatorów remonterów i innych maszyn budowlanych niezbędnych do wykonania zamówienia, przez cały okres trwania realizacji zamówienia.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający gwarantuje zapłatę za realizację zamówienia w wysokości 70% maksymalnej wartości zamówienia

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył), co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej, niż 80 000,00 zł brutto każda robota budowlana.

Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą/osobami zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającą/posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
oraz zrzeszoną/nymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) tj. osobą/osobami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) w celu wykonania zamówienia publicznego co najmniej jednym remonterem typu „patcher”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
(określonych przez Zamawiającego w ust. 3 rozdziału XIX SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
􀀀 w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.1 SWZ:
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Uwaga:
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert.
􀀀 w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.2 SWZ:
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
􀀀 w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.3 SWZ:
wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej
mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby (załącznik nr 3 do SWZ). 2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z
projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie
zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty,
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. 3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych
się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało
wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające
pełnomocnictwo) lub notariusz. 4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”) – o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oświadczenie to podpisuje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy
zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118
ustawy). Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci
elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W
przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź
wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć
wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz. XVI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej
bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod
taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Oferta musi być
podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z
Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika). 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez
Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza,
iż: 5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia; 5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego
warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane
przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich
podmiotów. 6. W przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z którego
wynika, które robot budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.”). 7. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej
umowy, zawiera załącznik nr 4 do SWZ. 1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku
nr 4 do SWZ. 1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2
ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 84 dni od dnia podpisania umowy (12 tygodni ).
Termin może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia długotrwałych warunków atmosferycznych uniemożliwiających
prawidłowo zrealizować zamówienie, lecz wyłącznie o rzeczywistą ilość dni roboczych, w których Zamawiający wstrzymał
roboty.
Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale 17 SWZ. W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ), należy podać odpowiednio jedną z możliwości skrócenia terminu.
2. Dotyczy SEKCJI VII 8.1) Termin składania ofert: 06.06.2023r. do godziny 08:00,00.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 129 z późn. zm.). Do Wykonawcy podlegającego
wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.