eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jonkowo › MODERNIZACJA DRÓG NA OSIEDLU LEŚNYM W JONKOWIEOgłoszenie z dnia 2022-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
MODERNIZACJA DRÓG NA OSIEDLU LEŚNYM W JONKOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JONKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743166

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Klonowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Jonkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-042

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: tel. +48 896706911, +48 895129237, +48 895129166

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jonkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.jonkowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJA DRÓG NA OSIEDLU LEŚNYM W JONKOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ef0b24f-c559-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226339

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039814/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja dróg osiedlowych na osiedlu Leśnym w Jonkowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00136127/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1679219,68 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni ulic Hanowskiego, Sosnowej, Brzozowej, Dębowej, Świerkowej w Jonkowie. Zamówienie obejmuje roboty ziemne, rozbiórkowe, montażowe i odtworzeniowe.
2. Miejsce realizacji zamówienia: w miejscowości Jonkowo, gmina Jonkowo, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie - działki o nr ewid. 39/3, 46/57, 46/48, 40, 46/49, 46/50, 41/2, 39/26, 254, 44, 45/1, 45/2, 39/6.
3. Zakres zamówienia:
W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewidziano:
• wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dróg osiedlowych na długości 937,72m i szerokości 3,5 m,
• przebudowę skrzyżowań poszczególnych dróg osiedlowych,
• wykonanie zjazdów do przyległych nieruchomości,
• wykonanie nawierzchni poboczy (o szerokości 0,75m) kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm – powierzchni łącznej 1085 m2,
• przebudowę kolizji linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych SN 15 kV oraz nN 0,4 kV wraz oświetleniem ulicznym,
• przełożenie odcinka istniejącego kabla telekomunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ulic. Hanowskiego i Sosnowej,
• roboty wykończeniowe:
− umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem mieszanką traw,
− plantowanie powierzchni skarp wykopów i nasypów,
• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
• regulacja pionowa i pozioma studni i zaworów.
4. Zakres zamówienia obejmuje również:
1) wykonanie robót przygotowawczych w postaci urządzenia i zabezpieczenia terenu robót,
2) wykonanie robót tymczasowych,
3) pełną obsługę geodezyjną robót w trakcie realizacji wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Pomiar powykonawczy Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić w formie dokumentu w wersji papierowej – 3 egz. oraz na nośniku elektronicznym w plikach: pdf oraz dxf,
4) inne prace pomocnicze związane z obowiązującymi badaniami, próbami, odbiorami, pozostałymi badaniami kontrolnymi związanymi z wykonaniem zamówienia,
5) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
6) opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
7) bieżące utrzymanie ulic w czasie przebudowy,
8) wykonanie na własny koszt wszelkich tablic informacyjnych związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi i zabezpieczeniem terenu robót,
9) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1765484,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2582398,59 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1765484,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KATOPI LC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 521285485, NIP: 7393964507

7.3.3) Ulica: GEN. JÓZEFA HALLERA, nr 15, lok. 19,

7.3.4) Miejscowość: OLSZTYN

7.3.5) Kod pocztowy: 10-693

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego) - ATK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komabdytowa.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1765484,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Inwestycja finansowana ze wsparciem, w postaci środków finansowych, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), ustanowionego uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (T.j. M.P. z 2022 poz. 22)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.