eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowogród Bobrzański › Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem 9Ogłoszenie z dnia 2022-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem 9

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowackiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Nowogród Bobrzański

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-010

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683290962

1.5.8.) Numer faksu: 683290962

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: now.bobrz.um@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodbobrz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem 9

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0464669-c65c-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226313

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015668/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00138073/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZ.271.1.4b.2022.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 234237,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku mieszkalnego w zakresie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kocioł gazowy c.o. z zamkniętą komorą spalania o mocy 21kW oraz kuchenkę gazową, wykonaniu prac budowlano – instalacyjnych (elektrycznych, sanitarnych).

2. Zadanie obejmuje m.in.:

a) Roboty remontowe i naprawcze
- skucie zawilgoconych tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
- oczyszczenie podłoża ścian, zagruntowanie oraz wykonanie natrysków wzmacniających (szpryca cementowo-wapienny),
- oczyszczenie, odkucie luźnych fragmentów miejsc spękań i rys, wykonanie bruzd i zamontowanie kotew spinających fi 8 mm o długości 1m co 30 cm. Kotwy montować na zaprawie np. cementowej w tubach lub kotwy chemiczne,

b) Termomodernizacja budynku:
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - oczyszczenie ścian, wykonanie izolacji termicznej styropianem o gr. 12 cm, wykonanie silikonowej wyprawy tynkarskiej
- ocieplenie ścian podziemia i cokołu – odkryć ściany do poziomu posadowienia lub przemarzania, uzupełnić ubytki zaprawa naprawczą, zagruntować, zaizolować, pokryć styropianem i okładzinami ceramicznymi elewacyjnymi,
- montaż elementów elewacji – parapety, wykonanie obróbek blacharskich
- docieplenie poddasza pianką poliuretanową o gr. 15 cm,

c) Remont elementów wewnętrznych budynku:
- zdemontowanie wyposażenia,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - demontaż starej stolarki drewnianej i utylizacja, montaż nowej stolarki okiennej z PCV o parametrach współczynnika przenikania ciepła poniżej 1,1 W/m2K, - -- montaż stolarki drzwiowej typowej pełnej i przeszklonej,
- demontaż podłóg, wyrównanie podłoża gruntowego pod podłogi oraz wykonanie izolacji cieplnej warstwą 10 cm keramzytu, izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej folią podposadzkową, ułożenie 6 cm styropianu twardego EPS 150. Na warstwie izolacyjnej ułożenie warstwy betonu 5 cm zbrojonego siatką stalową, wykonanie posadzek z płytek ceramicznych,
- zaimpregnowanie i poddanie iniekcji ścian wewnętrznych, pokrycie tynkiem cementowo-wapiennym i malowanie,
- zeskrobanie starych farb sufitów, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie farbami do wnętrz,

d) Instalacje elektryczne:
- zdemontowanie instalacji elektrycznych,
- wykonanie z przyłącza napowietrznego nową linię kablową WLZ 5x10 mm2 do szafki naściennej z tablicą licznikową i zabezpieczeniami,
- zamontowanie szafki w typowej zabudowie IP20 wyposażonej w rozłącznik główny, ochronnik przepięciowy oraz zabezpieczenia poszczególnych odbiorów. Przewód zasilający układać w rurce ochronnej,
- wykonanie obwodów oświetleniowych i gniazdowych z przewodów podtynkowych YDYp 1,5 i 2,5 mm2, montaż wyłączników i gniazd,
- wykonanie zasilania kuchenki elektrycznej przewodem YDY 5x2,5 mm2,
- wykonanie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez szybkie wyłączanie z wyłącznikami różnicowo-prądowymi i wyłącznikami samoczynnymi serii 300,
wykonanie dodatkowo połączenia wyrównawczego przewodem LY 6mm2 pt. Przyłączenie do instalacji połączeń wyrównawczych metalowe urządzenia oraz inst. wodociągową,
wykonanie ochrony przeciwporażeniowej – jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy stosować samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie z PN-IEC 64-364. Układ sieci TN-S instalacje elektryczne wewnętrzne.
e) Instalacje wodno-kanalizacyjna i C.O.
- zdemontowanie instalacji sanitarnych z urządzeniami,
- wykonanie remontu instalacji wodociągowej od wodomierza głównego do urządzeń odbiorczych - - -- wykonanie instalacji podtynkowej z rur PP fi 20 mm w izolacji z pianki piuretanowej, poprowadzenie przewodów fi 19 mm do urządzeń odbiorczych – spłuczki ustępowej, natrysku, umywalki i zlewozmywaka. Do podłączeń stosować łączniki metalowe elastyczne, przed urządzeniami montować zawory kulowe,
- wykonanie instalacji dwururowej centralnego ogrzewania z zastosowaniem rur PEX/AL./PEX 16x2,0mm, z zaworami odcinającymi kulowymi oraz z zaworami grzejnikowymi z głowicami termostatycznymi. Zamontowanie grzejników płytowych CV z zaworami odpowietrzającymi, podłączane od dołu za pomocą zintegrowanej armatury przyłączeniowej, umożliwiające odcięcie poszczególnego grzejnika. Wielkości, moce i typy grzejników zgodnie z projektem budowlanym.

f) remont i wymiana pokrycia dachowego
- zdjęcie istniejącego pokrycia z dachówki cementowej zakładkowej, demontaż łat, obróbek blacharskich,
- sprawdzenie stanu krokwi, stanu połączeń krokwi, słupów płatwi,
- wykonanie zabezpieczeń środkami p.poż i owadobójczymi,
- wykonanie docieplenia przestrzeni międzykrokwiowej wełną mineralną pomieszczenia na poddaszu,
- wykonanie łacenia folią dachową i pokrycie dachu dachówką ceramiczną zakładkową,
- odtworzenie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- wykonanie naprawy tynków kominów,
- zamontowanie wyłazów kominiarskich, ław kominowych i drabinek śniegowych.
Uwaga 1: Remont musi być wykonany z zachowaniem wymiarów oraz kąta nachylenia połaci dachowych.

g) Wewnętrzna instalacja gazowa
- wykonanie instalacji gazowej w budynku z rur stalowych Ø25 łączonych poprzez spawanie, po przejściu przez ścianę z rur miedzianych Ø22 do kotła gazowego i Ø15 do kuchenki gazowej,
- wykonanie uszczelnienia połączeń gwintowanych oraz rur osłonowych,
- zakup i montaż kotła i kuchenki,
- zamontowanie przed kotłem zaworu kulowego odcinającego do gazu,
- odpowietrzenie instalacji gazowej,
- przeprowadzenie próby szczelności instalacji,
- wykonanie przewodu powietrzno-spalinowego do odprowadzania spalin o wym. Ø60/100mm, system kominowy ze stali kwasoodpornej zamontować bezpośrednio nad kotłem gazowym i wyprowadzić ponad dach budynku,
- zamontowanie kanału wentylacyjnego

Uwaga 2: Instalacja od gazomierza do kotła gazowego w rozwinięciu musi mieć długość minimum 3m.

3. Szczegółowy zakres w/w robót jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarze robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262690-4 - Remont starych budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania
Do terminu składania ofert tj. do dnia 12.05.2022 r. do godz. 10:00 wpłynęły dwie oferty. Cena ofert – 348.499,99 zł i 337.860,45 zł znacząco przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (235.560,00 zł), a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania
Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; -art. 255 ust. 3 ustawy.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 337860,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 348499,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.