eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › SUKCESYWNA DOSTAWA GAZÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLIOgłoszenie z dnia 2023-05-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA GAZÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Technologii Paliw i Energii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000025945

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-803

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@itpe.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.itpe.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe i prace rozwojowe.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA GAZÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68fbdfd5-f876-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00226193

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-68fbdfd5-f876-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj
postępowania/konkursy”).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5/itpe/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów wraz z dzierżawą butli szczegółowo opisanych
w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ (zwanej dalej „specyfikacją”).
4.2. Zamówienie podzielono na siedem (7) części, w tym:
4.2.1. Część 1 – Mieszaniny gazowe 1,
4.2.2. Część 2 – Mieszaniny gazowe 2,
4.2.3. Część 3 – Mieszaniny gazowe 3,
4.2.4. Część 4 – Gazy czyste 1,
4.2.5. Część 5 – Gazy czyste 2,
4.2.6. Część 6 – Gazy czyste 3,
4.2.7. Część 7 – Gazy czyste 4.
4.3. Wykonawca zobowiązany będzie sukcesywnie dostarczać produkty objęte przedmiotem zamówienia, na podstawie zamówień przekazywanych drogą elektroniczną, jednocześnie potwierdzając fakt przyjęcia zamówienia, w tej samej formie.
4.4. Ilość produktów, które Zamawiający zakupi w trakcie obowiązywania umowy wykazana jest w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.
4.4.1. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego na dostawy objęte przedmiotem zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji (dla Części 4-7) do jednostronnego rozszerzenia przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w Specyfikacji asortymentowo-cenowej, przy czym realizacja zamówienia nie przekroczy terminu określonego w pkt. 8 SWZ.
4.4.2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw objętych prawem opcji (dla Części 4-7) na tych samych warunkach co zamówienia gwarantowane.
4.5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany po cenach określonych w ofercie.
4.6. Dostawy gazów w butlach do siedziby Zamawiającego odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4.7. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do rozładowania butli z gazami w obecności pracownika Zamawiającego.
4.8. Butle na gazy muszą być sprawne technicznie, posiadać wszelkie niezbędne, przewidziane przepisami prawa badania, dopuszczające je do użytku.
4.9. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za posiadanie ważnych badań legalizacyjnych na butle oraz za konserwację dzierżawionych butli.
4.10. Butle winny być trwale oznakowane. Każda butla winna posiadać tabliczkę, naklejkę itp. z opisanymi parametrami gazu. W przypadku nie spełnienia powyższego wymogu Zamawiający będzie miał prawo nie przyjąć części dostawy. Dzierżawione butle winny być czyste i nie posiadać śladów korozji.
4.11. Zamawiający zwróci Wykonawcy przedmiot dzierżawy w stanie nie gorszym od przyjętego, poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z jego prawidłowej eksploatacji.
4.12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy fakt gotowości butli do odbioru na adres e-mailowy wskazany przez niego
w umowie. Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia, na własny koszt dokona odbioru butli, na podstawie dowodu odbioru.
4.13. W przypadku, gdy Wykonawca nie odbierze pustych butli w terminie określonym w pkt 4.12 powyżej Zamawiający poniesie koszt ich dzierżawy jedynie do upływu terminu oznaczonego powyżej.
4.14. Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać Zamawiającemu wszelkie dokumenty wymagane prawem, np. świadectwa jakości i/lub certyfikaty i/lub atesty i/lub dopuszczenia i/lub normy potwierdzające, że dostarczone produkty spełniają wymagania Zamawiającego, do pierwszego zamówienia konkretnego gazu.
4.15. Wykonawca będzie odpowiadał za wyrządzoną Zamawiającemu szkodę wynikającą z przekazania przedmiotu zamówienia niezgodnie z postanowieniami niniejszej SWZ albo z naruszeniem staranności lub przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
4.16. Wymagana stabilność gazów dla Części 1, 2 i 3 określona jest w specyfikacji asortymentowo-cenowej (załącznik nr 3 do SWZ). / Zamawiający wymaga gwarancji w zakresie stabilności gazów określonej przez producenta tych gazów (dla Części 4-7).*
4.17. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia u Zamawiającego inwentaryzacji butli w terminie do 14 dni licząc od daty wygaśnięcia umowy.
4.18. Szczegółowe zobowiązania i uprawnienia Wykonawcy i Zamawiającego opisane zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
4.19. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej.
4.20. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymogi określone przez Zamawiającego.
4.21. W przypadku zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dołączyć do oferty dane umożliwiające jego porównanie z właściwościami (cechami, parametrami opisanymi w specyfikacji asortymentowo-cenowej (zał. nr 3) opisanymi w kol. 2 i 3) produktu wymienionego w specyfikacji (np. specyfikacje techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości etc).
4.22. W przypadku zastosowania produktu równoważnego Wykonawca powinien:
4.22.1. wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń,
4.22.2. wykazać, że nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych materiałów zużywalnych,
4.22.3. przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanego produktu równoważnego, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
4.23. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia
o właściwościach (cechach, parametrach) spełniających wymagania określone przez Zamawiającego
w specyfikacji.
4.24. Przedmiot zamówienia będzie realizowany po cenach określonych w ofercie.
4.25. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
24110000-8 – gazy przemysłowe,
24100000-5 - gazy.
4.26. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców,
o których mowa w art. 94 ustawy PZP.
4.27. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, zgodnie
z art. 60 i art. 121 ustawy PZP.
4.28. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach,
o których mowa w art. 95 ustawy PZP.
4.29. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24110000-8 - Gazy przemysłowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24100000-5 - Gazy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jak dla Części 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24110000-8 - Gazy przemysłowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24100000-5 - Gazy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jak dla Części 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24110000-8 - Gazy przemysłowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24100000-5 - Gazy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jak dla Części 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24110000-8 - Gazy przemysłowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24100000-5 - Gazy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego na dostawy objęte przedmiotem zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji (dla Części 4-7) do jednostronnego rozszerzenia przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w Specyfikacji asortymentowo-cenowej, przy czym realizacja zamówienia nie przekroczy terminu określonego w pkt. 8 SWZ.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw objętych prawem opcji (dla Części 4-7) na tych samych warunkach co zamówienia gwarantowane.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jak dla Części 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24110000-8 - Gazy przemysłowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24100000-5 - Gazy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego na dostawy objęte przedmiotem zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji (dla Części 4-7) do jednostronnego rozszerzenia przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w Specyfikacji asortymentowo-cenowej, przy czym realizacja zamówienia nie przekroczy terminu określonego w pkt. 8 SWZ.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw objętych prawem opcji (dla Części 4-7) na tych samych warunkach co zamówienia gwarantowane.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jak dla Części 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24110000-8 - Gazy przemysłowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24100000-5 - Gazy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego na dostawy objęte przedmiotem zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji (dla Części 4-7) do jednostronnego rozszerzenia przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w Specyfikacji asortymentowo-cenowej, przy czym realizacja zamówienia nie przekroczy terminu określonego w pkt. 8 SWZ.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw objętych prawem opcji (dla Części 4-7) na tych samych warunkach co zamówienia gwarantowane.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jak dla Części 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24110000-8 - Gazy przemysłowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24100000-5 - Gazy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego na dostawy objęte przedmiotem zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji (dla Części 4-7) do jednostronnego rozszerzenia przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w Specyfikacji asortymentowo-cenowej, przy czym realizacja zamówienia nie przekroczy terminu określonego w pkt. 8 SWZ.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw objętych prawem opcji (dla Części 4-7) na tych samych warunkach co zamówienia gwarantowane.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4
ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym:
1. zmiany zapisów w umowie z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
2. zmiany zapisów w umowie z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
3. zmiany, w szczególności terminu realizacji zamówienia, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie podpisywania umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy.
4. zmiany zapisów w umowie z powodu zmiany lub rezygnacji z udziału Podwykonawcy lub podmiotu trzeciego, (który nie jest Podwykonawcą). W takim przypadku nowy podmiot powinien wykazywać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy (jeżeli dotyczy).
5. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku cena netto pozostaje bez zmian a należny podatek zostanie doliczony według zasad i stawek obowiązujących
w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa a ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 22.8.5. lit. b) ÷ d) SWZ, Strona umowy, która powołuje się na zaistniałą zmianę zobowiązana jest wykazać drugiej Stronie, że:
9.1. zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz
9.2. o jaką dokładnie wartość zmienią się koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
10. Zmiany, o których mowa w pkt. 22.8.5. lit. a) ÷ d) SWZ obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym weszła w życie ta zmiana, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę zamiaru dokonania zmian umowy ze zmianą przedmiotowych przepisów. Zmiany te zostaną dokonane, jeżeli będą one miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz wykazania zmienionej wartości wynagrodzenia leży po stronie Wykonawcy.
11. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją Umowy. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w Ofercie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Złożone oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w skali od 0,00 do 100,00 pkt., w oparciu o następujące kryteria:
Dla Części 1, 2 i 3:
Kryterium Waga kryterium
1 CENA 1 - wartość za dostawę gazów 70%
2 CENA 2 - wartość za dzierżawę butli 30%
Dla Części 4, 5, 6, 7:
Kryterium Waga kryterium
1 CENA 1 - wartość za dostawę gazów (suma wartości gazów w ilości gwarantowanej oraz opcjonalnej) 70%
2 CENA 2 - wartość za dzierżawę butli (suma wartości gazów w ilości gwarantowanej oraz opcjonalnej) 30%.
2. Termin wykonania zamówień częściowych maksymalnie do:
2.1. 45 dni kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia zamówienia częściowego dla Części 1 i 2.
2.2. 120 dni kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia zamówienia częściowego dla Części 3.
2.3. 5 dni kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia zamówienia częściowego dla Części 4-6.
2.4. 56 dni kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia zamówienia częściowego dla Części 7.
2.5. W przypadku braku wskazania terminu realizacji zamówień częściowych w Formularzu zamówienia Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin realizacji wskazany
w niniejszym punkcie odpowiednio do Części.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie pkt. 9.1 dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz pkt. 9.2. dot. braku podstaw wykluczenia wskazanym w załączniku nr 2 i nr 2a do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.