eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Miasta Tychy

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Miasta Tychy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364895762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Barona 30

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cuw.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cuw.tychy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Miasta Tychy

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: al. Niepodległości 49

1.11.4.) Miejscowość: Tychy

1.11.5.) Kod pocztowy: 43-100

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.bip.umtychy.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Miasta Tychy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af65dc64-d542-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00225382

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00027124/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Miasta Tychy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tychy.logintrade.net/zapytania_email,157893,0d8b39c1d8c3c58ffe676458b5e3a5ec.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tychy.logintrade.net/zapytania_email,157893,0d8b39c1d8c3c58ffe676458b5e3a5ec.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej (https://tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html), z zastrzeżeniem pkt 6.
2.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcjach użytkowników Platformy Przetargowej -dostępnymi pod adresem https://tychy.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
3.Wykonawcy zamierzającemu wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zaleca się posiadanie konta na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
5.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę Przetargową lub odpowiednio na pocztę elektroniczną.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
6.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej.
6.2 Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się (z wyłączeniem oferty i załączników do oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl.
7.We wszelkiej korespondencji kierowanej do zamawiającego, wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy: ZZP.261.12.2024
8.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
9.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fiz. w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz. o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, zam. informuje, że: 1.Administratorem danych osobowych jest: Prezydent Miasta Tychy z siedzibą w Urzędzie Miasta w Tychach, al. Niepodległości 49 oraz Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy reprezentowane przez Dyrektora Jednostki, ul. Barona 30, 43-100 Tychy.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
1)pod adresem poczty elekt: iod@umtychy.pl (w zakr. UM);
2)pod adresem poczty elekt: iod@cuw.tychy.pl (w zakr. CUW);
3)pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.Dane osobowe przetw. będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związ. z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zam. publ.
4.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postęp. w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.
5.Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
6.Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporz. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
7.Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy/podwykonawcy/podmiotu, na zasoby którego powołuje się wykonawca, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8.W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9.Osoba udostępniająca dane posiada:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
10.Osobie udostępniającej dane nie przysługuje:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11.Wykonawca/podwykonawca/podmiot, udostępniający zasoby składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 1/2 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.261.12.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Miasta Tychy.

Zadanie nr 1 – Komputery stacjonarne PC
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych PC – jednostek centralnych z systemem operacyjnym oraz dodatkowymi akcesoriami w ilości 150 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Właściwości techniczne komputerów stacjonarnych PC

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i serwisu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Miasta Tychy.

Zadanie nr 2 – Monitory komputerowe
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kolorowych monitorów LCD z podświetleniem typu LED w ilości 50 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Właściwości techniczne monitorów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i serwisu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Miasta Tychy.

Zadanie nr 3 – Laptopy z akcesoriami
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnych komputerów typu laptop w ilości 20 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Właściwości techniczne laptopów z akcesoriami

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i serwisu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Miasta Tychy.

Zadanie nr 4 – Laptopy typu 2w1 z akcesoriami
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnych urządzeń typu laptop 2w1, przeznaczonych do pracy zdalnej oraz do pracy stacjonarnej z dodatkowymi monitorami zewnętrznymi, przy wykorzystaniu stacji dokującej w ilości 3 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Właściwości techniczne laptopów 2w1 z akcesoriami

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i serwisu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Miasta Tychy.

Zadanie nr 5 – Tablety z akcesoriami
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń przenośnych typu tablet z ekranem dotykowym w ilości 25 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213200-7 - Komputer tablet

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i serwisu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ);
2. Oświadczenie (załącznik nr 2 do SWZ);
3. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy,
• W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
• Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ), dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (np. nr NIP).
4. JEŻELI DOTYCZY – Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia — dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartych umów jedynie w następujących sytuacjach:
Zgodnie z § 12 załączników nr 4A/4B/4C/4D/4E do SWZ:
1.Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej:
1)w związku z niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w zakładanym terminie, z uwagi na siłę wyższą lub losowe zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć a także w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą na potrzeby realizacji umowy rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności lub inne okoliczności niezależne od Stron;
2)w przypadku niemożności dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu lub jego podzespołów, z powodu braku dostępności na rynku (np. zakończenia produkcji, wycofania z produkcji lub z obrotu, wstrzymania produkcji), co zostanie potwierdzone przez jego producenta. Dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w OPZ. Inicjatorem tej zmiany może być wyłącznie Wykonawca, który zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty dotyczące spełniania przez oferowany nowy sprzęt wymagań określonych przez Zamawiającego, a zmiana zaoferowanego nowego sprzętu wymaga uprzedniej zgody w formie pisemnej Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia określonego w umowie nie ulegnie zwiększeniu;
3)wystąpią działania osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy
w terminie lub inne zdarzenia mogące negatywnie wpłynąć na termin i jakość przedmiotu umowy, w tym zdarzenia o charakterze prawnym, ekonomicznym, organizacyjnym lub technicznym mogących mieć wpływ na sposób realizacji umowy, zakres obowiązków Stron lub termin realizacji umowy;
4)powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;
5)niezbędna jest zmiana sposobu realizacji umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;
6)zaistniała zmiana wymagań przedmiotu umowy spowodowana zmianą obowiązujących przepisów;
7)zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec;
8)zaistniały nieprzewidziane okoliczności, w wyniku których Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy wynikających z umowy;
9)w przypadku istotnego wydłużenia toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wydłużenie postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, o ile wydłużenie to miało wpływ na wykonanie terminu realizacji umowy.
2.Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1 umowy, w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1) - 9) powyżej.
3.Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 9) powyżej, wprowadzone zostaną w formie stosownego aneksu do umowy zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
ciąg dalszy w SEKCJI IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu Platformy Przetargowej dostępnej pod adresem: https://tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html - wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w instrukcjach użytkowników Platformy Przetargowej - dostępnymi pod adresem https://tychy.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 1497 ze zm.)

Zamówienie realizowane będzie:
ZADANIE NR 1: do 25 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, iż:
1) dostawa 50 szt. sprzętu nastąpi w terminie - do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy;
2) dostawa kolejnych 50 szt. sprzętu nastąpi w terminie - do 15 tygodni od dnia zawarcia umowy;
3) dostawa kolejnych 50 szt. sprzętu nastąpi w terminie - do 25 tygodni od dnia zawarcia umowy.

ZADANIE NR 2: do 28 dni od dnia zawarcia umowy.
ZADANIE NR 3: do 28 dni od dnia zawarcia umowy.
ZADANIE NR 4: do 28 dni od dnia zawarcia umowy.
ZADANIE NR 5: do 21 dni od dnia zawarcia umowy*
* z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 16.2 SWZ

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty dokumenty potwierdzające równoważność zaoferowanych rozwiązań. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. Wykonawca wykazuje równoważność przy użyciu dowolnych (wiarygodnych) środków. Niewykazanie równoważności skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

Ciąg dalszy z SEKCJI VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
4.Warunkiem wprowadzenia do zawartej umowy zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 8) powyżej, będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, zaakceptowanej przez każdą ze Stron umowy.
5.W przypadku zmian przepisów bezwzględnie obowiązujących, na które umowa się powołuje, a w szczególności przepisów dotyczących stawki podatku od towarów i usług, postanowienia niniejszej umowy ulegają automatycznie zmianie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.