eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W PASACH DROGOWYCHOgłoszenie z dnia 2022-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W PASACH DROGOWYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 8863163

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.pulawy@zdw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administrowanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W PASACH DROGOWYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f56ab11f-f5f7-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00225192

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00054425/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.39 RDW w Puławach Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdw-lublin.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. z 2020, poz. 344 ze zm.), tj.
a) elektronicznej Platformy Zamówień Publicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie pod adresem: https://zdw-lublin.logintrade.net (dalej zwana: „Platformą”), do której dostęp możliwy jest również poprzez stronę internetową Zamawiającego wskazaną w pkt I SWZ.
b) niniejsze postępowanie znajduje się w wykazie postępowań prowadzonych przez Zamawiającego zamieszczonym na Platformie https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html ,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w pkt. X.1 SWZ składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, jeżeli Wykonawca składa ofertę oraz ww. oświadczenia w formie elektronicznej (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (używany do podpisywania plików w formacie PDF) wewnątrz podpisywanego pliku, natomiast dokumenty w formacie innym, niż PDF zaleca się podpisywać XAdES).
Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej należy przez to rozumieć także Platformę.
Postępowania zakupowe prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie https://zdw-lublin.logintrade.net/. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 10 i nowsze, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera
b) Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest –ajax, włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader, zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java -Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe: dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11, dla Windows 8: Internet Explorer 11, dla Windows 10: Internet Explorer 11
d) Instrukcje składania ofert środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniach dostępne są na stronie https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html w zakładce INSTRUKCJE.
W razie problemów należy korzystać ze wsparcia technicznego dla Wykonawców: Helpdesk Logintrade +48 71 787 35 34, helpdesk@logintrade.net dostępnego w dniach poniedziałek – piątek, godz. 8:00-16:00.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zdw-lublin.logintrade.net

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
2. Z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych” prowadzonym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy PZP.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R6.ST.372.44.2022.sj

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I Zadanie Nr 1:
Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach na terenie miasta Puławy, m. Góra Puławska i m. Końskowola
a) Na terenie Miasta Puławy - (DW 801 (ul. Dęblińska)
DW 824 ( ul.: Żyrzyńska, Partyzantów, Zielona, Kazimierska, Włostowicka),
DW 851 (ul.: Składowa, Północna), DW 874 (ul. Lubelska, Centralna, Piłsudskiego)
- Oczyszczanie nawierzchni jezdni wraz z opaskami oraz wyspami rozdzielających i azylami dla pieszych x 3, pow. 379,24 ar
- Oczyszczenie nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych x 3, pow. 624,39 ar
- Prace porządkowe w pasach drogowych x 2, Obręb pasów drogowych

b) Na terenie m. Góra Puławska
DW 738 (ul. Kozienicka), DW 743 (ul.: Janowiecka), DW 874 (ul.: Radomska, most przez rz. Wisła)
- Oczyszczanie nawierzchni jezdni wraz z opaskami x 3, pow.79,50 ar
ul. Radomska
- Oczyszczenie nawierzchni chodników x 3, pow. 29,60
DW 738 (ul. Kozienicka), DW 743 (ul.: Janowiecka), DW 874 (ul.: Radomska, most przez rz. Wisła)
- Prace porządkowe w pasach drogowych x 2, Obręb pasów drogowych

c) Na terenie m. Końskowola, DW 874 (ul.: Lubelska)
- Oczyszczanie nawierzchni jezdni wraz z opaskami x 2, pow. 38,82 ar
- Oczyszczenie nawierzchni chodników x 2, pow. 65,95 ar
- Prace porządkowe w pasach drogowych x 2, Obręb pasa drogowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert:

1) cena – znaczenie kryterium 100 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru

Cena oferty najtańszej
P1 = --------------------------------- x 10 pkt.
Cena oferty ocenianej

2. Wykonawca będzie wybierany dla każdej z części, zgodnie z zasadą wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta z najwyższą punktacją dla danej części zadania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II Zadanie Nr 2:
Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach na terenie miasta Nałęczów
DW 830 (ul. Bochotnica, Charz A), DW 826 (od skrzyż. z DP2540L w m. Strzelce do skrzyż. z DW 830)
- Oczyszczanie nawierzchni jezdni wraz z opaskami x 3, pow. 115,70 ar
- Oczyszczenie nawierzchni chodników x 3, 106,95 ar
- Prace porządkowe w pasach drogowych x 5, Obręb pasów drogowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert:

1) cena – znaczenie kryterium 100 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru

Cena oferty najtańszej
P1 = --------------------------------- x 10 pkt.
Cena oferty ocenianej

2. Wykonawca będzie wybierany dla każdej z części, zgodnie z zasadą wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta z najwyższą punktacją dla danej części zadania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Część III Zadanie Nr 3:
Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach - oczyszczanie obiektów mostowych
Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie robót porządkowych na niżej wymienionych obiektach mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Puławach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert:

1) cena – znaczenie kryterium 100 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru

Cena oferty najtańszej
P1 = --------------------------------- x 10 pkt.
Cena oferty ocenianej

2. Wykonawca będzie wybierany dla każdej z części, zgodnie z zasadą wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta z najwyższą punktacją dla danej części zadania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli:
1) Dysponuje następującymi jednostkami sprzętowymi:
a. Dla Część I Zadanie Nr 1 oraz Część II Zadanie Nr 2:
• zamiatarka samojezdna lub doczepna z funkcją spryskiwania czyszczonej nawierzchni – minimum 1 szt. dla każdego z zadań
• samochód ciężarowy lub ciągnik z przyczepą – minimum 1 szt. dla każdego z zadań
b. Dla Część III Zadanie Nr 3:
• samochód ciężarowy lub ciągnik z przyczepą – minimum 1 szt.
• kosiarki i wykaszarki ręczne – minimum 3
• dmuchawa spalinowa – minimum 2 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązanyjest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące potwierdzenie że Wykonawca na dzień składania ofert ni podlega wykluczeniu.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na postawie art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego” (Dz. U. 2022 r., poz. 835)” Zamawiający żąda, oświadczenia Wykonawcy, zgodnie z załącznikami F i
G.
Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniami, o których mowa w pkt. X.1 SWZ także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik C do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o którym mowa w art. 125 st. 1 ustawy PZP.
Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 274 ust. 1 ustawy PZP

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w ramach przedmiotowego postępowania

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca obowiązany jest dołączyć do ofert:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik A do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach) wraz z formularzem cenowym (załącznik A1 do SWZ).
2) Oświadczenia, o których mowa w pkt X. 1. SWZ; stanowiący załącznik B i C do SWZ
3) Oświadczenia, o których mowa w pkt X. 6. SWZ. stanowiący załącznik D do SWZ (jeżeli dotyczy).
4) Oświadczenia o których mowa w pkt VIII. ust.. 1aa stanowiący załącznik F i G do SWZ
5) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt XI.3. SWZ (jeżeli dotyczy).
6) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, może złożyć wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
a) Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt XVI. 7 ppkt. 5) i ppkt. 6) lit c) SWZ składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie – w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania Ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w pkt.
X.1. SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz postanowień projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa oferty za pośrednictwem platformy zamówień publicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie pod adresemhttps://zdw-lublin.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-05 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
3. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy PZP.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy PZP.
10. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane w pkt. XV SWZ.
11. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.