eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobra › Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno - gospodarczegoOgłoszenie z dnia 2023-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno - gospodarczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobra

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Dobra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dobra 233

1.5.2.) Miejscowość: Dobra

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-642

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminadobra.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadobra.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno - gospodarczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-097400cc-f62a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225188

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00068364/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno - gospodarczego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno-gospodarczego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-097400cc-f62a-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (np. awaria Platformy lub jej niedostępność), Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail: sekretariat@gminadobra.pl (nie dotyczy składania ofert). Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e- Zamówienia) dostępny wyżej w ogłoszeniu. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e- Zamówienia. Zgodnie z § 12 ww. Regulaminu w celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest: Komputer PC, a. parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD, b. zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04, c. Zainstalowana jedna z następujących przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowszaEdge 14.0 i nowsze albo Tablet/Telefon: a. parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3, b. przeglądarka Chrome 61 lub nowsza. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies; Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: 1.1 specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 1.2 format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8 1.3 oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Zamawiający informuje, że podpisanie oferty i innych dokumentów nie następuje na platformie do komunikacji. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego. Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. Więcej informacji w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje o ochronie danych osobowych zamawiający zamieścił w Specyfikacji
Warunków Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje o ochronie danych osobowych zamawiający zamieścił w Specyfikacji
Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZ.271.25.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia meblowego, zgodnego ze specyfikacją do pomieszczeń docelowych wskazanych przez Zamawiającego w budynku nr Dobra 233 oraz trzech budynkach obok, na terenie Gminy Dobra i określonych co do rodzaju, ilości, postaci i ceny zgodnie z zestawieniem cenowym, będącym załącznikiem do SWZ.
Wszelkie prace montażowe powinny odbywać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zamawiającym. Meble muszą być fabrycznie nowe, opakowane w oryginalne opakowanie producentów i zabezpieczone przed uszkodzeniem, wolne od praw osób trzecich. Towary stanowiące przedmiot Umowy pochodzą z bieżącej produkcji i posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczenia ich do obrotu. Towary winny być wykonane z materiałów wysokiej jakości zgodnie z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Materiały użyte do wyrobu mebli, w szczególności kleje, lakiery, farby, tworzywa, materiały tapicerskie, musza posiadać atesty dopuszczające je do stosowania w produkcji mebli.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku do SWZ pn. specyfikacja techniczna.

Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, warunki gwarancji, rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały we wzorze umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39121000-6 - Biurka i stoły

39121100-7 - Biurka

39154100-7 - Szafki wystawowe

39151000-5 - Meble różne

39133000-3 - Zestawy wystawowe

30195000-2 - Tablice

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium - Cena - 60%
Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: (Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%)/ Cena
oferty badanej.

Kryterium - Okres gwarancji – 40%

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez wykonawcę przynajmniej minimalnego okresu gwarancji równego 24 miesiące.
Zamawiający, oceniając warunki gwarancji, weźmie pod uwagę okres, o jaki zostanie wydłużona gwarancji w stosunku do minimalnie wymaganego okresu.

Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji do 60 miesięcy.
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
Wykonawca otrzyma dodatkowo po 6,666 punktu za dodanie 6 pełnych miesięcy i kolejnych w stosunku do minimalnego okresu, lecz nie więcej niż 40 punktów.
W przypadku zaoferowania niepełnych 6 miesięcy – punkty zostaną przyznane proporcjonalnie.
Kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt)

Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.

Wykonawca deklaruje okres gwarancji w formularzu oferty. Nie wypełnienie tej informacji skutkować będzie przyznaniem 0 punktów w tym kryterium. Zamawiający informuje, że informacja ta nie podlega uzupełnieniu.

Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za okres gwarancja (maks. 40)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych krzeseł oraz foteli obrotowych, zgodnie ze specyfikacją do pomieszczeń docelowych wskazanych przez Zamawiającego w budynku nr Dobra 233 oraz trzech budynkach obok, na terenie Gminy Dobra i określonych co do rodzaju, ilości, postaci i ceny zgodnie z zestawieniem cenowym, będącym załącznikiem do SWZ.
Wszelkie dostawy powinny odbywać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zamawiającym. Krzesła i fotele obrotowe muszą być fabrycznie nowe, opakowane w oryginalne opakowanie producentów i zabezpieczone przed uszkodzeniem, wolne od praw osób trzecich. Towary stanowiące przedmiot Umowy pochodzą z bieżącej produkcji i posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczenia ich do obrotu. Towary winny być wykonane z materiałów wysokiej jakości zgodnie z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

Krzesła i fotele przy dostawie muszą być kompletne i złożone, gotowe do użytkowania.

Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, warunki gwarancji, rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały we wzorze umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39112000-0 - Krzesła

39113100-8 - Fotele

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium - Cena - 60%
Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: (Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%)/ Cena
oferty badanej.

Kryterium - Okres gwarancji – 40%

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez wykonawcę przynajmniej minimalnego okresu gwarancji równego 24 miesiące.
Zamawiający, oceniając warunki gwarancji, weźmie pod uwagę okres, o jaki zostanie wydłużona gwarancji w stosunku do minimalnie wymaganego okresu.

Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji do 60 miesięcy.
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
Wykonawca otrzyma dodatkowo po 6,666 punktu za dodanie 6 pełnych miesięcy i kolejnych w stosunku do minimalnego okresu, lecz nie więcej niż 40 punktów.
W przypadku zaoferowania niepełnych 6 miesięcy – punkty zostaną przyznane proporcjonalnie.
Kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt)

Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.

Wykonawca deklaruje okres gwarancji w formularzu oferty. Nie wypełnienie tej informacji skutkować będzie przyznaniem 0 punktów w tym kryterium. Zamawiający informuje, że informacja ta nie podlega uzupełnieniu.

Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za okres gwarancja (maks. 40)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego fabrycznie sprzętu elektronicznego. Zamówienie obejmuje dostawę wielofunkcyjnego urządzenia, rzutnika multimedialnego ze stolikiem projekcyjnym, ekranu do rzutnika, zestawu głośników oraz dwóch laptopów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku do SWZ pn. Specyfikacja Techniczna.

Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, warunki gwarancji, rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały we wzorze umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

38652120-7 - Projektory wideo

30121430-6 - Cyfrowe urządzenia powielające

30121300-6 - Urządzenia do powielania

30121200-5 - Urządzenia fotokopiujące

30121100-4 - Fotokopiarki

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

38652100-1 - Projektory

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

38652110-4 - Projektory do slajdów

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium - Cena - 60%
Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: (Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%)/ Cena
oferty badanej.

Kryterium - Okres gwarancji – 40%

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez wykonawcę przynajmniej minimalnego okresu gwarancji równego 24 miesiące.
Zamawiający, oceniając warunki gwarancji, weźmie pod uwagę okres, o jaki zostanie wydłużona gwarancji w stosunku do minimalnie wymaganego okresu.

Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji do 48 miesięcy.
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
Wykonawca otrzyma dodatkowo po 10 punktów za dodanie 6 pełnych miesięcy i kolejnych w stosunku do minimalnego okresu, lecz nie więcej niż 40 punktów.
W przypadku zaoferowania niepełnych 6 miesięcy – punkty zostaną przyznane proporcjonalnie.
Kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt)

Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.

Wykonawca deklaruje okres gwarancji w formularzu oferty. Nie wypełnienie tej informacji skutkować będzie przyznaniem 0 punktów w tym kryterium. Zamawiający informuje, że informacja ta nie podlega uzupełnieniu.

Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za okres gwarancja (maks. 40)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, dostawa do Zmawiającego tabliczek z napisami w alfabecie Braille’a do oznakowania pomieszczeń wraz z materiałami potrzebnymi do ich mocowania. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zaprojektuje plany tyflograficzne w oparciu o udostępnione przez zamawiającego rzuty parteru, pietra I i II. Wykonawca winien zastosować wielkości punktów brajlowskich zgodnie z obowiązującym standardem wielkości punktu brajlowskiego Marburg Medium, a wysokość punktu to ok 0,7mm. Tłumaczenie tekstów na język Braille'a do umieszczenia na tabliczkach, planie tyflograficznym po stronie wykonawcy. Zamawiający sam zamontuje tabliczki i plan w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określono Specyfikacji Technicznej do SWZ

Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, warunki gwarancji, rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały we wzorze umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44423450-0 - Tabliczki firmowe

71243000-3 - Projekty planów (systemy i integracja)

31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

30195000-2 - Tablice

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium - Cena - 60%
Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: (Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%)/ Cena
oferty badanej.

Kryterium - Okres gwarancji – 40%

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez wykonawcę przynajmniej minimalnego okresu gwarancji równego 24 miesiące.
Zamawiający, oceniając warunki gwarancji, weźmie pod uwagę okres, o jaki zostanie wydłużona gwarancji w stosunku do minimalnie wymaganego okresu.

Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji do 48 miesięcy.
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
Wykonawca otrzyma dodatkowo po 10 punktów za dodanie 6 pełnych miesięcy i kolejnych w stosunku do minimalnego okresu, lecz nie więcej niż 40 punktów.
W przypadku zaoferowania niepełnych 6 miesięcy – punkty zostaną przyznane proporcjonalnie.
Kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt)

Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.

Wykonawca deklaruje okres gwarancji w formularzu oferty. Nie wypełnienie tej informacji skutkować będzie przyznaniem 0 punktów w tym kryterium. Zamawiający informuje, że informacja ta nie podlega uzupełnieniu.

Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za okres gwarancja (maks. 40)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wzywał złożenia innych środków dowodowych niż oświadczenie wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, jak i spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokonuje weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wzywał złożenia innych środków dowodowych niż oświadczenie wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, jak i spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokonuje weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy (ustrukturyzowany PDF z platformy e-zamówienia)

Wypełnione zestawienie cenowe dla cz.1 zamówienia jeżeli składa na niego ofertę.

Wypełnione zestawienie cenowe dla cz.2 zamówienia jeżeli składa na niego ofertę.

Wypełnione zestawienie cenowe dla cz.3 zamówienia jeżeli składa na niego ofertę.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ.

Oświadczenie składają odrębnie: - wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy;
Pełnomocnictwo • Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. • W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dla części postępowania nr 1, 2, 3, 4
1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy:
a) termin realizacji zamówienia, o czas niezbędny do realizacji zamówienia obliczony przez Wykonawcę, lecz pod warunkiem, że Zamawiający będzie mógł przedłużyć realizację dofinansowanego projektu w przypadku uzasadnionych okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy lub Zamawiającego tj. np.:
• w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych (dostępności podzespołów na rynku itp.) niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, które nie pozwolą na terminowe wykonanie zamówienia,
• w przypadku wystąpienia siły wyższej, klęsk żywiołowych, które miały wpływ na wykonanie w terminie przedmiotu umowy, o okres zaistniałej przerwy uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy.
b) stawkę podatku VAT w przypadku zmiany przepisów dotyczących jego wysokości. W takim przypadku o nową stawkę podatku VAT zostanie skorygowane wynagrodzenie Wykonawcy.
c) dostarczenie innego urządzenia, niż określonego w ofercie Wykonawcy, niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji lub wycofania go z produkcji lub obrotu lub niedostępności na rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie;
2. Zamawiający informuje, że możliwa jest również zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w pozostałych okolicznościach, nie ujętych w ust. 1 niniejszej grupy tematycznej SWZ, szczegółowo opisanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-29 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) tj.
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.