eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym - Faza III i Faza IV

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym - Faza III i Faza IV

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243699530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 2a

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bspb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bspb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym - Faza III i Faza IV

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8854edc-d6d8-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00225070

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f8854edc-d6d8-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w Dziale XI SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce "Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
4. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w Dziale XXII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w Dziale XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/02/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmujące swym zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II”, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórniczych z podziałem na:
1.1. FAZA III: wybudowanie żelbetowych zadaszonych trybun na 1000 do 1070 miejsc siedzących wraz z niezbędną infrastrukturą, z wykonaniem prac przedprojektowych i projektowych z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych (projekt budowlany, projekt wykonawczy), uzgodnienie projektów z odpowiednią komórką PZPN oraz policją zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, sporządzenie STWiORB, przedmiarów robót budowlanych, kosztorysów dla kompletnej realizacji inwestycji (wykonane na zasadach przewidzianych dla wykonania kosztorysów inwestorskich, zgodnie z aktem wykonawczym do ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, wydanym na podstawie w art 34 ust. 2 tejże ustawy).W ramach realizacji Fazy III miejsce, w którym zawodnicy i sędziowie powinni wchodzić do obszaru pola gry, powinno być wykonane w połowie linii bocznej, po zachodniej stronie boiska, osłonięte zgodnie ze wskazaniami obowiązującego na dzień złożenia dokumentacji podręcznika PZPN dla II Ligii –Kryteria Infrastrukturalne oraz z wytycznymi PFU.
1.2. FAZA IV: wykonanie i zaprojektowanie robót budowlanych wszelkich branż, w celu wykonania robót wykończeniowych I i II piętra budynku zaplecza sportowego z funkcją socjalno-administracyjną wybudowanego w stanie surowym zamkniętym, z uwzględnieniem istniejących instalacji, dostawa i montaż windy trzy przystankowej. Pomieszczenia infrastruktury meczowej muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie wymogami obowiązującego na dzień złożenia dokumentacji podręcznika licencyjnego PZPN dla II ligi. Wyjście z szatni na płytę boiska musi być zgodne z założeniami wskazanymi w koncepcji i skoordynowane z elementami Fazy nr III i zrealizowane od linii środkowej boiska.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również świadczenie nadzoru autorskiego głównego projektanta nad prowadzonymi robotami budowlanymi dotyczącymi FAZY III i FAZY IV zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SWZ).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w następujących załącznikach:
3.1. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ,
3.2. Program Funkcjonalno-Użytkowy, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3.3. Projekt wykonawczy zakresu FAZY I i FAZY II, który stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
3.4. Projekt budowlany FAZY I i FAZY II wraz pozwoleniem na budowę (Decyzja 32/2022 z 2 lutego 2022r.), który stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
3.5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, która stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 72

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe doświadczenie osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu wykonania kompletnej dokumentacji

4.3.6.) Waga: 8

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej tj.
1.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał w ramach odrębnych umów, co najmniej (2) zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj, z których każde zadanie:
1.1.1. osiągnęło wartość co najmniej 15 milionów zł brutto,
1.1.2. polegało na wykonaniu obiektu sportowego z trybunami w konstrukcji żelbetowej, o min. 1000 miejsc siedzących,
1.1.3. uzyskało pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie,
1.1.4. w tym minimum jedno zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj, polegające na realizacji robót budowlanych na czynnym obiekcie sportowym, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 15 milionów złotych brutto.

1.2. dysponował na etapie realizacji umowy, co najmniej:
1.2.1. jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, która będzie pełniła funkcję Kierownika zespołu projektowego. Osoba ta winna posiadać doświadczenie zawodowe przy projektowaniu co najmniej jednego obiektu sportowego z trybunami na nie mniej niż 1000 miejsc siedzących i o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 15 milionów złotych brutto, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a zaprojektowany obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

1.2.2. jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba ta winna posiadać doświadczenie zawodowe przy projektowaniu co najmniej jednego obiektu sportowego, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 15 milionów złotych brutto, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a zaprojektowany obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

1.2.3. jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba ta winna posiadać doświadczenie zawodowe przy zaprojektowaniu co najmniej jednego obiektu sportowego z trybunami i systemem obsługi widza na min. 1000 osób, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 15 milionów złotych brutto, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a zaprojektowany obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

1.2.4. jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń
wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnej. Osoba ta winna posiadać doświadczenie zawodowe przy zaprojektowaniu co najmniej jednego obiektu sportowego z trybunami żelbetowymi na min 1000 osób, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 15 milionów złotych brutto, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a zaprojektowany obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

1.2.5. jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy. Osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję Kierownika budowy przy budowie lub przebudowie co najmniej jednego obiektu sportowego z trybunami o konstrukcji żelbetowej na minimum 1000 miejsc siedzących, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 15 milionów zł brutto. Budowa referencyjna uzyskała Decyzję pozwolenia na budowę lub pozwolenia na roboty budowlane oraz pozwolenia na użytkowanie.

1.2.6. jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branżowych, Osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję Kierownika robót branżowych przy budowie lub przebudowie co najmniej jednego obiektu sportowego z trybunami, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 15 milionów zł brutto. Budowa referencyjna uzyskała Decyzję pozwolenia na budowę lub pozwolenia na roboty budowlane oraz pozwolenia na użytkowanie.

1.2.7. jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branżowych. Osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję Kierownika robót branżowych przy budowie lub przebudowie co najmniej jednego obiektu sportowego z trybunami, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 15 milionów zł brutto. Budowa referencyjna uzyskała Decyzję pozwolenia na budowę lub pozwolenia na roboty budowlane oraz pozwolenia na użytkowanie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Dziale V pkt 2 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W związku z bezpośrednim powiązaniem warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej oraz kryterium nr 2 na podstawie art. 274 ust 2 Ustawy PZP Zamawiający wzywa do złożenia wraz z ofertą wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Dziale V pkt 3 SWZ, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

2.1. wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty budowlane wykazane ww. wykazie zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ (wzór), należy złożyć:
1. Formularz oferty cenowej (wzór stanowi załącznik nr 1A do SWZ),
1.1. W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty, formularza oferty cenowej lub go nie wypełni w części dotyczącej cen jednostkowych za poszczególne elementy zamówienia, należnego podatku VAT, jego oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp.
2. Wypełniony i podpisany załącznik nr 12 do SWZ tj. Wykaz dodatkowego doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, dotyczący kryterium nr 2 (wzór załącznik nr 12 do SWZ) ,
3. Wypełniony i podpisany wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (wzór załącznik nr 11 do SWZ).
4. Oświadczenie (oświadczenia) z art. 125 ust. 1 Pzp (wzór stanowi załącznik nr 2 lub 3 do SWZ),
5. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ – jeżeli dotyczy),
6. Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy),
7. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy, z zastrzeżeniem pkt. 2.1.1. działu XI SWZ)
8. Dokument wadium wniesiony w formie niepieniężnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium o wartości: 270 000,00 zł na czas związania ofertą, zgodnie z Działem XIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy, określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W odniesieniu do warunków, o których mowa w pkt. 3.1.1. Działu V SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają odpowiednio usługi lub roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum, zgodnie z art 58 ust 2 Pzp wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum zobowiązani są do:
1) ustanawiania pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) złożenia wraz z ofertą stosownego pełnomocnictwa (w przypadku konsorcjum) albo w przypadku spółki cywilnej pełnomocnictwa lub umowy spółki cywilnej, z której będzie wynikało umocowanie do reprezentowania wspólników spółki cywilnej w szczególności do reprezentowania wykonawców w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego albo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 27 Zmiany Umowy
1. Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków:
a. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy (zmian stawki podatku VAT).
- W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile ocena złożonych dokumentów będzie pozwalała na przyjęcie, iż zmiana stawki podatku VAT realnie zwiększyła koszty Wykonawcy, następuje zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.
b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy związanych z realizacją Umowy z uwagi na zwiększenie wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), bezpośrednio biorących udział w realizacji Umowy.
- W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile Wykonawca wykaże rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji umowy, następuje zmiana wynagrodzenia Wykonawcy.

uwaga! ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostałe zmiany umowy zostały określone w §27 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-05-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wizja lokalna terenu
1.1. dla skutecznego złożenia oferty, ze względu na specyfikę miejsca realizacji robót budowlanych Zamawiający wymaga aby Wykonawcy przeprowadzili wizję lokalną miejsca przedmiotu realizacji robót budowlanych (tj. 41-902 Bytom ul. Piłkarska 8), po odbyciu której, otrzymają potwierdzenie podpisane przez obie strony, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy.
1.2. realizacja wizji lokalnej będzie możliwa, po uprzednim ustaleniu z pracownikiem Zamawiającego data jej przeprowadzania. Propozycje daty przeprowadzania wizji lokalnej należy przekazać na adres poczty elektronicznej: zamowienia@bspb.pl,
1.3. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
1.4. Brak odbycia obowiązkowej wizji lokalnej przed upływem terminu składania ofert będzie skutkował odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18) Pzp.

2. Przedmiot zamówienia winien zostać zrealizowany do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym:
2.1. Termin realizacji FAZY III, o której mowa w pkt. 1.1. Dział III SWZ:
2.1.1. wykonanie kompletnej do pozyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dokumentacji w terminie do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy (dotyczy kryterium nr 3).
2.1.2. pozostałe elementy projektu budowlanego, projekt wykonawczy, STWiORB, przedmiary robót budowlanych, kosztorysy dla robót budowlanych przewidzianych w przedmiotowej dokumentacji projektowej: do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2.2. Termin realizacji projektów wykonawczych projektów branżowych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, STWiORB dla robót budowlanych Fazy IV, nie później niż do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2.3. Termin realizacji robót budowlanych Fazy IV, o której mowa w pkt. 1.2. Dział III SWZ: nie później niż do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2.4. Termin świadczenia nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi Fazy III i Fazy IV: w okresie od rozpoczęcia robót budowlanych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w:
3.1. art. 108 ust. 1 pkt 1) - 6) Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia),
3.2. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Względem Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspominanej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.