eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Władysławowo › Świadczenie usług w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz opieki wytchnieniowej w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
oraz opieki wytchnieniowej w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002836903

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Józefa Hallera 19

1.5.2.) Miejscowość: Władysławowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-120

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 586740319

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops_wla@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.opswladyslawowo.madkom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ops.wladyslawowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
oraz opieki wytchnieniowej w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4a44a41-cd5e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225008

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028128/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Władysławowo w ramach programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"- edycja 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154448

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SŚ.271.1.U.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 414518,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 399040,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.
a) Zadanie powinno być zrealizowane według wytycznych wskazanych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023;
b) W ramach usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zapewnia się wsparcie dla mieszkańców gminy Władysławowo w postaci usług asystenta, mające na celu pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:
- dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
• o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
• o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
• traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
c) Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
- wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
- załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
- korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
- zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
d) Rekrutacja osób odbywać się będzie na podstawie Karty zgłoszenia, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do Programu. Karty zgłoszenia składane będą przez osoby ubiegające się o wsparcie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie. Następnie Ośrodek przekaże zgłoszenia do podmiotu, któremu zlecona zostanie realizacja zadania. Realizator po otrzymaniu zgłoszenia, będzie nawiązywać kontakt z osobą wnioskującą o objęcie usługą asystenta osobistego. Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do poinformowania Ośrodka o rozpoczęciu wykonywania usług asystenckich u wskazanej osoby. Szczegółowe warunki rekrutacji uczestników będzie określała umowa zawarta z podmiotem, któremu zlecone zostanie niniejsze zadanie;
e) Osoba, której przyznano pomoc w postaci asystenta nie ponosi odpłatności za usługę;
f) Szacuje się zrealizowanie 5 936 godzin usług asystenckich. Planowana liczba osób objętych usługą wynosi 22 osób – w tym:
- 2 dzieci do 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- 17 dorosłych osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności;
- 3 dorosłych osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
g) Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Limit godzin usług asystenta wynosi maksymalnie:
- 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
- 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
- 360 godzin rocznie dla:
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
h) Pod opieką asystenta w tym samym czasie może pozostawać tylko 1 uczestnik;
i) W godzinach realizacji usługi asystenta nie mogą być świadczone inne formy pomocy, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze;
j) Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia asystenta za zrealizowaną usługę asystencji osobistej nie może przekroczyć 40 zł brutto wraz z kosztami pracy zatrudniającego.
k) Z tytułu niepełnego wykorzystania, przewidywanej przez Zamawiającego liczby godzin ww. usług, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

4.5.5.) Wartość części: 249686,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi Opieki Wytchnieniowej
a) Zadanie powinno być zrealizowane według wytycznych wskazanych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023;
b) Zadanie kierowane jest do członków rodzin lub opiekunów, mieszkańców gminy Władysławowo, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionego;
c) W pierwszej kolejności usługa opieki wytchnieniowej przyznawana jest członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
• orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- osiągnie najniższą ilość punktów wg Skali FIM.
d) Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej odbywa się w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
e) Kwalifikacja osób odbywać się będzie na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (załącznik nr 6 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka;
f) Osoba, której przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę;
g) Szacuje się zrealizowanie 4.040 godzin usług opieki wytchnieniowej. Planowana liczba objętych usługą wynosi 16 osób, w tym: 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ;
h) Ustala się limit 240 godzin opieki wytchnieniowej dla jednej osoby, z zastrzeżeniem, że maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin;
i) W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze;
j) Koszt jednej godziny realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie może przekroczyć 40 zł brutto – jest to maksymalna kwota przeznaczona na wynagrodzenie.
k) Z tytułu niepełnego wykorzystania, przewidywanej przez Zamawiającego liczby godzin ww. usług, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

4.5.5.) Wartość części: 164832,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 237440,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kaszubska Spółdzielnia Socjalna PRZYSTAŃ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5871704557

7.3.3) Ulica: Portowa 22

7.3.4) Miejscowość: Władysławowo

7.3.5) Kod pocztowy: 84-120

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 237440,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 161600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kaszubska Spółdzielnia Socjalna PRZYSTAŃ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5871704557

7.3.3) Ulica: Portowa 22

7.3.4) Miejscowość: Władysławowo

7.3.5) Kod pocztowy: 84-120

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 161600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.