eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › MINERALIZACJA PASÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
MINERALIZACJA PASÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 222106502

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul Jana III Sobieskiego 277

1.5.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 18WOG.PRZETARGI@RON.MIL.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.18wog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/18wog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MINERALIZACJA PASÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f71df0d9-b472-11ee-b628-1a85378e6c0a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224733

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00105496/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa mineralizacji pasów przeciwpożarowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00042052

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 18WOG-SZP.2812.2.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest mineralizacja pasów przeciwpożarowych na długości 66 050 mb - 2 razy w roku wraz z porządkowaniem terenów przyległych do pasów przeciwpożarowych przez podkrzesanie drzew oraz zbieranie posuszu na obszarze 118,668 ha w kompleksie wojskowym nr 6068 Siemirowic.
2. Usługa polega na całkowitym oczyszczeniu z wszelkiej roślinności do warstwy mineralizacji zgodnie z:
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 07 sierpnia 2008 r. (tj. Dz. U. 2008 nr 153 poz. 955 ze zm.) w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywanie usług ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych;
• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr. 58, poz. 405 z późn. ze zm.) w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia pasów przeciwpożarowych;
• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 07 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do projektu umowy.
4. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga przy realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę w tym (o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej):
• wykonanie mineralizacji gruntów, pasów przeciwpożarowych z zastosowaniem dostępnego na rynku sprzętu (rolniczego, leśnego, ogrodniczego),
• podkrzesanie drzew,
• zbieranie posuszu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 75251120-7 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 175000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 182345,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 175000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Maciej HARASIMOWICZ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7651693924

7.3.4) Miejscowość: Wałcz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 175000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-08-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.