eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Będzin › "PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA POTRZEBY BIURA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W 2024 ROKU".

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA POTRZEBY BIURA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W 2024 ROKU”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BĘDZIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276254940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Sączewskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Będzin

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@powiat.bedzin

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.bedzin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA POTRZEBY BIURA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W 2024 ROKU”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4696a99d-d546-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224727

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00020908/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Prace geodezyjne i kartograficzne na 2024r. (Wydział Gospodarki Nieruchomościami)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-bedzin.logintrade.net/zapytania_email,156997,ef3f1d6912b1618ffce40ae8495796e3.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma przetargowa
https://powiat-bedzin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
e-mail: bzp@powiat.bedzin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- wyłącznie poprzez Platformę przetargową.
2. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od
drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.
3. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z
instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem: https:
//powiatbedzin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny
pod adresem:
https://powiatbedzin.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html.
4. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału SWZ.
5. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy
przetargowej - pod adresem: https: //powiat-bedzin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
6. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A. ul. Legnicka 57D,
lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz.
8.00 - 16.00.
7. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru
opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
8. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy,
zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (T.j. Dz. U.2021. 2070 z późn. zm.) z zastrzeżeniem
formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Pozostałe postanowienia w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.272.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dla nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa, Powiatu Będzińskiego oraz innych osób prawnych i osób fizycznych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w następującym zakresie:
A. Podział nieruchomości – wydzielenie działek – do projektu podziału:
a) podział 1 działki na 2 nowe działki – ilość – 2
b) każda następna działka powstała z podziału powyżej 2 nowych działek - ilość – 2
B. Podział nieruchomości – wydzielenie działek w trybie przepisów szczególnych – do projektu podziału (m.in. pasa drogowego):
a) podział 1 działki na 2 nowe działki – ilość – 7
b) każda następna działka powstała z podziału powyżej 2 nowych działek - ilość – 4
C. Rozgraniczenie nieruchomości – ilość - 2
D. Wznowienie granic nieruchomości/Wyznaczenie i utrwalenie znaków granicznych – ilość - 4
E. Okazanie granic nieruchomości – ilość - 4
F. Identyfikacja nieruchomości polegająca na graficznym przedstawieniu pierwotnej nieruchomości (wywłaszczonej lub przejętej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów) na aktualnej mapie ewidencyjnej i zasadniczej oraz sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych - ilość - 3
G. Rozbicie kompleksu poprzez wyodrębnienie działki celem ujawnienia jej w operacie ewidencji gruntów i budynków – ilość - 1
H. Sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych:
a) do 5 działek w wykazie - ilość – 3
b) od 6 do 12 działek w wykazie - ilość – 2
c) od 13 działek w wykazie - ilość – 2
I. Badanie księgi wieczystej - ilość – 1
J. Sporządzenie mapy do celów projektowych - ilość – 1
K. Sporządzenie mapy do celów prawnych - stan (urządzenia drogi i pasa drogowego) na 31.12.1998r. – ilość – 7
L. Sporządzenie mapy do celów ustalenia służebności - ilość – 1
M. Aktualizacja sposobu użytkowania gruntów– ilość - 1

Powyższe prace winny być opracowane i prowadzone zgodnie z przepisami prawa w tym m.in. Prawa geodezyjnego i kartograficznego, pracami wykonawczymi, instrukcjami i wytycznymi technicznymi oraz sporządzone w wymaganej ilości egzemplarzy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowne.
Podane powyżej ilości są ilościami planowanymi do realizacji w 2024r. Zamówienie realizowane będzie wg potrzeb Zamawiającego po zdeklarowanych przez Wykonawcę cenach jednostkowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71353200-9 - Usługi opomiarowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71222200-2 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich

71222100-1 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał prace geodezyjne i kartograficzne obejmujące:
1) co najmniej dwa podziały nieruchomości,
2) co najmniej dwie mapy do celów prawnych – stan (urządzenia drogi i pasa drogowego) na 31.12.1998r.,
3) co najmniej dwa wznowienia granic nieruchomości/wyznaczenie i utrwalenie znaków granicznych,
4) co najmniej dwa okazania granic nieruchomości,
5) co najmniej dwie identyfikacje nieruchomości,
6) co najmniej dwa wykazy zmian danych ewidencyjnych
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza, aby powyższe usługi wskazane w ppkt.1) – 6) Wykonawca wykazał w ramach jednej umowy lub kilku umów.
Uwaga:
Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunek o którym wyżej mowa w każdym z ppkt musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia
w każdym z ppkt.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Uwaga:
W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”

2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (1) oraz
b) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (2).
Ww. uprawnienia winny być zgodne z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1752 z późn. zm.
Uwaga:
Zamawiający uzna warunek za spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia z punktu a oraz b.
Uwaga:
Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 5 do SWZ.
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://powiat-bedzin.logintrade.net/zapytania_email,156997,ef3f1d6912b1618ffce40ae8495796e3.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.