eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przedłużenie o 24 miesiące posiadanych przez Zamawiającego 1100 szt. licencji subskrypcyjnych oprogramowania do ochrony poczty elektronicznej Proofpoint wraz ze wsparciem producenta.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przedłużenie o 24 miesiące posiadanych przez Zamawiającego 1100 szt. licencji subskrypcyjnych oprogramowania do ochrony poczty elektronicznej Proofpoint wraz ze wsparciem producenta.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001064858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wawelska 52/54

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-922

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.wisniewska@klimat.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mos.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przedłużenie o 24 miesiące posiadanych przez Zamawiającego 1100 szt. licencji subskrypcyjnych oprogramowania do ochrony poczty elektronicznej Proofpoint wraz ze wsparciem producenta.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a1af83e-d551-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224536

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00218392/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Kontynuacja licencji oprogramowania do ochrony poczty elektronicznej na 2 lata (DI 171)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-mos.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-mos.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://zamowienia-
mos.ezamawiajacy.pl/
Na wskazanej platformie została opublikowana dokumentacja niniejszego postępowania. Szczegółowe informacje o sposobie
porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów zawarte są w Rozdziale
2 SWZ.
Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające
pracę na Platformie Zakupowej, w tym informację nt. specyfikacji połączenia, tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 2 ww. Rozporządzenia dopuszcza formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w
formatach: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .txt, .rtf, .xps, .odt, .ods, .odp, .ppt, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .wav,
.mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a,
.mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt. TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC,
XMLenc

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Środowiska i Klimatu,
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. 22 36 92 523;
o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska - adres e-mail: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przedłużenie
o 24 miesiące posiadanych przez Zamawiającego 1100 szt. licencji subskrypcyjnych oprogramowania do ochrony poczty elektronicznej Proofpoint wraz ze wsparciem producenta. ” (znak postępowania BDG-wzp- 260/3/2024/MW);
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
­ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
­ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
­ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
­ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
­ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
­ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
­ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDGwzp-260/3/2024/MW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie o 24 miesiące posiadanych przez Zamawiającego 1100 szt. licencji subskrypcyjnych oprogramowania do ochrony poczty elektronicznej Proofpoint wraz ze wsparciem producenta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ, który stanowi wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 3 zamówienia, których przedmiotem była dostawa licencji lub przedłużenie subskrypcji dla oprogramowania systemu ochrony poczty elektronicznej, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. brutto każde.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: (numeracja zgodna z SWZ)

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia określonych
w Rozdziale 5 SWZ, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

6.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 5 do SWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania .
Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

6.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z ww oświadczeniem,
także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ, potwierdzające
odpowiednio brak podstaw wykluczenia tego podmiotu. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.2. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

c) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ;

d) dokumentów dotyczących podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zdolności lub sytuację, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2 lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: (numeracja zgodna z SWZ)
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 5 SWZ, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

6.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 4 do SWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenia należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

6.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z ww. oświadczeniem,
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, potwierdzające
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

6.1.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.3 SWZ – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby. Zobowiązanie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.2. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:

b) wykazu zamówień zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca wykonał minimum 3 zamówienia, których przedmiotem była dostawa licencji lub przedłużenie subskrypcji dla oprogramowania systemu ochrony poczty elektronicznej, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. brutto każde oraz załączy dowody określające, że zamówienia te zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego zamówienia te zostały wykonane. Wzór wykazu zamówień stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;

d) dokumentów dotyczących podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zdolności lub sytuację, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

(numeracja zgodna z SWZ)

Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:

8.11.1. Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ;

8.11.2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.8 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ – jeżeli dotyczy;

8.11.3. oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1 według wzorów stanowiących Załącznik nr 4 i 5 do SWZ;

8.11.4. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik;

8.11.5. oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w pkt 6.1.3 według wzorów stanowiących Załącznik nr 6 i 7 do SWZ – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby;

8.11.6. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.4 – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu
udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

(numeracja zgodna z SWZ)

5.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej pełnomocnictwa dokonuje notariusz lub mocodawca.

5.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.8. W przypadku, o którym mowa w pkt 5.7, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

6.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W zakresie określonym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia-mos.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.