eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Przystosowanie istniejących układów pomiarowych w stacjach GSR_1 i GSR 2 do systemu zabezpieczenia przed wprowadzaniem wytworzonej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przystosowanie istniejących układów pomiarowych w stacjach GSR_1 i GSR 2 do systemu zabezpieczenia przed wprowadzaniem wytworzonej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001749

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Powstańców Warszawy 12

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 7432175

1.5.8.) Numer faksu: 8651075

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dorzech@prz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Uczelnia Wyższa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przystosowanie istniejących układów pomiarowych w stacjach GSR_1 i GSR 2 do systemu zabezpieczenia przed wprowadzaniem wytworzonej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6fbd2e4-9e68-11ee-953e-c2ea26915e21

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224505

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00561504

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NA/P/222/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 157196,4 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem jej w PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów - zakres projektu to przystosowanie istniejących układów pomiarowych, w stacjach GSR_1 i GSR 2 do systemu zabezpieczenia przed wprowadzaniem wytworzonej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej (system zabezpieczeń przed wprowadzaniem wytworzonej energii elektrycznej do sieci po za zakresem).
2. Dostawa 3 szt. przekładników prądowych trójuzwojeniowe kl. 0,2s z dokumentami legalizacyjnymi i montaż w istniejącej rozdzielnicy SN GSR Sekcja I Politechnika Rzeszowska
3. Dostawa 3 szt. przekładników prądowych trójuzwojeniowe kl. 0,2s z dokumentami legalizacyjnymi i montaż w istniejącej rozdzielnicy SN GSR Sekcja II Politechnika Rzeszowska
4. Dostawa 1 szt. przekładników prądowych trójuzwojeniowe kl. 0,2s z dokumentami legalizacyjnymi - rezerwa
5. Dostawa 3 szt. przekładników napięciowych czterouzwojeniowych kl. 0,2s z dokumentami legalizacyjnymi i montaż w istniejącej rozdzielnicy SN GSR Sekcja I Politechnika Rzeszowska
6. Dostawa 3 szt. przekładników napięciowych czterouzwojeniowych kl. 0,2s z dokumentami legalizacyjnymi i montaż w istniejącej rozdzielnicy SN GSR Sekcja II Politechnika Rzeszowska
7. Uzgodnienie w PGE Dystrybucja rozplombowane/zaplombowanie układu pomiarowego,
8. Dostawa i okablowanie obwodów przekładników prądowych i napięciowych na listwach pomiarowych (WAGO)
9. Wymiana istniejących listew SK-a na nowe listwy (WAGO) zgodnie z obowiązującymi wytycznymi PGE Dystrybucja
10. Zamontowanie dodatkowych zabezpieczeń obwodów wtórnych przekładników napięciowych zgodnie z wymogami PGE Dystrybucja
11. Dostawa i montaż dwóch analizatora/rejestratora parametrów sieci dla sekcji I i II z interfejsem komunikacyjnym Ethernet np. ND45 w klasie A/S lub lepszych.
12. Odbiór i utylizacja zdemontowanym przekładników prądowych i napięciowych
13. Rozbudowa istn. pola liniowego w sekcji II na pole potrzeb własnych wraz z dostawą i montażem transformatora 15/0,4kV (3f) o mocy nie mniejszej niż 15kVA i zabezpieczeniem wkładka topikową,
14. Dostawa i wykonanie rozdzielni "GR_R" wyposażoną w układ SZR min. 40A (zasilanie podstawowe trafo GSR_I i zasilanie rezerwowe trafo potrzeb własnych GSR_II) z której będą zasilane analizatory/ rejestratory oraz system zarzadzania. Rozdzielnia "GR_R" n/t, wyposażona w układ przełączający SZR min. 40A, 2xwyłącznik 100A, 2xkontrolka faz z zabezpieczeniem, zabezpieczenie obwodów nadprądowe 1f C10A - 4 kpl, 1f C16A - 2kpl, 3f B16A - 3kpl,
15. Dokonanie odbioru układów pomiarowych przez PGE,
16. Wykonie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej .pdf, .dwg, .dxf.
17. Opracowanie instrukcji ruchowej i uzgodnienie z PGE.
18. Doposażenie rozłączników w układ stanu położenia rozłącznika - rozdzielnie SN typu Rotoblok 24 wraz z podłączeniem i uruchomieniem w systemie Zamawiającego SCADA
19. Pomiary - dokumentacja powykonawcza

4.5.3.) Główny kod CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 227550,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1593569,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 227550 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENERGOTECHNIKA2 GRZEGORZ RUSIN

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8132359972

7.3.3) Ulica: Przemysłowa

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-105

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 227550 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.