eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelcz-Laskowice › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JELCZ-LASKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wincentego Witosa 24

1.5.2.) Miejscowość: Jelcz-Laskowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um.zamowienia2@jelcz-laskowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.jelcz-laskowice.finn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f23afa05-d646-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224453

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00059674/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie
elektroniczn j zapośrednictwem platformazakupowa.pl pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice3. W celu skrócenia czasu udzielenia
odpowiedzi napytania preferuje się, aby komunikacjamiędzyzamawiającym a Wykonawcami, w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia orazinformacje, przekazywane były za
pośrednictwemplatformazakupowa.pl i formularza „Wyślijwiadomośćdo zamawiającego”. Za datę
przekazania(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomieńorazinformacji przyjmuje się datę ich
przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzezkliknięcieprzycisku „Wyślij wiadomość
dozamawiającego” po których pojawi się komunikat, żewiadomośćzostała wysłana do
zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację zapośrednictwem poczty
elektronicznej. Adrespoczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktuzWykonawcami:
um.zamowienia@jelczlaskowice.pl4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcominformacje za
pośrednictwemplatformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi napytania,zmiany specyfikacji,
zmianyterminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będziezamieszczał na platformie w
sekcji“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymiprzepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwemplatformazakupowa.pldo
konkretnegowykonawcy.5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny maobowiązek sprawdzania
komunikatów iwiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.plprzesłanych przez
zamawiającego,gdyż systempowiadomień może ulec awarii lub powiadomieniemoże trafić do folderu
SPAM.6. Zamawiający,zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESARADY MINISTRÓW z
dnia 30grudnia 2020 r. wsprawie sposobu sporządzania i przekazywaniainformacji oraz
wymagańtechnicznych dla dokumentówelektronicznych oraz środków komunikacjielektronicznej
wpostępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego lub
konkursiezamieszczawymaganiadotyczącespecyfikacji połączenia, formatuprzesyłanych danych oraz
szyfrowania i oznaczania czasuprzekazania i odbioru danych zapośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:a) stałydostęp do
sieciInternet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub
MAC onastępującej konfiguracji:pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jegonowsza
wersja,jeden z systemówoperacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowszewersje,c)zainstalowana dowolnaprzeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalniewersja 100.,d) włączona obsługaJavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat
Reader lubinnyobsługujący format plików .pdf,f)Platformazakupowa.pl działa według standardu
przyjętegowkomunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g)Oznaczenie czasu odbioru danych
przezplatformęzakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnegoserwerasynchronizowanego z zegarem Głównego UrzęduMiar.7. Wykonawca, przystępując
doniniejszegopostępowania o udzielenie zamówienia publicznego:h)akceptuje warunki korzystania
zplatformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym nastronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz
uznaje go za wiążący,i) zapoznał i stosuje się do Instrukcjiskładaniaofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 8. Zamawiający informuje,
że instrukcje korzystania zplatformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści
SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przyużyciuplatformazakupowa.pl znajdują
się w zakładce „Instrukcje dlaWykonawców"na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i
2rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osóbfizycznych
wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnegoprzepływu takichdanych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U.UE L119 z dnia4
maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratoremPani/Pana danychosobowych jestGmina Jelcz-
Laskowice ul.Witosa 24 55-220 Jelcz-
Laskowice.2)administratorwyznaczył InspektoraDanych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adreseme-mail: -iod@jelcz-laskowice.pl3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust.1 lit. cRODO w celu związanymz przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówieniapublicznego,prowadzonym w trybieprzetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana
danychosobowych będąosoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania woparciu o art. 74ustawy PZP5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z art. 78 ust. 1PZP przezokres 4 lat od dniazakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwaniaumowyprzekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;6) obowiązekpodaniaprzez Panią/Panadanych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jestwymogiemustawowym określonym wprzepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu oudzieleniezamówieniapublicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje niebędąpodejmowane wsposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada
Pani/Pan:a)napodstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(wprzypadku,gdy skorzystanie ztego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmierniedużego wysiłkumoże zostaćPani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych
informacji mających nacelusprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania oudzieleniezamówienia publicznegolub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonegopostępowaniao udzieleniezamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowaniaPani/Pana danychosobowych(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianąwyniku postępowania oudzieleniezamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresieniezgodnym z ustawąPZP oraznie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);c) napodstawie art. 18RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danychosobowych zzastrzeżeniemokresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lubkonkursu
orazprzypadków, októrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczeniaprzetwarzania nie mazastosowania wodniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub wcelu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi naważne względyinteresupublicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);d) prawo downiesienia skargi doPrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, żeprzetwarzanie danychosobowychPani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) przysługujePani/Panu prawowniesienia skargi doorganu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzaniePani/Pana danychosobowych przezadministratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jestUrząd OchronyDanychOsobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust.
3lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia
danychosobowych,októrym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu,wobecprzetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Panadanychosobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZF.271.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z przepisów opisujących procedury prowadzonych postepowań dot. terminów, sposobu doręczania korespondencji oraz traktowania zwrotnego potwierdzenia odbioru jako dokumentu urzędowego.
2. Usługi pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z :
• Ustawą z dnia 23 listopada 2012r.– Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2023r, poz. 1640 z późn.zm.)
• Ustawą z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U.2023, poz.1550 z późn.zm.)
• Ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm)
• Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U 2023r.,poz.2383 z późn.zm.)
• Rozporządzenia ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2020r poz.1026 t.j.)
• rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej ( Dz. U. z 2019r., poz.474 t.j.)
3. Zakres świadczonych usług powinien obejmować przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych i paczek. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe i paczki :
1) Zwykłe – przesyłki listowe nierejestrowane, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym,
2) Zwykłe priorytetowe – przesyłki listowe nierejestrowane, najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym,
3) Polecone – przesyłki listowe rejestrowane, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym
4) Polecone priorytetowe – przesyłki listowe rejestrowane, najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym,
5) Polecone – usługa elektroniczne potwierdzenie odbioru (EPO) - przesyłki listowe nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania
i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym.
4. Przesyłki pocztowe stanowiące przedmiot usługi pocztowej określone zostały
w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a do SWZ.
5. Określone w formularzu cenowym będącym załącznikiem nr 1a do SWZ rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe (orientacyjne – na podstawie historii usług pocztowych Zamawiającego) i mogą ulegać zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania w 100% podanych ilości przesyłek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszą cenę.
Cena (koszt) – waga kryterium 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia niezbędne do prowadzenia działalności pocztowej, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320) tj. posiada wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie obrotu krajowego i zagranicznego.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z Załącznikiem nr 3B do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, złożone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do
SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie obrotu krajowego i zagranicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.