eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Renowacja Boiska Sportowego WorpieOgłoszenie z dnia 2022-06-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Renowacja Boiska Sportowego Worpie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bytom Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000150550

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 281 27 70

1.5.8.) Numer faksu: 32 720 65 75

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@osir.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://osir.bytom.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Renowacja Boiska Sportowego Worpie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5a601b3-aae7-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224246

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024496/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Renowacja Boiska Sportowego Worpie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00096468/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: P.271.1.1.2022.TP2

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót związanych z realizacją zadania pn. „Renowacja Boiska Sportowego Worpie”.
2. Zakres prac obejmować będzie między innymi:
1) Wykonanie renowacji boiska:
-roboty pomiarowe,
-frezowanie starej darni, polega na usunięciu ziemi min. 2 cm,
-wywiezienie starej ziemi,
-wyrównanie do płyty boiska poziomu pasa wzdłuż długości boiska i szerokości boiska przy szkole,
-przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej, grubość warstwy po zagęszczeniu określa się na około 12 cm, należy wzbogacić warstwę wegetacyjną w piasek i substancje organiczne,
-zagęszczenie walcem wibracyjnym,
-posianie trawy,
-pielęgnacja murawy trawiastej,
-dostawa i montaż bramek do piłki nożnej, wykonane z aluminiowego, owalnego profilu 120/100mm, malowane na biało (RAL 9003), metodą proszkową.
W skład kompletu wchodzą: rama główna bramki, słupki odciągowe do naprężania siatki, tuleje montażowe osadzone w fundamencie betonowym 80x80x100cm, ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki o głębokości 2m, składana do góry, bezwęzłowa siatka na bramkę, wykonana z polipropylenu o średnicy 4mm (wymiary: szer.7,50m, wys.: 2,50m, gł.: 2,00m, wymiar oczka 12x12cm), kolory biały.
Wymiary bramki: 7,32 x 2,44m. Sposób mocowania bramki: słupki bramki wsuwane są w tuleje, osadzone na stałe w podłożu.
Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego.
Wymagane dokumenty:
• Zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 748-2006,
• Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu bramek aluminiowych do piłki nożnej
-dostawa i montaż chorągiewek narożnych uchylnych z poliwęglanu fi 50 i wys. 150 cm od płyty boiska z tuleją i pokrywą; chorągiewka w kolorze żółtym z materiału wodoodpornego,
Zgodność z przepisami PZPN
-wiaty Stadionowe - zdemontowanie, oczyszczenie, wymiana ławek drewnianych, pomalowanie i zamontowanie,
-wytyczenie i pomalowanie linii boiska.

2) Nawadnianie:
-wykonanie studzienek o średnicy 1,00 do 1,20 i głębokości 3m,
-wyposażenie studzienek w pompy,
-doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji wodnej, wykonanie studzienek jest konieczne ze względu na słabe ciśnienie wody,
-zakup wózków nawadniających
3) Wykonanie piłkochwytów:
-wykonanie piłkochwytów na boisku do piłki nożnej w następujących parametrach - wysokość 6,00m - długość 70m,
-element nośny - słup stalowy co najmniej Ø60mm grubość ścianki 3mm,
-mocowanie w gruncie - stopa fundamentowa z betonu B-20 o głębokości 120cm,
-siatka polipropylenowa bezwęzłowa, oczko 10,0x10,0cm, grubość splotu 5mm, zielona, mocowanie siatek - linki stalowe Ø3mm , śruby rzymskie, spinacze ocynkowane.
Opis wykonania piłkochwytów:
a) mocowanie w gruncie – wykonanie stopy fundamentowej z betonu B-20 o głębokości 120 cm poniżej przyległego terenu,
b) element nośny – słup stalowy co najmniej Ø 60 mm grubość ścianki 3 mm,
c) należy zawiesić siatkę polipropylenową bezwęzłową, oczko 10,0 x 10,0 cm, grubość splotu 5 m, kolor zielony,
d) mocowanie siatek – linki stalowe Ø3 mm, śruby rzymskie, spinacze ocynkowane.
3. Szczegółowy opis techniczny zawiera Załącznik nr 6 do SWZ oraz Kosztorys inwestorski Załącznik nr 7 będący materiałem pomocniczym do zakresu robót. Dokumenty te należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Zważywszy na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ich ilości, niż wynika z kosztorysu, nie będzie to mogło być uznane a roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w kosztorysie inwestorskim, robót koniecznych do wykonania nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania na podstawie wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w cenie zaoferowanej w ofercie.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego przedmiotu umowy. Harmonogram musi zawierać wszystkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy z podziałem na elementy podlegające odbiorom częściowym. Harmonogram po pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji Zamawiającego stanowić będzie integralną część Umowy.
5. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy na swój koszt Wykonawca.
6. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
7. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie budowy oraz utrzymywać teren budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
8. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zobowiązuje się zasilić w energię elektryczną oraz w inne niezbędne media plac budowy, a także zobowiązuje się ponosić bieżące koszty zużycia wody i innych mediów.
9. Podczas realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na placu budowy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w toku realizacji Umowy i jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami prawa. Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Wykonawcę.
10. Pełnienie obowiązków wynikających z Umowy prowadzone będzie przez Wykonawcę
w oparciu o własny sprzęt (m.in. środki transportu) niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
11. Wykonawca przeprowadzi pełny rozruch technologiczny wszystkich urządzeń i maszyn, podlegających rozruchowi technologicznemu wchodzących w zakres zamówienia
12. Zamawiający określa minimalny wymagany 36 – miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz zastosowane materiały, liczony od dnia końcowego odbioru robót (zgodnie z protokołem końcowym). Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi będzie stanowił jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z rozdziałem XX SWZ.
13. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych.
Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub równoważne”.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku gdy powołane normy i przepisy państwowe lub odnoszące się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania, niż powołane normy i przepisy.
14. Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
15. Warunki realizacji inwestycji zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
16. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, jednakże Zamawiający zaleca dokonanie wizji, w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz skalkulowania ceny przez Wykonawcę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

U z a s a d n i e n i e p r a w n e
Zamawiający unieważnia wyżej oznaczone postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub Pzp., ponieważ Zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert, gdyż zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 255 pkt. 3) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
U z a s a d n i e n i e f a k t y c z n e
W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Renowacja Boiska Sportowego Worpie” w terminie składania ofert, tj. do dnia 07.04.2022 r. do godziny 10:00, wpłynęły dwie oferty. Cena najkorzystniejszej oferty, która niepodległa odrzuceniu w przedmiotowym postępowaniu przekracza kwotę jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zadania.
Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
W związku z powyższym nie ma możliwości wyboru oferty, która mieści się w kwocie jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zamówienia. Z tych powodów zachodzą podstawy prawne do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.