eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zbrosławice › Remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w roku 2022Ogłoszenie z dnia 2022-06-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbrosławice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oświęcimska 2

1.5.2.) Miejscowość: Zbrosławice

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-674

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 666 44 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zbroslawice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbroslawice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zbroslawice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a23b7fa0-d136-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224244

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008302/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w roku 2022.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00154351/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP.271.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 255500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I: Remont bieżący dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno - asfaltowymi „na gorąco”:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów bieżących dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno - asfaltowymi „na gorąco” – 2.000 m2 przy głębokości ubytków 5 cm.
• Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z dostarczonym projektem organizacji ruchu drogowego – schematami zabezpieczenia ruchu.
• Wycięcie i odkucie lub wyfrezowanie uszkodzonych miejsc nawierzchni przy użyciu frezarki z nadaniem regularnych kształtów (kwadratu lub prostokąta).
• Oczyszczenie ubytku z usunięciem rumoszu na pryzmę.
• Obcięcie krawędzi piłą do asfaltu (w przypadku użycia młota spalinowego).
• Załadunek i wywóz rumoszu asfaltowego wraz z utylizacją na składowisku odpadów (lub w przypadku frezowania nawierzchni odwiezieniu destruktu asfaltowego na bazę sprzętową GZK Sp. z o.o. w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 6).
• Skropienie szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2 naprawianego miejsca.
• Wbudowanie mieszanki mineralno - bitumicznej dostarczonej przez Wykonawcę z wytwórni w odpowiedniej jakości na warstwę ścieralną w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń.
• Zagęszczenie walcem drogowym poszczególnych warstw mieszanki.
• Przesmarowanie lub zalanie szwów technologicznych płynnym asfaltem lub bitumiczną masą zalewową.
• Po zakończeniu robót – uporządkowanie miejsca robót i przywrócenie stałej organizacji ruchu drogowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 226000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II: Remont bieżący nawierzchni bitumicznych kationową emulsją asfaltową szybkorozpadową klasy C65B3RC (K1-65) i grysami bazaltowymi przy użyciu remontera drogowego dwufrakcyjnego:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów bieżących nawierzchni bitumicznych kationową emulsją asfaltową szybkorozpadową klasy C65B3RC (K1-65) i grysami bazaltowymi przy użyciu remontera drogowego dwufrakcyjnego – ilość: 50 ton.
• Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z dostarczonym projektem organizacji ruchu drogowego – schematami zabezpieczenia ruchu.
• Oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem przy użyciu dyszy remontera (oraz dodatkowo narzędziami ręcznymi – ulicówkami, łopatami).
• Następnie przy użyciu tej samej dyszy wykonanie natrysku warstewki emulsji asfaltowej.
• W następnej kolejności, przy użyciu ww. dyszy, wykonanie natrysku (pod ciśnieniem) w naprawiane miejsce kruszywa otoczonego (w dyszy) ww. emulsją. W końcowej fazie należy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm. W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).
• Po zakończeniu robót należy uporządkować miejsce robót (usunąć zanieczyszczenia i luźny grys) i przywrócić stałą organizację ruchu drogowego.
• Przed rozpoczęciem i po wykonaniu robót należy na koszt Wykonawcy przy udziale inspektora nadzoru dokonać ważenia pojazdu w celu ustalenia zużycia mieszanki emulsji i grysu. Ważenia należy dokonywać na terenie Składu Kolonialnego Sp. z o.o. mającego siedzibę w Miedarach (42-676) przy ulicy Kopernika 16. Ważenie pojazdu możliwe będzie w dni robocze w godz. 7 – 16. Należy wkalkulować w cenę jednostkową koszt ważenia pojazdu (przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy) w wysokości 48,00 zł netto za cykl ważenia (pełny – pusty). Rozliczenia za ważenie pojazdu realizowane będzie pomiędzy firmą Skład Kolonialny Sp. z o.o. a Wykonawcą.
• Nie dopuszcza się wykonywania remontu przy użyciu rozsypywarki kruszywa i skrapiarki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 29500,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 277980,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 418200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 277980,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REPEX S.C Iwona Gryc, Jan Gryc

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6450203060

7.3.3) Ulica: ul. Grzybowa 192

7.3.4) Miejscowość: Tarnowskie Góry

7.3.5) Kod pocztowy: 42-609

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 277980,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36285,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 45510,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 36285,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hucz Sp. z o.o. Sp. k.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5751885237

7.3.3) Ulica: ul. Częstochowska 14

7.3.4) Miejscowość: Boronów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36285,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.