eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hrubieszów › "Przebudowa i dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych"Ogłoszenie z dnia 2022-06-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa i dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00000606609130

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamojska 16A

1.5.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 0 84 696 2455

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzpsw@pzpswhrubieszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzpswhrubieszow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://pzpswhrubieszow.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa i dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27c6304a-22a9-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224239

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00199968/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZPSW.III.271.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i dostosowania do wymagań przepisów przeciwpożarowych budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie.
Planuje się w szczególności przebudowę istniejących 2 (dwóch) klatek schodowych, w tym wy-konanie ścianek działowych oraz części ścian zewnętrznych wraz z tynkami i dociepleniem ele-wacji, wykonanie otworów w pokryciu dachowym/stropodachu wraz z montażem klap oddymia-jących oraz wykonanie instalacji elektrycznych klap oddymiających, instalacji elektrycznych oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, wymianę części istniejącej lub montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214230-1 - Roboty budowlane w zakresie szkół specjalnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie wpłynęła żadna oferta

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.