eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › dostawa i montaż mebli oraz wyposażeniaOgłoszenie z dnia 2022-06-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277658

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 19

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-739

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bracz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bracz.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/bracz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b805233-c26b-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224237

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031228/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa mebli i wyposażenia do filii przy ul. Druskiennickiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00132215/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 6/2022/TPBN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla inwestycji zatytułowanej: „Projekt aranżacji i wyposażenia w meble lokalu znajdującego się w budowanym obiekcie przy ul. Druskiennickiej w Poznaniu dla potrzeb realizowania w tym miejscu usług bibliotecznych i kulturalnych”, wraz z rozładunkiem, wniesieniem i ustawieniem oraz montażem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.
2. Część nr 1 – meble z płyty meblowej i pozostałe elementy wyposażenia.
3. Przedmiot Zamówienia zawierający informację o wymaganych parametrach technicznych został szczegółowo opisany w załączniku nr 2a do SWZ.
4. Dokument o nazwie aranżacja jest dokumentem wspólnym dla dwóch części zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39151000-5 - Meble różne

39155000-3 - Meble biblioteczne

4.5.5.) Wartość części: 121246,34 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla inwestycji zatytułowanej: „Projekt aranżacji i wyposażenia w meble lokalu znajdującego się w budowanym obiekcie przy ul. Druskiennickiej w Poznaniu dla potrzeb realizowania w tym miejscu usług bibliotecznych i kulturalnych”, wraz z rozładunkiem, wniesieniem i ustawieniem oraz montażem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.
2. Część nr 2 – regały metalowe
3. Przedmiot Zamówienia zawierający informację o wymaganych parametrach technicznych został szczegółowo opisany w załączniku nr 2b do SWZ.
4. Dokument o nazwie aranżacja jest dokumentem wspólnym dla dwóch części zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39141100-3 - Regały

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39131000-9 - Regały biurowe

4.5.5.) Wartość części: 74320,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 110724,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 263478,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 110274,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PB Tenders Jakub Pawulski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 340796903

7.3.3) Ulica: Kotomierska 1

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-568

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 110724,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 62434,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 92523,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 78412,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SILESIA MEBLE Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241151494

7.3.3) Ulica: Główna 63

7.3.4) Miejscowość: Bełk

7.3.5) Kod pocztowy: 44-230

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 78412,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.