eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Niepo這mice › Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb Infrastruktury Niepo這mice Sp馧ki z o.o. w Niepo這micachOg這szenie z dnia 2022-06-24


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb Infrastruktury Niepo這mice Sp馧ki z o.o. w Niepo這micach

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Infrastruktura Niepo這mice Sp馧ka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121018294

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Droga Kr鏊ewska 27

1.5.2.) Miejscowo嗆: Niepo這mice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-005

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 28 12 423

1.5.8.) Numer faksu: 28 12 423

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@infrastruktura.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.infrastruktura.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

www.infrastruktura.eu

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb Infrastruktury Niepo這mice Sp馧ki z o.o. w Niepo這micach

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-50937eb4-da8d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00224176

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-06-24

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00172544/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.IN.271.3.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.3.) Warto嗆 zam闚ienia: 344304,05 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb Infrastruktury Niepo這mice Sp馧ki z o.o. w Niepo這micach.

Dostarczenie gazu ma si odbywa na podstawie umowy zawieraj帷ej postanowienia umowy sprzeda篡 i umowy o 鈍iadczenie us逝g przesy豉nia lub dystrybucji gazu (umowy kompleksowej) i ma by wykonywana na warunkach okre郵onych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z p騧n. zm.) i przepis闚 wykonawczych do ustawy oraz przepisami wykonawczymi.

Prognozowane (szacunkowe) zu篡cie gazu w okresie 12 miesi璚y wynosi 608 426 kWh.
Prognozowane zu篡cie gazu ziemnego ma jedynie charakter orientacyjny - podana wielko嗆 wolumenu paliwa gazowego jest warto軼i szacowan na podstawie dotychczasowego zu篡cia. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwi瘯szenia 陰cznego wolumenu paliwa gazowego, wzgl璠em okre郵onej ilo軼i.
Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 zwi瘯szenia 陰cznego wolumenu paliwa gazowego, wzgl璠em okre郵onej ilo軼i do 10% (prawo opcji) przy zachowaniu cen ofertowych.
Zamawiaj帷y zastrzega dodanie maksymalnie do dw鏂h nowych punkt闚 odbioru gazu ziemnego, z zastrze瞠niem 瞠 ich dodanie nie spowoduje przekroczenia warto軼i podstawowej zam闚ienia wraz z opcj.
Ewentualna zmiana szacowanego zu篡cia paliwa gazowego nie b璠zie skutkowa豉 dodatkowymi kosztami dla
Zamawiaj帷ego, poza rozliczeniem za faktycznie zu篡t jego ilo嗆 i w 瘸dnym wypadku nie stanowi ze strony
Zamawiaj帷ego zobowi您ania do zakupu gazu w podanej ilo軼i. Wykonawcy nie b璠zie przys逝giwa這 jakiekolwiek
roszczenie z tytu逝 nie pobrania przez Zamawiaj帷ego przewidywanej ilo軼i paliwa gazowego. Zamawiaj帷y zobowi您uje si do odebrania gwarantowanej ilo軼i gazu na poziomie 70 % okre郵onego wolumenu.
Wykonawca zobowi您any b璠zie do zapewnienia standard闚, jako軼i obs逝gi Zamawiaj帷ego zgodnie z obowi您uj帷ymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewni ci庵這嗆 dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach i posiada rezerw gwarantuj帷 ci庵這嗆 dostaw.
Wykonawca zobowi您uje si do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych oraz wypowiedzenia dotychczasowych um闚 sprzeda篡 gazu ziemnego i 鈍iadczenia us逝g dystrybucji (umowy kompleksowej) je郵i zajdzie taka potrzeba na podstawie udzielonego pe軟omocnictwa (za陰cznik do Istotnych Postanowie Umowy).
Aktualnie obowi您uj帷a umowa na kompleksow dostaw paliwa gazowego ko鎍zy si z dniem 30.06.2022 r.
W豉sno嗆 paliwa gazowego przechodzi na Zamawiaj帷ego po dokonaniu pomiaru na wyj軼iu z gazomierza.
Paliwo gazowe u odbiorcy (Zamawiaj帷ego) zu篡wane b璠zie przez:
- kocio gazowy - moc 63 kW
- kocio gazowy - moc 115 kW
- kocio gazowy - moc 650 kW
- kocio gazowy - moc 28 kW
Zamawiaj帷y wykorzystuje paliwo gazowe do cel闚 opa這wych.

Zamawiaj帷y informuje, 瞠 nie podlega przepisom ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach s逝膨cych ochronie odbiorc闚 paliw gazowych w zwi您ku z sytuacj na rynku gazu (Dz. U. z2022 r., poz. 202).
Przed podpisaniem umowy Wykonawca nie b璠帷y w豉軼icielem sieci dystrybucyjnej dostarczy umow z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na 鈍iadczenie us逝g dystrybucji gazu ziemnego.
Szczeg馧owy wykaz punkt闚 poboru zwiera za陰cznik nr 1 do SWZ tj. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia z
podaniem rozk豉du zu篡cia gazu w danym miesi帷u ( w oparciu o dane z ubieg貫go roku) z zastrze瞠niem, 瞠 s to jedynie warto軼i pogl康owe i mog ulec zmianie bez skutk闚 finansowych i ogranicze ze strony Wykonawcy wobec Zamawiaj帷ego. Podane w dokumentacji przetargowej parametry dystrybucyjne, w szczeg鏊no軼i moce umowne, adresy punkt闚 poboru, grupy taryfowe s zgodne z obecnie obowi您uj帷ymi u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
W przypadku grupy taryfowej W-3.12T Zamawiaj帷y b璠zie przekazywa odczyty Wykonawcy, tak aby okres rozliczeniowy wynosi jeden miesi帷.

Zamawiaj帷y wyra瘸 zgod na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Miejsce realizacji: gmina Niepo這mice
Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania ofert wariantowych.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesy gazu ipodobne us逝gi

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 540391,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 540391,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 540391,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: PGNiG Obr鏒 Detaliczny sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272706082

7.3.3) Ulica: ul. Jana Kazimierza 3

7.3.4) Miejscowo嗆: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-248

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-24

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 540391,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

Od 2022-07-01 do 2023-06-30

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.