eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Nadzór inwestorski nad zadaniem - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. ZawiercieOgłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nadzór inwestorski nad zadaniem - Rozbudowa składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Zawiercie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270198636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podmiejska 53

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgkzawiercie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkzawiercie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwestorski nad zadaniem - Rozbudowa składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Zawiercie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4414170-f3fb-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224175

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d4414170-f3fb-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ”Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamoiwenia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobierania publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wezwań i zawiadomień, dokumentów i wyjaśnień składanych na wezwanie Zamawiającego. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do Komunikacji” wynosi 150MB.
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce "zgłoś problem".
Za datę przekazania oferty, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (JEDZ), podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę eZamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu; ul. Podmiejska 53; 42-400 Zawiercie; zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez XVIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Częstochowie pod nr 0000162858, o numerze NIP: 649-000-14-05, REGON: 270198636; adres e-mail: sekretariat@zgkzawiercie.pl ; tel. (32) 672 13 93;
• sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu: adres e-mail: sekretariat@zgkzawiercie.pl ; tel. (32) 672 13 93;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 PZP;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
• W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGK.TP-02/06/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski nad zadaniem: „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w msc. Zawiercie”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
2) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. W zakresie warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający wymaga, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. W zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

A. dysponuje osobą/osobami, posiadającą/e następujące uprawnienia oraz doświadczenie:
1) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej,
a) wykształcenie wyższe techniczne,
b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 29 kwietnia 2019 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220),
c) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia uzyskania uprawnień, na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych/inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych oraz posiada doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 2,0 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym;
2) Inspektor nadzoru branży drogowej
a) wykształcenie wyższe techniczne,
b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220);
c) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia uzyskania uprawnień, na stanowisku kierownika budowy / kierownika robót drogowych / inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych oraz posiada doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy drogi min. klasy D i wartości robót budowlanych min. 2 mln PLN brutto;
3) Inspektor nadzoru branży elektrycznej
a) wykształcenie wyższe techniczne;
b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220);
c) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia uzyskania uprawnień, na stanowisku kierownika budowy / kierownika robót instalacyjnych branży elektrycznej / inspektora nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych elektrycznych oraz posiada doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy instalacji, sieci elektrycznych lub elektroenergetycznych, w tym sieci sN o łącznej wartości robót budowlanych min. 0,5 mln PLN brutto;

4) Inspektor nadzoru branży wod-kan. i gaz
a) wykształcenie wyższe techniczne,
b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220),
c) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia uzyskania uprawnień, na stanowisku kierownika budowy / kierownika robót instalacyjnych branży sanitarnej (wod-kan, gaz) / inspektora nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych sanitarnych (wod-kan, gaz) oraz posiada doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy instalacji, sieci sanitarnych (wod-kan, gaz), o łącznej wartości robót budowlanych min. 2 mln PLN brutto;
B. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną usługę polegającą na:
1) pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 2,0 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym,
2) pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 2,0 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym,
3) pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz sieci komputerowej na min 1 robocie budowlanej przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 2,0 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym,
4) pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wod-kan., centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji na min 1 robocie budowlanej przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 2,0 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w: art. 108 ust. 1 pkt 1-2 oraz pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie
publiczne tytułem środka karnego,
art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 2 lit. b PZP, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono
karę aresztu, pkt 3 PZP, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które
wymierzono karę aresztu,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr
5 do SWZ.
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pk1 PZP, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust.
1 w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w:
art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na
celu zakłócenie konkurencji,
art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1170),
art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę
ograniczenia wolności lub karę grzywny,
art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c PZP,
art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę
ograniczenia wolności lub karę grzywny,
art. 109 ust. 1 pkt 5-10 PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał poniższych środków dowodowych:
1) od wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda:
a) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywanego zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

b) wykazu wykonanych usług (co najmniej jednej z każdej branży), w ostatnich ośmiu latach polegających na:
- pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 2,0 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym;
- pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 2,0 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym;
- pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz sieci komputerowej na min 1 robocie budowlanej przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 2,0 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym;
- pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wod-kan., centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji na min 1 robocie budowlanej przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 2,0 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 PLN.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr konta: 41 1050 114210000023 5893 6843 ING Bank Śląski S.A.
tytułem: Wadium w postępowaniu na „Nadzór inwestorski nad zadaniem – Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Zawiercie”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofert zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia;
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien
zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres
jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o
zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty (w części
dotyczącej przedmiotu Umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli
zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:
1) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy na skutek:
a) działania siły wyższej, w tym stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, o którym mowa w ustawie z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2020 r. poz. 568) o czas trwania siły wyższej;
b) opóźnienia w realizacji robót budowlanych;
2) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich, o zakres
zmian z nich wynikających;
3) zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy w innym niż pierwotnie założono zakresie, gdyby
zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy - w takim
przypadku Wykonawca może wnieść o zmianę zakresu, zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych
parametrach, a zmiana umowy odzwierciedlać będzie zakres zmian;
4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze:
a) zmienionych stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572).
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 4) zmiana wskazanych zasad jest podstawą do zmiany wynagrodzenia od dnia
obowiązywania nowych stawek zasad określonych w lit a-d. W celu wprowadzenia zmian Strony zawrą stosowne
porozumienie obowiązujące od dnia wejścia w życie przepisów.
4. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 4) zmiana wynagrodzenia będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem
o zmianę Umowy, który będzie zawierał szczegółowe wyliczenie dotyczące wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, a
zmiany te będą potwierdzały stosowne dokumenty.
5. W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do zwiększenia wynagrodzenia
Strony zawrą aneks do Umowy, które wejdzie w życie od daty zmian przepisów prawnych pod warunkiem, iż zmiany te
Wykonawca wprowadził zgodnie z obowiązującym prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami. W przypadku
wprowadzenia zmian w terminie późniejszym, wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zostanie zmienione od daty
wprowadzenia zmian przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione dowody.
6. Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych w ust. 2 pkt 4) nie może być wyższa od zmian wynagrodzenia
wynikających z przepisów prawa pociągających te zmiany.
7. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, epidemie, awarie
energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy
administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza
kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie
można było im zapobiec.
8. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Zamawiający wyklucza również Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.