eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasionówka › Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie JasionówkaOgłoszenie z dnia 2023-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków
w Gminie Jasionówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JASIONÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659332

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 19

1.5.2.) Miejscowość: Jasionówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-122

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 857278030

1.5.8.) Numer faksu: 857278031

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@jasionowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ezamowienia.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-70fdaa73-c981-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków
w Gminie Jasionówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70fdaa73-c981-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224164

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035085/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149054

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Or.271.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót
budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę
i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”
polegających na:
1) Budowie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Krasnem Folwarcznym na działkach o
nr geod.47/7 i 47/6 obręb Krasne Folwarczne;
W ramach realizacji zamówienia należy wykonać m.in.:
a) roboty demontażowe istniejących urządzeń technologicznych;
b) budowę budynku stacji uzdatniania wody;
c) budowę awaryjnej studni głębinowej;
d) budowę i przebudowę obudów studni głębinowych;
e) budowę doziemnych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych między
f) obiektowych;
g) budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 75m3 każdy;
h) budowę osadnika popłuczyn;
i) dostawę i montaż nowych urządzeń technologicznych;
j) wykonanie dojść i dojazdów do poszczególnych obiektów;
k) budowę ogrodzenia;
l) budowę odcinka sieci pomiędzy SUW a istniejącą siecią rozdzielczą;
m) dostawę i montaż agregatu prądotwórczego.
2) Rozbudowie oczyszczalni ścieków w Jasionówce na działce o nr geod. 534/8, obręb
Jasionówka,
W ramach realizacji zamówienia należy wykonać m.in:
a) budowę instalacji wodociągowych i sanitarnych;
b) przebudowę pomieszczenia węzła odwadniania osadu;
c) przebudowę węzła odwadniania osadu (m.in. montaż prasy śrubowej, przenośnika
osadu, stacji dozowania polielektrolitu)
d) budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp ;
e) dostawę i montaż agregatu prądotwórczego.
2. W ramach wykonywania zadania Wykonawca zobowiązany będzie również do:
1) sporządzenia projektów budowlanych i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów:
opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem
robót;
2) przygotowania niezbędnych wstępnych materiałów do realizacji inwestycji – tj. m.in.
Karty informacyjnej przedsięwzięcia w celu uzyskania Decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji;
3) wykonanie badań gruntowych;
4) obsługę geodezyjną;
5) wykonanie projektów technicznych zgodnie z obowiązującym prawem;
6) wykonania robót budowlanych oraz montażowych określonych w dokumentacji
projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego;
7) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów
związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji i użytkowania;
8) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na
podstawie opracowanej dokumentacji oraz w okresie rękojmi i gwarancji;
9) sporządzenie operatu wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego i uzyskanie
na jego podstawie pozwolenia wodno-prawnego;
10) sporządzenie operatu wodno-prawnego na usługi wodne polegające na poborze wód
podziemnych i odprowadzeniu ścieków;
11) zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót.
3. Szczegółowy zakres robót oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
przedstawiono w załączniku nr 9 do SWZ – PFU Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jasionówce

4.5.3.) Główny kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów

45250000-4 - Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4800000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4800000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4800000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Aqua- Soft Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5423119863

7.3.3) Ulica: Przędzalniana 8

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-688

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4800000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2025-04-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.