eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lwówek Śląski › Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na 6 części.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na 6 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000530643

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 25A

1.5.2.) Miejscowość: Lwówek Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-600

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lwowekslaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na 6 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2bfa8b01-cc00-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224114

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00069060/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn .Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al. Wojska Polskiego

1.3.2 Opracowanie dkumentacji projektowej na realizację zadania pn. Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim

1.3.3 Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2bfa8b01-cc00-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl zwaną dalej: „Platforma”, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski.
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
3. Funkcjonalność Platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
4. W toku prowadzonego postępowania komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym prowadzona będzie za pośrednictwem Platformy. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
7.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
7.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
7.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
7.4. włączona obsługa JavaScript,
7.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
7.6. platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi określone
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA: Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, z siedzibą w Lwówku Śląskim (59-600) przy al. Wojska Polskiego 25 A;
2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA: Z administratorem – Burmistrzem Gminy i Miasta Lwówek Śląski można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora oraz poprzez adres e-mail sekretariat@lwowekslaski.pl, tel. 75 6477888.
3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Administrator: Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@lwowekslaski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Pzp; - w przypadku wyłonienia wykonawcy - w celu realizacji przedmiotu publicznych; - Zarządzenie Nr IN.0050.15.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 01 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł.
5. ODBIORCY DANYCH: Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą: - podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; - osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; - usługodawcom wykonującym zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczonych usług serwisu i utrzymania systemów i programów informatycznych, z którymi administrator ma podpisane stosowne umowy powierzenia danych.
6. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ: Pani/Pana
dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Z uwagi na charakter świadczonych usług przez podmiot przetwarzający, dane osobowe będą przechowywane w chmurze obliczeniowej, a wszystkie serwery zlokalizowane będą na terenie Unii Europejskiej.
7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pani/Pana dane osobowe ujęte w protokole postępowania wraz z załącznikami będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres nie krótszy niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Państwa
dane zarejestrowane na platformie zakupowej będą przechowywane a następnie zarchiwizowane przez okres max 10 lat od dnia
upływu terminu składania ofert.
CIĄG DALSZY w "INFORMACJE DODATKOWE".

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.3.2024.JŁ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 Zamówienia – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi w m. Dębowy Gaj, dz. nr 326 i 270/2, obręb 0004 Dębowy Gaj wraz z budową oświetlenia drogowego”.
Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Dębowy Gaj wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego. Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku drogi o długości ok. 700 m. Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdów z drogi do poszczególnych posesji/działek (w granicach pasa drogowego) wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2528D. Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działek nr 326 i 270/2 obręb 0004 Dębowy Gaj.
Zakres ww. części obejmuje także wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego włącznie z systemem inteligentnego oświetlenia w miejscowości Dębowy Gaj obręb 0004 na terenie działek nr 326 i 270/2 wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Należy zaprojektować ekonomiczne oświetlenie drogowe, w technologii punktowej. Wykonawca winien w opracowaniu zastosować oprawy typu LED oraz zasilenie z nowej szafki oświetleniowej (w przypadku braku możliwości zasilania z istniejącego oświetlenia będącego własnością Gminy).
Sterowanie
System powinien posiadać elementy:
• kontroler oprawy – urządzenie instalowane wewnątrz oprawy lub na zewnątrz oprawy oświetleniowej LED, z wykorzystaniem zestandaryzowanego złącza, pozwalające na autonomiczne (samodzielne) zarządzanie jedną oprawą oświetleniową, przedmiotowe urządzenie należy zastosować w każdej dostarczonej oprawie,
• system sterowania – odpowiada za kolekcjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych zebranych z kontrolerów opraw,
• konsola systemu zarządzania (Dashboard) – jest interfejsem do systemu sterowania dla administratora systemu. Konsola udostępniana jest w postaci aplikacji www, pozwalającej na zarządzanie oprawami oświetleniowym i raportowanie ich działania,
• sieć transmisji danych – sieć działająca w paśmie licencjonowanym, umożliwiająca bezprzewodową komunikację między kontrolerem oprawy a systemem sterowania, bez konieczności stosowania i instalowania (np. na oprawie oświetleniowej, na słupach oświetleniowych, w szafach oświetleniowych itd.) dodatkowych elementów komunikacyjnych takich, jak: huby, gatewaye, centralki.
Kontroler oprawy:
• urządzenie elektroniczne instalowane wewnątrz oprawy oświetleniowej LED. Instalacja wewnątrz oprawy minimalizuje ryzyko uszkodzenia kontrolera oprawy, a także jego niepoprawnego montażu podczas instalacji oraz ułatwia serwisowanie i wymianę uszkodzonego elementu (wymiana całego zestawu – oprawy oświetleniowej i kontrolera oprawy),
• współpracuje z zasilaczem oprawy oświetleniowej wyposażonym w interfejs DALI lub 0-10V,
• ma wbudowany moduł komunikacyjny pozwalający na dwukierunkową komunikację z systemem sterowania,
• posiada zainstalowaną kartę SIM w standardzie MIM MFF2,
• umożliwia autonomiczną (samodzielną) pracę oprawy także przy braku komunikacji z systemem sterowania (w scenariuszach autonomicznych np.: zegar astronomiczny),
• pozwala na zdalne (bezprzewodowe) zarządzanie oprawą,
• pozwala na dynamiczną zmianę strumienia świetlnego oraz obniżanie mocy oprawy poprzez sterowanie DALI lub 0-10V pozwala na zdalny wybór scenariusza świecenia np.: 0%, 50%, 75%, 100%,
• raportuje dane energetyczne charakterystyczne dla danej oprawy na bazie pomiarów laboratoryjnych (P,Q,S,PF),
• posiada zaimplementowaną funkcję definiowania scenariuszy świecenia dla każdej oprawy, w tym scenariusza zegara astronomicznego,
• umożliwia sterowanie całkowitym odcięciem zasilacza oprawy (ang. Cut OFF), co minimalizuje pobór prądu przez oprawę przy pracy jałowej (obniżenie mocy biernej całego układu),
• nie ma ograniczeń co do maksymalnej dopuszczalnej odległości instalacji kolejnej oprawy oświetleniowej LED wyposażonej w kontroler (ponieważ każdy kontroler oprawy komunikuje się samodzielnie i niezależnie od innych uruchomionych kontrolerów z systemem sterowania poprzez sieć transmisji danych),
• zasilanie 230V, 50-60Hz bezpośrednio za modułem przepięciowym oprawy.
System Sterowania:
• charakteryzuje się otwartą i skalowalną architekturą,
• zbudowany w oparciu o Platformę IoT,
• obsługuje dwukierunkową komunikację z kontrolerem oprawy z wykorzystaniem protokołu IoT (MQTT, TCP),
• umożliwia zdalne zarządzanie kontrolerami opraw, w tym wysyłanie komend i konfiguracji,
• daje możliwość sterowania każdą oprawą z osobna, a także dowolnie definiowaną grupą opraw,
• odpowiada za elastyczne zarządzanie danymi zebranymi z kontrolerów opraw - kolekcjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych i statystyk,
• posiada interfejsy API REST do łatwej integracji z systemami zewnętrznymi,
• dzięki skalowalności obsługuje dużą ilości danych i duża ilość urządzeń,
• pozwala na łatwe, szybkie i efektywne przeszukiwanie danych w oparciu o narzędzie Big Data (Elastic Search),
• pozwala na rozszerzenie go (zdalne podłączenie do niego oraz obsługę) o nowe funkcjonalności niezbędne dla budowania nowych obszarów inteligentnego gminy, takich jak np.: czujniki parametrów powietrza, czujniki zmierzchu i obecności, czujniki pomiarowe.
Konsola Systemu Zarządzania (Dashboard):
• umożliwia wizualizację opraw oświetleniowych na mapie,
• daje dostęp do raportowanych danych bieżących i historycznych, w zakresie każdej z opraw oświetleniowych (poziom świecenia, parametry mocy, łączny czas świecenia oprawy),
• wspiera możliwość tworzenia grup opraw oświetleniowych w celu łatwiejszego i bardziej efektywnego zarządzania wieloma oprawami oświetleniowymi, umożliwia podgląd bieżących alarmów i statusów.
Zakres ww. części obejmuje również wykonanie i przedłużenie Zamawiającemu koncepcji budowy oświetlenia drogowego w technologii punktowej w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy (wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego) obejmuje:
3.1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454) oraz ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 ze zm.).
3.1.2. Uzyskanie mapy do celów projektowych oraz wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych opinii, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, tj. w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.
3.1.3. Uzgodnienie z zarządcą/właścicielem działek nr 146 w celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót przy cieku oraz uzyskanie stosownego pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli pozwolenie jest wymagane).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena oferty brutto - znaczenie 60 %
Aktualizacja dokumentacji projektowej - znaczenie 40 %
2. W kryterium „cena” (Co) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: Co=cena oferty najniższej/cena oferty badanej×100pkt×60%
3. Aktualizacja dokumentacji projektowej Adp – waga 40%, gdzie punkty wyliczane są w sposób:
0 punktów - Okres nieodpłatnej aktualizacji dokumentacji projektowej w formie i ilości określonej w zawartej umowie w okresie 12
miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego.
20 punktów - Okres nieodpłatnej aktualizacji dokumentacji projektowej w formie i ilości określonej w zawartej umowie w okresie 24
miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego.
40 punktów - Okres nieodpłatnej aktualizacji dokumentacji projektowej w formie i ilości określonej w zawartej umowie w okresie 36
miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty w tym kryterium na
podstawie danych zawartych w oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę w pkt zgodnie z Formularzem ofertowym (załącznik nr 1
do SWZ).
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży w Formularzu ofertowym informacji na temat „Aktualizacja dokumentacji projektowej”, to w tym
kryterium otrzyma 0 (zero) punktów. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać w niniejszym kryterium 40 pkt.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. Jeżeli będą to oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty - do złożenie w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
5. Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
1) spełni wymagania określone w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp;
2) przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów wyliczonych zgodnie ze wzorem:
P=CO+ADP
6. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aktualizacja dokumentacji projektowe

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 Zamówienia – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi w m. Bielanka, dz. nr 102, 111/1, obręb 0001 Bielanka wraz z budową oświetlenia drogowego”
Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Bielanka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku drogi o długości ok. 370 m. Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdów z drogi do poszczególnych posesji/działek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działek nr 102 i 111/1 obręb 0001 Bielanka.
Zakres ww. części obejmuje także wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego włącznie z systemem inteligentnego oświetlenia, w miejscowości Bielanka obręb 0001 na terenie działek nr 102/i 111/1/ wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Należy zaprojektować ekonomiczne oświetlenie drogowe, w technologii punktowej. Wykonawca winien w opracowaniu zastosować oprawy typu LED oraz zasilenie z nowej szafki oświetleniowej (w przypadku braku możliwości zasilania z istniejącego oświetlenia będącego własnością Gminy).
Sterowanie
System powinien posiadać elementy:
• kontroler oprawy – urządzenie instalowane wewnątrz oprawy lub na zewnątrz oprawy oświetleniowej LED, z wykorzystaniem zestandaryzowanego złącza, pozwalające na autonomiczne (samodzielne) zarządzanie jedną oprawą oświetleniową, przedmiotowe urządzenie należy zastosować w każdej dostarczonej oprawie,
• system sterowania – odpowiada za kolekcjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych zebranych z kontrolerów opraw,
• konsola systemu zarządzania (Dashboard) – jest interfejsem do systemu sterowania dla administratora systemu. Konsola udostępniana jest w postaci aplikacji www, pozwalającej na zarządzanie oprawami oświetleniowym i raportowanie ich działania,
• sieć transmisji danych – sieć działająca w paśmie licencjonowanym, umożliwiająca bezprzewodową komunikację między kontrolerem oprawy a systemem sterowania, bez konieczności stosowania i instalowania (np. na oprawie oświetleniowej, na słupach oświetleniowych, w szafach oświetleniowych itd.) dodatkowych elementów komunikacyjnych takich, jak: huby, gatewaye, centralki.
Kontroler oprawy:
• urządzenie elektroniczne instalowane wewnątrz oprawy oświetleniowej LED. Instalacja wewnątrz oprawy minimalizuje ryzyko uszkodzenia kontrolera oprawy, a także jego niepoprawnego montażu podczas instalacji oraz ułatwia serwisowanie i wymianę uszkodzonego elementu (wymiana całego zestawu – oprawy oświetleniowej i kontrolera oprawy),
• współpracuje z zasilaczem oprawy oświetleniowej wyposażonym w interfejs DALI lub 0-10V,
• ma wbudowany moduł komunikacyjny pozwalający na dwukierunkową komunikację z systemem sterowania,
• posiada zainstalowaną kartę SIM w standardzie MIM MFF2,
• umożliwia autonomiczną (samodzielną) pracę oprawy także przy braku komunikacji z systemem sterowania (w scenariuszach autonomicznych np.: zegar astronomiczny),
• pozwala na zdalne (bezprzewodowe) zarządzanie oprawą,
• pozwala na dynamiczną zmianę strumienia świetlnego oraz obniżanie mocy oprawy poprzez sterowanie DALI lub 0-10V pozwala na zdalny wybór scenariusza świecenia np.: 0%, 50%, 75%, 100%,
• raportuje dane energetyczne charakterystyczne dla danej oprawy na bazie pomiarów laboratoryjnych (P,Q,S,PF),
• posiada zaimplementowaną funkcję definiowania scenariuszy świecenia dla każdej oprawy, w tym scenariusza zegara astronomicznego,
• umożliwia sterowanie całkowitym odcięciem zasilacza oprawy (ang. Cut OFF), co minimalizuje pobór prądu przez oprawę przy pracy jałowej (obniżenie mocy biernej całego układu),
• nie ma ograniczeń co do maksymalnej dopuszczalnej odległości instalacji kolejnej oprawy oświetleniowej LED wyposażonej w kontroler (ponieważ każdy kontroler oprawy komunikuje się samodzielnie i niezależnie od innych uruchomionych kontrolerów z systemem sterowania poprzez sieć transmisji danych),
• zasilanie 230V, 50-60Hz bezpośrednio za modułem przepięciowym oprawy.
System Sterowania:
• charakteryzuje się otwartą i skalowalną architekturą,
• zbudowany w oparciu o Platformę IoT,
• obsługuje dwukierunkową komunikację z kontrolerem oprawy z wykorzystaniem protokołu IoT (MQTT, TCP),
• umożliwia zdalne zarządzanie kontrolerami opraw, w tym wysyłanie komend i konfiguracji,
• daje możliwość sterowania każdą oprawą z osobna, a także dowolnie definiowaną grupą opraw,
• odpowiada za elastyczne zarządzanie danymi zebranymi z kontrolerów opraw - kolekcjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych i statystyk,
• posiada interfejsy API REST do łatwej integracji z systemami zewnętrznymi,
• dzięki skalowalności obsługuje dużą ilości danych i duża ilość urządzeń,
• pozwala na łatwe, szybkie i efektywne przeszukiwanie danych w oparciu o narzędzie Big Data (Elastic Search),
• pozwala na rozszerzenie go (zdalne podłączenie do niego oraz obsługę) o nowe funkcjonalności niezbędne dla budowania nowych obszarów inteligentnego gminy, takich jak np.: czujniki parametrów powietrza, czujniki zmierzchu i obecności, czujniki pomiarowe.
Konsola Systemu Zarządzania (Dashboard):
• umożliwia wizualizację opraw oświetleniowych na mapie,
• daje dostęp do raportowanych danych bieżących i historycznych, w zakresie każdej z opraw oświetleniowych (poziom świecenia, parametry mocy, łączny czas świecenia oprawy),
• wspiera możliwość tworzenia grup opraw oświetleniowych w celu łatwiejszego i bardziej efektywnego zarządzania wieloma oprawami oświetleniowymi, umożliwia podgląd bieżących alarmów i statusów.
Zakres ww. części obejmuje również wykonanie i przedłużenie Zamawiającemu koncepcji budowy oświetlenia drogowego w technologii punktowej w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy (wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego) obejmuje:
3.2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454) oraz ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 ze zm.).
3.2.2. Uzyskanie mapy do celów projektowych oraz wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych opinii, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, tj. w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.
3.2.3. Uzgodnienie z zarządcą/właścicielem działki nr 99/1 w celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót przy cieku oraz uzyskanie stosownego pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli pozwolenie jest wymagane).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena oferty brutto - znaczenie 60 %
Aktualizacja dokumentacji projektowej - znaczenie 40 %
2. W kryterium „cena” (Co) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: Co=cena oferty najniższej/cena oferty badanej×100pkt×60%
3. Aktualizacja dokumentacji projektowej Adp – waga 40%, gdzie punkty wyliczane są w sposób:
0 punktów - Okres nieodpłatnej aktualizacji dokumentacji projektowej w formie i ilości określonej w zawartej umowie w okresie 12
miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego.
20 punktów - Okres nieodpłatnej aktualizacji dokumentacji projektowej w formie i ilości określonej w zawartej umowie w okresie 24
miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego.
40 punktów - Okres nieodpłatnej aktualizacji dokumentacji projektowej w formie i ilości określonej w zawartej umowie w okresie 36
miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty w tym kryterium na
podstawie danych zawartych w oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę w pkt zgodnie z Formularzem ofertowym (załącznik nr 1
do SWZ).
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży w Formularzu ofertowym informacji na temat „Aktualizacja dokumentacji projektowej”, to w tym
kryterium otrzyma 0 (zero) punktów. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać w niniejszym kryterium 40 pkt.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. Jeżeli będą to oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty - do złożenie w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
5. Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
1) spełni wymagania określone w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp;
2) przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów wyliczonych zgodnie ze wzorem:
P=CO+ADP
6. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aktualizacja dokumentacji projektowej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 zamówienia. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w. m. Lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al. Wojska Polskiego”.
3.3.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Gryfowskiej (od skrzyżowania z ul. Leśną do budynku nr 1 przy ul. Gryfowskiej) tj. od km 16+540 do km 16+780 oraz al. Wojska Polskiego (od skrzyżowania z ul. Gryfowską przy parkingu do przejścia dla pieszych w poziomie jezdni bez sygnalizacji) tj. od km 16+810 do km 16+840, wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.
3.3.2. Zakres dokumentacji należy dostosować do planowanej procedury uzyskania skutecznego jej zatwierdzenia w celu realizacji tj. uzyskania prawomocnego zgłoszenia robót/uzyskania pozwolenia na budowę/uzyskania decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Gmina zastrzega sobie prawo przeniesienia praw autorskich na inny podmiot.
• forma i zakres dokumentacji powinny odpowiadać aktualnie obowiązującym przepisom w tym zakresie,
• dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne branże uwzględniające pełny zakres robót koniecznych do realizacji obiektu budowlanego zgodnego
z przepisami
• dokumentacja powinna zawierać wymagane prawem uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia oraz decyzje konieczne do uzyskania przyjęcia zgłoszenia/ uzyskania pozwolenia na budowę / uzyskania decyzji ZRiD. Do dokumentacji powinno zostać dołączone zaświadczenie o braku sprzeciwu lub potwierdzenie ostateczności decyzji PnB lub ZRiD
3.3.3. Dokumentacja powinna zostać opracowana stosownie do zakresu w szczególności o:
• Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
3.3.4. W skład dokumentacji powinny wchodzić:
• opinia geotechniczna, (dokumentacja geologiczna inżynierska, o ile będzie zachodziła taka potrzeba)
• projekt techniczny niezbędny do realizacji prac,
• projekt organizacji ruchu docelowego, (o ile będzie zachodziła taka potrzeba)
• projekt organizacji ruchu tymczasowego, (o ile będzie zachodziła taka potrzeba)
• operat wodno-prawny wraz z decyzją, (o ile będzie zachodziła taka potrzeba)
• karta informacyjna przedsięwzięcia, (o ile będzie zachodziła taka potrzeba)
• przedmiary robót dla każdej branży zawartej w dokumentacji,
• specyfikacje techniczne dla każdej zawartej dokumentacji branży,
• kosztorysy inwestorskie dla wszystkich projektowanych branży.
3.3.5. Zlecona do opracowania dokumentacja podlega uzgodnieniu przez DSDiK w trakcie opracowania na każdym etapie:
a) na etapie wstępnych prac projektowych tj. proponowanych koncepcji,
b) na etapie opracowywania projektu architektoniczno-budowlanego (zwanego dalej PBiA) oraz sporządzenia zgłoszenia/wniosku o pozwolenie na budowę/wniosku o uzyskanie decyzji ZRiD,
c) sporządzenia przedmiarów i kosztorysów oraz specyfikacji technicznych na teapie opracowania projektu technicznego.
3.3.6. Pełny zakres opracowanej dokumentacji w celu potwierdzenia poprawności przyjętych rozwiązań technicznych i kompletność uzgodnień przed rozliczeniem porozumienia podlega zatwierdzeniu na posiedzeniu Zespołu Oceny Projektów DSDiK.
3.3.7. Protokół końcowy z przekazania projektu potwierdzający przekazanie kompletu dokumentacji do DSDiK przez Inspektora wyznaczonego w porozumieniu będzie stanowił podstawę do rozliczenia porozumienia.
3.3.8. Kompletna dokumentacja musi składać się z:
• Wersji papierowej:
o Projekt Architektoniczno-Budowlany 6 egzemplarzy ( w tym 3 egz. dla Zamawiającego: 1 egz. zatwierdzony i 2 niezatwierdzone. 1 egz. Dla DSDiK).
o Projekt Zagospodarowania Terenu – 6 egzemplarzy;
o Projekt techniczny (wykonawczy) – 4 egzemplarze;
o STWiORB – 4 egzemplarze;
o Przedmiar robót – 3 egzemplarze;
o Kosztorys inwestorski – 3 egzemplarze.
• Wersji elektronicznej na płycie CD/DVD:
o pliki tekstowe w formacie *.doc i *pdf.;
o przedmiary i kosztorys w formacie *.pdf, *.ath oraz wersji eksportowanej do formatu *.xls (dokument musi być sformatowany czytelne i przejrzyście);
o rysunki w formacie grafiki wektorowej *dwg oraz *.pdf
o zeskanowany komplet oryginalnej dokumentacji i zapisanej w formacie *pdf (wraz z rysunkami, uzgodnieniami i warunkami)
o dodatkowo Wykonawca przygotuje elektroniczną wersję dokumentacji
w wersji edytowalnej w jednym z formatów GIS-shp lub CAD-DGN, DXF (dane powinny być przekazane w układzie współrzędnych 1992 – EPSG:2180, Poland CS92).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena oferty brutto - znaczenie 60 %
Aktualizacja dokumentacji projektowej - znaczenie 40 %
2. W kryterium „cena” (Co) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: Co=cena oferty najniższej/cena oferty badanej×100pkt×60%
3. Aktualizacja dokumentacji projektowej Adp – waga 40%, gdzie punkty wyliczane są w sposób:
0 punktów - Okres nieodpłatnej aktualizacji dokumentacji projektowej w formie i ilości określonej w zawartej umowie w okresie 12
miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego.
20 punktów - Okres nieodpłatnej aktualizacji dokumentacji projektowej w formie i ilości określonej w zawartej umowie w okresie 24 miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego.
40 punktów - Okres nieodpłatnej aktualizacji dokumentacji projektowej w formie i ilości określonej w zawartej umowie w okresie 36 miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty w tym kryterium na podstawie danych zawartych w oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę w pkt zgodnie z Formularzem ofertowym (załącznik nr 1do SWZ).
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży w Formularzu ofertowym informacji na temat „Aktualizacja dokumentacji projektowej”, to w tym kryterium otrzyma 0 (zero) punktów. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać w niniejszym kryterium 40 pkt.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. Jeżeli będą to oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty - do złożenie w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
5. Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
1) spełni wymagania określone w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp;
2) przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów wyliczonych zgodnie ze wzorem:
P=CO+ADP
6. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aktualizacja dokumentacji projektowej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 Zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim”.
3.4.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja od km 17+650 (zjazd na teren kolejowy/skrzyżowanie z ulicą Rybną) do km 17+740 (most nad kanałem bocznym rzeki Bóbr) po obu stronach drogi o długości około 90 m x 2 = około 180 m, wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.
3.4.2. Zakres dokumentacji należy dostosować do planowanej procedury uzyskania skutecznego jej zatwierdzenia w celu realizacji tj. uzyskania prawomocnego zgłoszenia robót/uzyskania pozwolenia na budowę/uzyskania decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: Gmina zastrzega sobie prawo przeniesienia praw autorskich na inny podmiot.
• Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach oferowanej ceny w odniesieniu do wprowadzonych rozwiązań.
• Przed przystąpieniem do realizacji zadania niezbędne jest wykonanie wizji lokalnej i inwentaryzacji wspomnianego odcinka drogi w zakresie umożliwiającym prawidłowe opracowanie dokumentacji projektowej.
3.4.3. Założenia do projektowania:
a) Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski;
b) Inwestycja ma spełniać funkcję zapewnienia bezpiecznej i wygodnej komunikacji pieszym i oddzielenie jej od komunikacji kołowej na drodze;
c) Nawierzchnia chodnika wykonana ma być z nawierzchni bitumicznej z obrzeżami betonowymi, tak aby wpasować się do istniejącej drogi wojewódzkiej oraz istniejących już chodników;
d) Chodnik po obu stronach drogi o długości około 90 m jeden, co daje łączną długość dwóch chodników około 180 m.
3.4.4. Protokół końcowy z przekazania projektu potwierdzający przekazanie kompletu dokumentacji do DSDiK przez Inspektora wyznaczonego w porozumieniu będzie stanowił podstawę do rozliczenia porozumienia.
3.4.5. Kompletna dokumentacja musi składać się z:
• Wersji papierowej:
o Projekt Architektoniczno-Budowlany 6 egzemplarzy ( w tym 3 egz. dla Zamawiającego: 1 egz. zatwierdzony i 2 niezatwierdzone. 1 egz. Dla DSDiK).
o Projekt Zagospodarowania Terenu – 6 egzemplarzy;
o Projekt techniczny (wykonawczy) – 4 egzemplarze;
o STWiORB – 4 egzemplarze;
o Przedmiar robót – 3 egzemplarze;
o Kosztorys inwestorski – 3 egzemplarze;
• Wersji elektronicznej na płycie CD/DVD:
o pliki tekstowe w formacie *.doc i *pdf.;
o przedmiary i kosztorys w formacie *.pdf, *.ath oraz wersji eksportowanej do formatu *.xls (dokument musi być sformatowany czytelne i przejrzyście);
o rysunki w formacie grafiki wektorowej *dwg oraz *.pdf o zeskanowany komplet oryginalnej dokumentacji i zapisanej w formacie *pdf (wraz z rysunkami, uzgodnieniami i warunkami) o dodatkowo Wykonawca przygotuje elektroniczną wersję dokumentacji w wersji edytowalnej w jednym z formatów GIS-shp lub CAD-DGN, DXF (dane powinny być przekazane w układzie współrzędnych 1992 – EPSG:2180, Poland CS92).
3.4.6. Ponadto w skład dokumentacji powinny wchodzić:
• Opinia geotechniczna (dokumentacja geologiczna inżynierska o ile będzie zachodziła taska potrzeba),
• Projekt techniczny niezbędny do realizacji prac,
• Dokumentacja powinna również zawierać:
- projekt organizacji ruchu docelowego (o ile będzie zachodziła taska potrzeba)
- projekt organizacji ruchu tymczasowego (o ile będzie zachodziła taska potrzeba)
- operat wodno-prawny wraz z decyzją (o ile będzie zachodziła taska potrzeba)
- karta informacyjna przedsięwzięcia (o ile będzie zachodziła taska potrzeba)
- przedmiary robót dla każdej branży zawartej w dokumentacji
- specyfikacje techniczne dla każdej branży zawartej w dokumentacji
- kosztorysy inwestorskie dla wszystkich projektowanych branży
3.4.7. Zlecona do opracowania dokumentacja podlega uzgodnieniu przez DSDiK w trakcie opracowania na każdym etapie realizacji:
- na etapie wstępnych prac projektowych tj. proponowanych koncepcji,
- na etapie opracowania projektu architektoniczno – budowlanego (zwanego dalej PBiA) oraz sporządzenia zgłoszenia/wniosku o pozwolenie na budowę/wniosku o uzyskanie decyzji ZRiD
- sporządzenia przedmiarów i kosztorysów oraz specyfikacji technicznych na etapie opracowania projektu technicznego.
3.4.8. Dokumentacja powinna zostać opracowana stosownie do zakresu w szczególności w oparciu o:
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
3.4.9. Dopełnienia wszystkich wymaganych formalności administracyjnych w tym m.in.:
- w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskania tego pozwolenia,
- w przypadku takiej konieczności uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- w przypadku takiej konieczności uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
(w przypadku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na Gminę / inwestora zastępczego, należy przekazać pozwolenie wodnoprawne oraz operat wodnoprawny wraz ze zgodą na przeniesie praw na rzecz Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu),
 w przypadku takiej konieczności uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew (w przypadku uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, niezwłocznie przekazać kopię decyzji do DSDiK
3.4.10. Pełny zakres opracowanej dokumentacji w celu potwierdzenia poprawności przyjętych rozwiązań technicznych i kompletność uzgodnień przed rozliczeniem porozumienia podlega zatwierdzeniu na posiedzeniu Zespołu Oceny Projektów DSDiK.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena oferty brutto - znaczenie 60 %
Aktualizacja dokumentacji projektowej - znaczenie 40 %
2. W kryterium „cena” (Co) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: Co=cena oferty najniższej/cena oferty badanej×100pkt×60%
3. Aktualizacja dokumentacji projektowej Adp – waga 40%, gdzie punkty wyliczane są w sposób:
0 punktów - Okres nieodpłatnej aktualizacji dokumentacji projektowej w formie i ilości określonej w zawartej umowie w okresie 12
miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego.
20 punktów - Okres nieodpłatnej aktualizacji dokumentacji projektowej w formie i ilości określonej w zawartej umowie w okresie 24
miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego.
40 punktów - Okres nieodpłatnej aktualizacji dokumentacji projektowej w formie i ilości określonej w zawartej umowie w okresie 36
miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty w tym kryterium na
podstawie danych zawartych w oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę w pkt zgodnie z Formularzem ofertowym (załącznik nr 1
do SWZ).
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży w Formularzu ofertowym informacji na temat „Aktualizacja dokumentacji projektowej”, to w tym
kryterium otrzyma 0 (zero) punktów. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać w niniejszym kryterium 40 pkt.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. Jeżeli będą to oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty - do złożenie w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
5. Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
1) spełni wymagania określone w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp;
2) przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów wyliczonych zgodnie ze wzorem:
P=CO+ADP
6. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aktualizacja dokumentacji projektowej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi w m. Bielanka, dz. nr 189 obręb 0001 Bielanka wraz z budową oświetlenia drogowego”
Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Bielanka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku drogi o długości ok. 430 m. Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdów z drogi do poszczególnych posesji/działek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działki nr 189/dr obręb 0001 Bielanka (droga niepubliczna).
Zakres ww. części obejmuje także wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego włącznie z systemem inteligentnego oświetlenia, w miejscowości Bielanka obręb 0001 na terenie działki nr 189/dr wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Należy zaprojektować ekonomiczne oświetlenie drogowe, w technologii punktowej. Wykonawca winien w opracowaniu zastosować oprawy typu LED oraz zasilenie z nowej szafki oświetleniowej (w przypadku braku możliwości zasilania z istniejącego oświetlenia będącego własnością Gminy).
Sterowanie
System powinien posiadać elementy:
• kontroler oprawy – urządzenie instalowane wewnątrz oprawy lub na zewnątrz oprawy oświetleniowej LED, z wykorzystaniem zestandaryzowanego złącza, pozwalające na autonomiczne (samodzielne) zarządzanie jedną oprawą oświetleniową, przedmiotowe urządzenie należy zastosować w każdej dostarczonej oprawie,
• system sterowania – odpowiada za kolekcjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych zebranych z kontrolerów opraw,
• konsola systemu zarządzania (Dashboard) – jest interfejsem do systemu sterowania dla administratora systemu. Konsola udostępniana jest w postaci aplikacji www, pozwalającej na zarządzanie oprawami oświetleniowym i raportowanie ich działania,
• sieć transmisji danych – sieć działająca w paśmie licencjonowanym, umożliwiająca bezprzewodową komunikację między kontrolerem oprawy a systemem sterowania, bez konieczności stosowania i instalowania (np. na oprawie oświetleniowej, na słupach oświetleniowych, w szafach oświetleniowych itd.) dodatkowych elementów komunikacyjnych takich, jak: huby, gatewaye, centralki.
Kontroler oprawy:
• urządzenie elektroniczne instalowane wewnątrz oprawy oświetleniowej LED. Instalacja wewnątrz oprawy minimalizuje ryzyko uszkodzenia kontrolera oprawy, a także jego niepoprawnego montażu podczas instalacji oraz ułatwia serwisowanie i wymianę uszkodzonego elementu (wymiana całego zestawu – oprawy oświetleniowej i kontrolera oprawy),
• współpracuje z zasilaczem oprawy oświetleniowej wyposażonym w interfejs DALI lub 0-10V,
• ma wbudowany moduł komunikacyjny pozwalający na dwukierunkową komunikację z systemem sterowania,
• posiada zainstalowaną kartę SIM w standardzie MIM MFF2,
• umożliwia autonomiczną (samodzielną) pracę oprawy także przy braku komunikacji z systemem sterowania (w scenariuszach autonomicznych np.: zegar astronomiczny),
• pozwala na zdalne (bezprzewodowe) zarządzanie oprawą,
• pozwala na dynamiczną zmianę strumienia świetlnego oraz obniżanie mocy oprawy poprzez sterowanie DALI lub 0-10V pozwala na zdalny wybór scenariusza świecenia np.: 0%, 50%, 75%, 100%,
• raportuje dane energetyczne charakterystyczne dla danej oprawy na bazie pomiarów laboratoryjnych (P,Q,S,PF),
• posiada zaimplementowaną funkcję definiowania scenariuszy świecenia dla każdej oprawy, w tym scenariusza zegara astronomicznego,
• umożliwia sterowanie całkowitym odcięciem zasilacza oprawy (ang. Cut OFF), co minimalizuje pobór prądu przez oprawę przy pracy jałowej (obniżenie mocy biernej całego układu),
• nie ma ograniczeń co do maksymalnej dopuszczalnej odległości instalacji kolejnej oprawy oświetleniowej LED wyposażonej w kontroler (ponieważ każdy kontroler oprawy komunikuje się samodzielnie i niezależnie od innych uruchomionych kontrolerów z systemem sterowania poprzez sieć transmisji danych),
• zasilanie 230V, 50-60Hz bezpośrednio za modułem przepięciowym oprawy.
System Sterowania:
• charakteryzuje się otwartą i skalowalną architekturą,
• zbudowany w oparciu o Platformę IoT,
• obsługuje dwukierunkową komunikację z kontrolerem oprawy z wykorzystaniem protokołu IoT (MQTT, TCP),
• umożliwia zdalne zarządzanie kontrolerami opraw, w tym wysyłanie komend i konfiguracji,
• daje możliwość sterowania każdą oprawą z osobna, a także dowolnie definiowaną grupą opraw,
• odpowiada za elastyczne zarządzanie danymi zebranymi z kontrolerów opraw - kolekcjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych i statystyk,
• posiada interfejsy API REST do łatwej integracji z systemami zewnętrznymi,
• dzięki skalowalności obsługuje dużą ilości danych i duża ilość urządzeń,
• pozwala na łatwe, szybkie i efektywne przeszukiwanie danych w oparciu o narzędzie Big Data (Elastic Search),
• pozwala na rozszerzenie go (zdalne podłączenie do niego oraz obsługę) o nowe funkcjonalności niezbędne dla budowania nowych obszarów inteligentnego gminy, takich jak np.: czujniki parametrów powietrza, czujniki zmierzchu i obecności, czujniki pomiarowe.
Konsola Systemu Zarządzania (Dashboard):
• umożliwia wizualizację opraw oświetleniowych na mapie,
• daje dostęp do raportowanych danych bieżących i historycznych, w zakresie każdej z opraw oświetleniowych (poziom świecenia, parametry mocy, łączny czas świecenia oprawy),
• wspiera możliwość tworzenia grup opraw oświetleniowych w celu łatwiejszego i bardziej efektywnego zarządzania wieloma oprawami oświetleniowymi, umożliwia podgląd bieżących alarmów i statusów.

Zakres ww. części obejmuje również wykonanie i przedłużenie Zamawiającemu koncepcji budowy oświetlenia drogowego w technologii punktowej w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy (wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego) obejmuje:
3.5.1. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454) oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 ze zm.).
3.5.2. Uzyskanie mapy do celów projektowych oraz wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych opinii, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, tj. w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena oferty brutto - znaczenie 60 %
Aktualizacja dokumentacji projektowej - znaczenie 40 %
2. W kryterium „cena” (Co) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: Co=cena oferty najniższej/cena oferty badanej×100pkt×60%
3. Aktualizacja dokumentacji projektowej Adp – waga 40%, gdzie punkty wyliczane są w sposób:
0 punktów - Okres nieodpłatnej aktualizacji dokumentacji projektowej w formie i ilości określonej w zawartej umowie w okresie 12
miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego.
20 punktów - Okres nieodpłatnej aktualizacji dokumentacji projektowej w formie i ilości określonej w zawartej umowie w okresie 24
miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego.
40 punktów - Okres nieodpłatnej aktualizacji dokumentacji projektowej w formie i ilości określonej w zawartej umowie w okresie 36
miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty w tym kryterium na
podstawie danych zawartych w oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę w pkt zgodnie z Formularzem ofertowym (załącznik nr 1
do SWZ).
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży w Formularzu ofertowym informacji na temat „Aktualizacja dokumentacji projektowej”, to w tym
kryterium otrzyma 0 (zero) punktów. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać w niniejszym kryterium 40 pkt.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. Jeżeli będą to oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty - do złożenie w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
5. Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
1) spełni wymagania określone w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp;
2) przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów wyliczonych zgodnie ze wzorem:
P=CO+ADP
6. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aktualizacja dokumentacji projektowej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 Zamówienia – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi w m. Płóczki Dolne, dz. nr 143 obręb 0016 Płóczki Dolne wraz z budową oświetlenia drogowego”.
Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Płóczki Dolne wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku drogi o długości ok. 110 m. Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdu z drogi nr 364 do budynku 68c. Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działce nr 143 obręb 0016 Płóczki Dolne.
Zakres ww. części obejmuje także wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego włącznie z systemem inteligentnego oświetlenia w miejscowości Płóczki Dolne obręb 0016 na terenie działki nr 143 wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Należy zaprojektować ekonomiczne oświetlenie drogowe, w technologii punktowej. Wykonawca winien w opracowaniu zastosować oprawy typu LED oraz zasilenie z nowej szafki oświetleniowej (w przypadku braku możliwości zasilania z istniejącego oświetlenia będącego własnością Gminy).
Sterowanie
System powinien posiadać elementy:
• kontroler oprawy – urządzenie instalowane wewnątrz oprawy lub na zewnątrz oprawy oświetleniowej LED, z wykorzystaniem zestandaryzowanego złącza, pozwalające na autonomiczne (samodzielne) zarządzanie jedną oprawą oświetleniową, przedmiotowe urządzenie należy zastosować w każdej dostarczonej oprawie,
• system sterowania – odpowiada za kolekcjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie
i udostępnianie danych zebranych z kontrolerów opraw,
• konsola systemu zarządzania (Dashboard) – jest interfejsem do systemu sterowania dla administratora systemu. Konsola udostępniana jest w postaci aplikacji www, pozwalającej na zarządzanie oprawami oświetleniowym i raportowanie ich działania,
• sieć transmisji danych – sieć działająca w paśmie licencjonowanym, umożliwiająca bezprzewodową komunikację między kontrolerem oprawy a systemem sterowania, bez konieczności stosowania
i instalowania (np. na oprawie oświetleniowej, na słupach oświetleniowych, w szafach oświetleniowych itd.) dodatkowych elementów komunikacyjnych takich, jak: huby, gatewaye, centralki.
Kontroler oprawy:
• urządzenie elektroniczne instalowane wewnątrz oprawy oświetleniowej LED. Instalacja wewnątrz oprawy minimalizuje ryzyko uszkodzenia kontrolera oprawy, a także jego niepoprawnego montażu podczas instalacji oraz ułatwia serwisowanie i wymianę uszkodzonego elementu (wymiana całego zestawu – oprawy oświetleniowej i kontrolera oprawy),
• współpracuje z zasilaczem oprawy oświetleniowej wyposażonym w interfejs DALI lub 0-10V,
• ma wbudowany moduł komunikacyjny pozwalający na dwukierunkową komunikację z systemem sterowania,
• posiada zainstalowaną kartę SIM w standardzie MIM MFF2,
• umożliwia autonomiczną (samodzielną) pracę oprawy także przy braku komunikacji z systemem sterowania (w scenariuszach autonomicznych np.: zegar astronomiczny),
• pozwala na zdalne (bezprzewodowe) zarządzanie oprawą,
• pozwala na dynamiczną zmianę strumienia świetlnego oraz obniżanie mocy oprawy poprzez sterowanie DALI lub 0-10V pozwala na zdalny wybór scenariusza świecenia np.: 0%, 50%, 75%, 100%,
• raportuje dane energetyczne charakterystyczne dla danej oprawy na bazie pomiarów laboratoryjnych (P,Q,S,PF),
• posiada zaimplementowaną funkcję definiowania scenariuszy świecenia dla każdej oprawy, w tym scenariusza zegara astronomicznego,
• umożliwia sterowanie całkowitym odcięciem zasilacza oprawy (ang. Cut OFF), co minimalizuje pobór prądu przez oprawę przy pracy jałowej (obniżenie mocy biernej całego układu),
• nie ma ograniczeń co do maksymalnej dopuszczalnej odległości instalacji kolejnej oprawy oświetleniowej LED wyposażonej w kontroler (ponieważ każdy kontroler oprawy komunikuje się samodzielnie i niezależnie od innych uruchomionych kontrolerów z systemem sterowania poprzez sieć transmisji danych),
• zasilanie 230V, 50-60Hz bezpośrednio za modułem przepięciowym oprawy.
System Sterowania:
• charakteryzuje się otwartą i skalowalną architekturą,
• zbudowany w oparciu o Platformę IoT,
• obsługuje dwukierunkową komunikację z kontrolerem oprawy z wykorzystaniem protokołu IoT (MQTT, TCP),
• umożliwia zdalne zarządzanie kontrolerami opraw, w tym wysyłanie komend i konfiguracji,
• daje możliwość sterowania każdą oprawą z osobna, a także dowolnie definiowaną grupą opraw,
• odpowiada za elastyczne zarządzanie danymi zebranymi z kontrolerów opraw - kolekcjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych i statystyk,
• posiada interfejsy API REST do łatwej integracji z systemami zewnętrznymi,
• dzięki skalowalności obsługuje dużą ilości danych i duża ilość urządzeń,
• pozwala na łatwe, szybkie i efektywne przeszukiwanie danych w oparciu o narzędzie Big Data (Elastic Search),
• pozwala na rozszerzenie go (zdalne podłączenie do niego oraz obsługę) o nowe funkcjonalności niezbędne dla budowania nowych obszarów inteligentnego gminy, takich jak np.: czujniki parametrów powietrza, czujniki zmierzchu i obecności, czujniki pomiarowe.
Konsola Systemu Zarządzania (Dashboard):
• umożliwia wizualizację opraw oświetleniowych na mapie,
• daje dostęp do raportowanych danych bieżących i historycznych, w zakresie każdej z opraw oświetleniowych (poziom świecenia, parametry mocy, łączny czas świecenia oprawy),
• wspiera możliwość tworzenia grup opraw oświetleniowych w celu łatwiejszego i bardziej efektywnego zarządzania wieloma oprawami oświetleniowymi, umożliwia podgląd bieżących alarmów i statusów.
Zakres ww. części obejmuje również wykonanie i przedłużenie Zamawiającemu koncepcji budowy oświetlenia drogowego w technologii punktowej w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy (wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego) obejmuje:
3.6.1. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454) oraz ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 ze zm.).
3.6.2. Uzyskanie mapy do celów projektowych oraz wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych opinii, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, tj. w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena oferty brutto - znaczenie 60 %
Aktualizacja dokumentacji projektowej - znaczenie 40 %
2. W kryterium „cena” (Co) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: Co=cena oferty najniższej/cena oferty badanej×100pkt×60%
3. Aktualizacja dokumentacji projektowej Adp – waga 40%, gdzie punkty wyliczane są w sposób:
0 punktów - Okres nieodpłatnej aktualizacji dokumentacji projektowej w formie i ilości określonej w zawartej umowie w okresie 12
miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego.
20 punktów - Okres nieodpłatnej aktualizacji dokumentacji projektowej w formie i ilości określonej w zawartej umowie w okresie 24
miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego.
40 punktów - Okres nieodpłatnej aktualizacji dokumentacji projektowej w formie i ilości określonej w zawartej umowie w okresie 36
miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty w tym kryterium na
podstawie danych zawartych w oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę w pkt zgodnie z Formularzem ofertowym (załącznik nr 1
do SWZ).
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży w Formularzu ofertowym informacji na temat „Aktualizacja dokumentacji projektowej”, to w tym
kryterium otrzyma 0 (zero) punktów. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać w niniejszym kryterium 40 pkt.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. Jeżeli będą to oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty - do złożenie w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
5. Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
1) spełni wymagania określone w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp;
2) przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów wyliczonych zgodnie ze wzorem:
P=CO+ADP
6. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aktualizacja dokumentacji projektowe

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200 000,00 zł (słownie zł: dwieście tysięcy) – dla każdej części zamówienia;
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi o długości min. 100 mb i wartości dokumentacji min. 4 000,00 zł brutto;
b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 1 osobą, która
będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze projektanta
w branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.Dz.U.2023.334), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.2023.551).
Dotyczy części nr 1, 2, 5, 6 zamówienia:
c) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz należącą do właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U.2023.1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – wzór Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale XIV, pkt 6, ppkt 6.4. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – wzór: Załącznik nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wzór: Załącznik nr 6 do SWZ;
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór: Załącznik nr 5 do SWZ.
3. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy)
5. Zobowiązanie i oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
6. Dowód wniesienia wadium - dla 3 i 4 części zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
1.1. Dla części nr 3 – 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100).
1.2. Dla części nr 4 – 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).
1.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. gwarancjach bankowych;
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U.2023.462 ze zm.).
• Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Bolesławcu nr rachunku nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554 z dopiskiem „Wadium – Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na 6 części”: Część 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al. Wojska Polskiego” i/lub Część 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone, jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
3.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie;
3.2. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie
3.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania;
3.5. ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
3.6. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
3.7. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina i Miasto Lwówek Śląski;
3.8. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 58 Ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
4. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona.
5. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, będzie spełniony,
jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 i 3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ:
Załącznik nr 10 do SWZ. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY: Rozdział XII. ZMIANY UMOWY, § 23

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

CIĄG DALSZY Z "RODO (obowiązek informacyjny)":
8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: - Posiada Pani/Pan prawo: −na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; −na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
10. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Źródłem pochodzenia Państwa danych są wszelkie dokumenty składane przez wykonawcę w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 11 września 2019r

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.