eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomianki › Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic Konopnickiej i Miłej w ramach zad. 2019/41".Ogłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym wraz z infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic Konopnickiej
i Miłej w ramach zad. 2019/41”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łomianki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1181768394

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 115

1.5.2.) Miejscowość: Łomianki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-092

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@poczta.lomianki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-2022

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym wraz z infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic Konopnickiej
i Miłej w ramach zad. 2019/41”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42033f5d-f3b2-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224065

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045175/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ul. M. Konopnickiej i Miłej - zad 2019/41

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-2022

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ
przekazuje się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Szczegółowy zakres i sposób sporządzania i przekazywania ww. dokumentów został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: um@poczta.lomianki.pl;
2) poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki.
5. Pytania do SWZ Wykonawcy przekazują za pośrednictwem platformy o której mowa powyżej.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin"
oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w
szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty
w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje
9. Zgodnie z 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane
z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy (podwykonawcy lub podmiotu trzeciego) jest Gmina Łomianki, reprezentowana
przez Burmistrza Łomianek z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej 115, 05-092 Łomianki, telefon: 22 888 98 05 adres email:
um@poczta.lomianki.pl.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Urzędzie Miejskim
w Łomiankach można uzyskać pod adresem e-mail: iod@poczta.lomianki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym zgodnie z ustawą z 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) .
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.27.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym
wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej w ramach zadania „Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic
M. Konopnickiej i Miłej – zad 2019/41”.
2. Wykonawca przed zawarciem umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo- finansowego i uzyskania akceptacji Zamawiającego.
3. W zakres rzeczowy zadania wchodzi:
1) Etap I – wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową polegających na rozbiórce obiektów istniejących, przygotowaniu terenu budowy wraz z zapleczem budowy, wykonanie dokumentacji teletechniki, wykonie przyłączy infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja, gaz, elektryczne), wykonanie stanu „zerowego” tj. podziemnej części budynku, czyli fundamentów na postawie prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę/budowę zezwalającego na realizację robót.
2) Etap II – wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową polegających na budowie budynku świetlicy miejskiej.
3) Etap III- wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową polegających na wykonaniu miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem terenu, a także wyposażenie obiektu zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Umowy i uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na użytkowanie.
4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć zamawiającemu kosztorys ofertowy najpóźniej 5 dni roboczych przed zawarciem umowy.
5. Planowane zamierzenie inwestycyjne to budowa w miejscowości Dziekanów Leśny przy ulicy Marii Konopnickiej róg ulicy Miłej budynku świetlicy miejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 191/7 i 191/8 obręb 0004, gmina Łomianki, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie. W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się obok budowy wymienionych budynków także inne realizacje dotyczące towarzyszącej infrastruktury: - Budowa przyłączy wody; - Budowa przyłączy kanalizacji; - Budowa przyłącza linii zasilającej NN; - Budowa parkingu dla samochodów – Budowa małej tężni solankowej; - Budowa fontanny posadzkowej; - Budowa ogrodzenia
i wjazdów.
6. Zaprojektowany budynek świetlicy miejskiej to obiekt wolnostojący, parterowy jednokondygnacyjny, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty ogniotrwale. Przyjęto rozwiązania proste, niewymagające stosowania zaawansowanych technologii.
W projektowanym obiekcie nie przewiduje się pomieszczeń do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób.
7. Projekt obejmuje swoim zakresem budowę świetlicy miejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Planowany budynek znajduje się na obszarze objętym granicami działek oraz nieprzekraczalną linią zabudowy zgodnie zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lotników Alianckich”. Bryła jednokondygnacyjnego budynku świetlicy miejskiej jest o kształcie litery „L”, przykryta dwusadowym dachem. Na dachu zlokalizowane są ogniwa fotowoltaiczne.
Na szczytowych ścianach znajdujących się od strony wschodniej i północnej zaprojektowano ozdobne żaluzje ceramiczne. Cała bryła budynku jest jednorodna, otynkowana i malowana wg kolorystyki.
8. Budynek świetlicy usytuowany w zachodnio-południowej części działki. Budynek jest jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. Układ wewnętrzny budynku został narzucony przez jego charakter i funkcję jaką ma pełnić. W przyziemiu wydzielono niezbędne do prawidłowej funkcji następujące pomieszczenia; przedsionek, pokój z archiwum, pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenia higieniczno-sanitarne
tj; (WC dla osób niepełnosprawnych połączony z WC damskim oraz WC męski), pomieszczenie socjalne, pomocnicze i salę główną -świetlicę z dodatkowym wyjściem
na taras. W części przeznaczonej na cele spotkań w pomieszczeniu socjalnym mogą być sporządzane napoje gorące i zimne oraz drobne posiłki z gotowych produktów dostarczanych przez catering (nie magazynowanych) bezpośrednio przed każdym spotkaniem. Część ta wykorzystywana będzie w wyniku różnego rodzaju spotkań
np. administracyjnych, kulturalnych. W budynku nie przewiduje się stałego pobytu ani stałej pracy ludzi. Wysokość pomieszczeń w przyziemiu od 3,00 m do 3,25 m. Budynek został dostosowany dla osoby z niepełnosprawnością.
9. Ściany zewnętrzne z bloczków wapienno-piaskowych Silka E24 o klasie wytrzymałości 15 MPa klasyfikacja ogniowa REI 240 / EI 240. Z uwagi na konieczność uzyskania podwyższonej odporności p.poż na części ścian jako warstwę izolacji termicznej dla całego obiektu należy zastosować płyty Multipor 600x390 mm o grubości 20 cm i wytrzymałości na ściskanie: 300kPa. Tynki zew. tynk sylikatowo-sylikonowy, tynki wew. cementowo-wapienne klasy IV na bazie gipsu. W ramach wyposażenia należy uwzględnić także dozowniki na mydło, poręcze, kosze na śmieci itp. Biały montaż wg projektu architektoniczno-budowlanego. Okna zewnętrzne plastikowe, ślusarka wewnętrzna aluminiowa. Montaż stolarki zewnętrznej w warstwie ocieplenia.
W pomieszczeniach sanitarnych - ściany wyłożyć glazurą w dwóch kolorach w formacie 59,8 x 29,8cm do wysokości 2,40. Wykończenie górnej krawędzi glazury kątownikiem aluminiowym 1,5 x 1cm w kolorze satyna. Nad umywalkami należy wkleić lustra fazowane o wym. (2 szt. wym. 120 x 90 cm). Powierzchnię lustra zlitować z powierzchnią glazury. Wokół luster obwodowo wyłożyć listwę ścienną dekoracyjną o fakturze naturalnego drewna, kolor dobrać do koloru stolarki drzwiowej. Ściankę obudowy stelażu sedesu podwieszanego obłożyć płytkami w kolorze i fakturze wybranej listwy wokół lustra. Podłogę w sanitariatach wyłożyć płytką grysową podłogową w formacie 59,8x59,8 cm
w układzie równoległym i symetrycznym do płaszczyzny ścian.
W pomieszczeniu socjalnym - glazura na całej szerokości ścian do wysokości 150 cm.
W szafie gospodarczej, gdzie przewidziano montaż zlewu gospodarczego na ścianie wyłożyć fartuch z glazury o wym. szer. 120x150cm.
Ściany oraz sufity tynk cementowo - wapienny malowany lateksową farba emulsyjną
do pomieszczeń mokrych na kolor biały.
10. Projektowany teren zielony z miejscem na małą tężnię oraz fontannę posadzkową znajduje się w północno-zachodniej części działki bezpośrednio przed wejściu
do budynku. Planuje się ogrodzenie działki. Projektowane ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych o wysokości max. 153 cm, na słupkach stalowych. Podmurówka systemowa z kasetonów betonowych. Zaprojektowano dwa wejścia na teren inwestycji. Głównym wyposażeniem terenu inwestycji jest mała tężnia solankowa oraz fontanna posadzkowa wg wytycznych producenta.
11. Zaprojektowano zieleń niską – w postaci trawników. Bieżąca konserwacja elementów małej architektury polega na zabezpieczaniu, konserwowaniu środkami mechanicznymi
i chemicznymi tychże w okresie 3 lat w celu zabezpieczenia przed działaniem warunków atmosferycznych.
12. Wyposażenie obiektu zgodnie z załącznikiem nr 7 do umowy.
13. Zamawiający dopuszcza zmiany materiału na inny pod warunkiem zachowania parametrów użytkowych niezbędnych przy zastosowaniu w konkretnych uwarunkowaniach.
1) ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1213)
2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6.12.2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);
3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r.
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).
14. W przypadku, gdy w STWiORB lub innym dokumencie stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia użyto znaku towarowego Zamawiający informuje, iż w każdym takim przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, a znak towarowy został zastosowany w celach informacyjnych.
15. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całości przedmiotu zamówienia.
16. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla całości przedmiotu zamówienia.
17. Wykonawca udzieli min. 5-letniej gwarancji dotyczącej wykonanych obiektów budowlanych.
18. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia rocznych przeglądów obiektów budowlanych oraz przeglądu 5-letniego obiektów budowlanych na własny koszt
przy udziale służb Zamawiającego w okresie gwarancji.
19. Wykonawca zapewni 3-letnią pielęgnację terenów zieleni oraz bieżącą konserwację elementów małej architektury np. wewnętrzne lampy oświetleniowe od daty zakończenia.
20. Charakterystyczne powierzchnie i wymiary obiektów z podziałem na funkcje
1) Powierzchnia zabudowy: 243,11 m2.
2) Powierzchnia utwardzona: 217,9 m2.
3) Całkowita powierzchnia użytkowa: 195,99 m2.
4) Wysokość zabudowy: 7,00 m.
5) Kubatura: 1594,53 m3.
6) Ilość kondygnacji: 1.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 640 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 50% szacowanej wartości zamówienia
podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy Pzp ograniczy, stosując kryteria oceny ofert, liczbę
Wykonawców zaproszonych do negocjacji do 3 Wykonawców, których oferty otrzymają
największą ilość punktów obliczonych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia I Etapu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia II Etapu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia III Etapu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 2 000 000 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100) w przypadku każdej z tych robót osobno oraz o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 190 m2 każdego obiektu w przypadku każdej z tych robót, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i należącą
do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Ww. osoba skierowana
do realizacji zamówienia ma posiadać opłacone składki w odpowiednich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa oraz aktualne na czas realizacji zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnienia ww. funkcji. Kierownik budowy musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy na co najmniej 2 (dwóch) budynkach (do momentu odbioru końcowego) wraz z zagospodarowaniem terenu zakwalifikowanych do PKOB (pod symbolem 12) o powierzchni użytkowej
co najmniej 190 m2 każdy (sto dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych).
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej i należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego ww. osoba skierowana do realizacji zamówienia
ma posiadać opłacone składki w odpowiednich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa oraz aktualne na czas realizacji zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnienia ww. funkcji. Kierownik robót sanitarnych musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie na co najmniej 2 (dwóch) budynkach (do momentu odbioru końcowego) wraz z zakresie instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji o powierzchni użytkowej co najmniej 190 m2 każdy (sto dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych).
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej i należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Ww. osoba skierowana do realizacji zamówienia ma posiadać opłacone składki w odpowiednich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa oraz aktualne na czas realizacji zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnienia
ww. funkcji. Kierownik robót elektrycznych musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie na co najmniej 2 (dwóch) budynkach (do momentu odbioru końcowego) wraz z zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
o powierzchni użytkowej co najmniej 190 m2 każdy (sto dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
4) Wykazu robót budowlanych w których Wykonawca wykaże że wykonał należycie dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku użyteczności publicznej,
o wartości co najmniej 2 000 000 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100) w przypadku z tych robót osobno oraz o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 190 m2 każdego obiektu w przypadku każdej z tych robót, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
5) Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże
spełnienie warunku określonego w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4 b)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku gdy Wykonawca wskazał w Ofercie, że przy realizacji zamówienia zastosuje
materiały/produkty równoważne muszą być one wymienione z nazwy, a do Oferty należy
dołączyć aktualne dokumenty/zaświadczenia dopuszczające do stosowania w budownictwie potwierdzające spełnienie równoważności.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
18 800,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset złotych 00/100);

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane / dostawy / usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
6. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o
ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w niniejszym paragrafie.
2. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności, w formie aneksu do Umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, w następujących okolicznościach:
1) wystąpienia siły wyższej,
2) w przypadku zmiany przepisów prawa bezpośrednio związanych z przedmiotem umowy – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów prawa,
3) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp
dotyczących realizacji przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się
one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych
lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
a. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, zmian wynikających z orzeczeń sądów powszechnych, decyzji administracyjnych i orzeczeń sądów i organów administracyjnych;
b. zmiany rozwiązań projektowych, zastosowanych technologii, materiałów
i urządzeń w zakresie wynikającym z zaleceń, wniosków i opinii uprawnionych organów;
c. konieczności zmiany zakresu przedmiotu Umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem Umowy;
4. Dopuszcza się zmianę, której konieczność spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana
nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
5. zmiany sposobu wykonania Umowy uzasadnionej sytuacją finansową Zamawiającego
lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego;
6. Dopuszcza się również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne
oraz jest niższa niż 15% wartości zawartej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy lub zawieszenie terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć
w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności,
2) w przypadku odmowy wydania lub zwłoki w wydaniu przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli, posesji do celów realizacji inwestycji – termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż okres trwania tych okoliczności,
3) zlecenia Wykonawcy robót, o których mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu.
4) zaistnienia okoliczności określonych w § 3 ust. 3.
8. Fakt wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 1) i 2) musi być potwierdzony
w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
9. W przedstawionych w ust. 5 pkt 1), 2) przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji, przy czym minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót będzie równy okresowi zawieszenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.