eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chocianów › Zakup i dostawa kruszywa do konserwacji dróg leśnych Nadleśnictwa Chocianów

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa kruszywa do konserwacji dróg leśnych Nadleśnictwa Chocianów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Chocianów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931023902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 23

1.5.2.) Miejscowość: Chocianów

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-140

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 76 8183500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: chocianow@wroclaw.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-chocianow/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa kruszywa do konserwacji dróg leśnych Nadleśnictwa Chocianów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32b0ab23-d63a-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00223965

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32b0ab23-d63a-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-chocianow/zamowienia-publiczne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6.2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):
a) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych pod internetowym adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
b) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
c) Zamawiający dopuszcza również komunikację z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: chocianow@wroclaw.lasy.gov.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
d) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie), przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 z późn. zm.).
6.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie.
6.4. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, w tym minimalne wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania z Platformy e-Zamówienia”, dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje te wymagania oraz warunki korzystania z Platformy.
6.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
6.6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator postępowania generowany przez Portal jako załączniki nr 1 do SWZ.
6.7. Dane postępowania można wyszukać na liście postępowań opublikowanych na Portalu w zakładce „Postępowania”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt. 32 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.23.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę kruszywa granitowego o frakcji 31,5 – 63 mm w ilości 3000 ton, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nawierzchni dróg leśnych położonych na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Chocianów.
2. Dostawa kruszywa będzie realizowana sukcesywnie do następujących Leśnictw: Jakubowo (400 ton), Chocianów (350 ton), Trzmiel (250 ton), Trzebnice (400 ton), Nowa Kuźnia (300 ton), Wierzbowa (300 ton), Olszna (200 ton), Krzyżowa (200 ton), Borówki (100 ton), Pasternik (500 ton).
3. Szacowana maksymalna odległość dostawy kruszywa od siedziby Zamawiającego wynosi ok 20 km.
4. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy, możliwość wykonania i rozliczenia minimum 75% zakresu określonego w pkt 3.1 i 3.2. Zamawiający uzależnia wykonanie całości zamówienia od pozyskania środków na jego realizację.
5. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dokonano w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część niniejszego SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 12.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Cena (waga 60%)
b) Czas realizacji (waga 40%)
12.2. Oferty będą oceniane metodą punktową. Maksymalna, łączna ilość punktów, jaką można uzyskać według powyższych kryteriów wynosi 100,00 pkt. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
12.3. Sposób obliczenia punktów dla kryterium „Cena”:
a) Ilość punktów wylicza się ze wzoru:
Liczba punktów w ramach kryterium „Cena” = (całkowita cena brutto najtańszej oferty / całkowita cena brutto badanej oferty) x 100 pkt x 60 %
b) Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie całkowita cena brutto podana w formularzu Oferty.
c) W kryterium „Cena”, oferta może otrzymać maksymalnie 60,00 pkt.
d) Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
12.4. Sposób obliczenia punktów dla kryterium „Czas realizacji”
a) Wykonawca podaje w formularzu ofertowym czas realizacji całości zamówienia w dniach roboczych. Minimalny czas realizacji całego zamówienia wynosi 30 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy.
b) W przypadku nie podania w formularzu Oferty czasu realizacji, Zamawiający uzna, że wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 30 dni roboczych.
c) Zamawiający w kryterium „Czas realizacji” przyzna punkty:
0 pkt – czas realizacji 30 i więcej dni roboczych od dnia podpisania umowy
20 pkt – czas realizacji 28 dni roboczych od dnia podpisania umowy
40 pkt – czas realizacji 26 dni roboczych od dnia podpisania umowy
12.5. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznana ofertę wykonawcy, która uzyska największą łączną liczbę punktów uzyskanych z obu kryteriów.
12.6. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyżej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa do wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykonawca będzie wpisany do jednego z rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego rejestru prowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: -Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt. 10 SWZ wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
-oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
-oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
-informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, art. 108 ust.1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
16.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w SWZ pkt 16.4. lit. f) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
16.6. Dokument, o którym mowa w pkt 16.5. SWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
16.7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 16.5., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia pkt. 16.6. stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 15 SWZ wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
-odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, wstawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
-zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ; (jeżeli dotyczy)
-oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ; (jeżeli dotyczy)
-oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ; (jeżeli dotyczy);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

16.4. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich składania, tj.:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, wstawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
d) (uchylony);
e) (uchylony);
f) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, art. 108 ust.1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
g) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ; (jeżeli dotyczy)
h) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ; (jeżeli dotyczy)
i) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ; (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 16.4. lit. b), c) i f) obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Elektronicznie poprzez Platformę e-Zamówienia pod adresem zamówienia wskazanym w niniejszym ogłoszeniu w Sekcji III pkt. 3.1.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z poźn. zm.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.