eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Aleksandrów Kujawski › Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wod-kan w Gminie Aleksandrów KujawskiOgłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wod-kan w Gminie Aleksandrów Kujawski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "ALGAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: GPU Algawa Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340394837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 10

1.5.2.) Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-700

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542820770

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gpualgawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.algawa.4bip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wod-kan w Gminie Aleksandrów Kujawski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a23c7097-d633-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00223850

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/algawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/algawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, dokumenty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w
ogólnie dostępnych formatach danych. Ofertę, dokumenty, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale 6 i 7 SWZ składa się,
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej odpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/algawa

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „ALGAWA” Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „ALGAWA” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Inspektorem danych osobowych jest Jolanta Gołębiewska kontakt mail: inspektor.danychosobowych@gpualgawa.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2024 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6) konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wod-kan w Gminie Aleksandrów Kujawski” obejmująca 2 części zamówienia:
1) Część 1 zamówienia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Grabie, Gmina Aleksandrów Kujawski.
Przedmiotem części 1 zamówienia jest zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Grabie.
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji określone zostały w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 11 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zakres zadania podzielony został odrębnie na:

2.1 Część 1 zamówienia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Grabie, Gmina Aleksandrów Kujawski
Etap I – opracowanie projektowej dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla zadania. Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na modernizację stacji uzdatniania wody.

Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego dokumentacje techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie robót budowlanych oraz zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Wykonanie i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla ww inwestycji obejmuje:
1) Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego,
2) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,
3) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) Wykonanie niezbędnej mapy do dokumentacji projektowej,
5) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych przed zgłoszeniem zamiaru budowy obiektów lub złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,
6) Zgłoszenie zamiaru budowy obiektu uzyskanie akceptacji Starostwa lub złożenie wniosku
o wydanie pozwolenia na budowę.
7) Nadzór autorski na etapie realizacji robót budowlanych w zakresie zadania oraz w okresie rękojmi i gwarancji ich jakości.
8) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna obejmować w zależności od potrzeb wynikających z otrzymanych warunków, uzgodnień oraz przyjętych rozwiązań projektowych wykonanie i przekazanie Zamawiającemu prac w następującym zakresie:
a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego – 5 egz. w formie papierowej,
b) wykonanie przedmiaru robót – 2 egz. w formie papierowej,
c) wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. w formie papierowej,
d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. w formie papierowej,
e) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa – 3 egz. w formie papierowej,
f) wykonanie stałej organizacji ruchu – 3 egz. w formie papierowej,
g) wykonanie niezbędnej mapy do dokumentacji projektowej,
h) uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej w celu dokonania zgłoszenia zamiaru budowy obiektu lub złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,
i) uzyskanie akceptacji zgłoszenia zamiaru budowy obiektu, lub pozwolenia na budowę.
9) Dokumenty wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w dwóch egzemplarzach lub nośniku elektronicznym, w tym jeden egzemplarz w wersji zamkniętej dla edycji (PDF) i jeden w wersji edytowalnej. Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – na dowód czego Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową.
10) Dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności:
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),
b) ustawą z dnia11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.),
c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),
d) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
e) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),
11) Wykonawca winien na bieżąco uwzględnić w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania i wnoszenia uwag, które wykonawca zamówienia ma obowiązek uwzględnić oraz pisemnego zatwierdzenia projektu przed zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym lub złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
13) Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia produktów, urządzeń
i materiałów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i jednocześnie nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę zamawiającego na takie wskazanie.
14) W przypadku wyrażenia przez zamawiającego zgody na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest również określenie szczegółowych parametrów, które umożliwiają dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dział 4 SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 11 do SWZ i wzór umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty jest odrębnie dla każdej części zamówienia:
1) Cena brutto oferty – 60%
2) Gwarancja jakości – 40%

2. Sposób przyznawania punktów:
1) cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

C = (Cmin./Cbad.) x 60

gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
Cmin. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
Cbad. – cena (brutto) oferty badanej

2) okres gwarancji jakości

Gw = (Gwbad./Gwmax.) x 40
gdzie:
Gw – ilość punktów oferty badanej w kryterium gwarancja jakości
Gwbad. – ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej
Gwmax – najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji jakości spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert (C+Gw) odrębnie dla każdej części zamówienia.
4. Minimalny okres gwarancji jakości – 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy odrębnie dla każdej części zamówienia.
5. Maksymalny punktowany przez zamawiającego okres gwarancji jakości – 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej otrzyma 40 pkt odrębnie dla każdej części zamówienia.
6. W przypadku gdy którykolwiek z wykonawców zaoferuje gwarancję jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy dłuższą niż 60 miesięcy, zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich wykonawców w kryterium gwarancja jakości (Gw) przyjmie okres gwarancji jakości (Gwmax.) jako 60 miesięcy liczony od daty odbioru przedmiotu umowy odrębnie dla każdej części zamówienia.
7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb odrębnie dla każdej części zamówienia.
8. Oferowany okres gwarancji jakości liczony w pełnych miesiącach należy wskazać we wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do swz odrębnie dla każdej części zamówienia.
9. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium
o najwyższej wadze odrębnie dla każdej części zamówienia.
10. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
12. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
13. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższa oceną, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
14. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba ze zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
15. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
16. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 226 ustawy PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wod-kan w Gminie Aleksandrów Kujawski” obejmująca 2 części zamówienia:
2) Część 2 zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Konradowo, Gmina Aleksandrów Kujawski.
Przedmiotem części 2 zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Konradowo.
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji określone zostały w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 11 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
2.2 Część 2 zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Konradowo, Gmina Aleksandrów Kujawski
Etap I – opracowanie projektowej dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla zadania. Opracowania projektu budowlanego, wykonawczego, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami.

Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego dokumentacje techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie robót budowlanych oraz zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Wykonanie i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla ww inwestycji obejmuje:
1) Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego,
2) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,
3) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) Wykonanie niezbędnej mapy do dokumentacji projektowej,
5) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych przed zgłoszeniem zamiaru budowy obiektów lub złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,
6) Zgłoszenie zamiaru budowy obiektu uzyskanie akceptacji Starostwa lub złożenie wniosku
o wydanie pozwolenia na budowę.
7) Nadzór autorski na etapie realizacji robót budowlanych w zakresie zadania oraz w okresie rękojmi i gwarancji ich jakości.
8) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna obejmować w zależności od potrzeb wynikających z otrzymanych warunków, uzgodnień oraz przyjętych rozwiązań projektowych wykonanie i przekazanie Zamawiającemu prac w następującym zakresie:
a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego – 5 egz. w formie papierowej,
b) wykonanie przedmiaru robót – 2 egz. w formie papierowej,
c) wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. w formie papierowej,
d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. w formie papierowej,
e) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa – 3 egz. w formie papierowej,
f) wykonanie stałej organizacji ruchu – 3 egz. w formie papierowej,
g) wykonanie niezbędnej mapy do dokumentacji projektowej,
h) uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej w celu dokonania zgłoszenia zamiaru budowy obiektu lub złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,
i) uzyskanie akceptacji zgłoszenia zamiaru budowy obiektu, lub pozwolenia na budowę.
9) Dokumenty wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w dwóch egzemplarzach lub nośniku elektronicznym, w tym jeden egzemplarz w wersji zamkniętej dla edycji (PDF) i jeden w wersji edytowalnej. Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – na dowód czego Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową.
10) Dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności:
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),
b) ustawą z dnia11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.),
c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),
d) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
e) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),
11) Wykonawca winien na bieżąco uwzględnić w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania i wnoszenia uwag, które wykonawca zamówienia ma obowiązek uwzględnić oraz pisemnego zatwierdzenia projektu przed zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym lub złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
13) Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia produktów, urządzeń
i materiałów, o których mowa w ustawie. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i jednocześnie nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę zamawiającego na takie wskazanie.
14) W przypadku wyrażenia przez zamawiającego zgody na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest również określenie szczegółowych parametrów, które umożliwiają dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych.

3. Wizja lokalna ma charakter wyłącznie fakultatywny. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie, dla którego będzie realizowany przedmiot zamówienia, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dział 4 SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 11 do SWZ i wzór umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4.1. Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1.4.1.1) Część 1 zamówienia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Grabie, Gmina Aleksandrów Kujawski
posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na rozbudowie lub przebudowie lub budowie stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej 130 000,00 zł brutto;

1.4.1.2) Część 2 zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Konradowo, Gmina Aleksandrów Kujawski
posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na przebudowie lub budowie kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto;

1.4.2.1) Część 1 zamówienia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Grabie, Gmina Aleksandrów Kujawski
Zamawiający określa wymagania w zakresie doświadczenia Wykonawcy i osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj.:
- kierownika robót branży elektrycznej posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- kierownika robót branży sanitarnej posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy/robót i projektanta.

1.4.2.2) Część 2 zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Konradowo, Gmina Aleksandrów Kujawski
Zamawiający określa wymagania w zakresie doświadczenia Wykonawcy i osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj.:
- kierownika robót branży elektrycznej posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- kierownika robót branży sanitarnej posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych,
- projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy/robót i projektanta.

Uwagi:
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w pkt. 1.4.1., powyżej musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie).

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał wartości robót, przedmiot (zakres prac zgodnie z warunkiem jw.), daty wykonania i odbiorców wymienionych robót oraz załączył dokumenty potwierdzające, że ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie. Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 6a i 6b do SWZ „Wykaz robót budowlanych”.
1.4.2.
Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i skierują do jego realizacji kierownika budowy i projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych).

Uwagi:
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek jw. może być spełniony przez Wykonawców wspólnie.
2) Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 7a i 7b do SWZ „Wykaz osób”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w Dziale 15:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o aktualności informacji wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ.
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie/dokumenty, o którym mowa w pkt 1 ust. 1), 2) i 3) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu oferty, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców o ile są znane.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 powinny być wystawione nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w Dziale 6:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty –według załączników nr 6a, 6b.

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 7a, 7b.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w sposób przewidziany w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp w wysokości:
1) część 1 zamówienia: 3 800,00 zł
2) część 2 zamówienia: 26 000,00 zł
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach, określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem rachunek bankowy Zamawiającego – 77 9550 0003 2270 0210 0021 0001 Wadium – nr referencyjny ZP.271.1.2024 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wod-kan w Gminie Aleksandrów Kujawski” część 1 zamówienia, część 2 zamówienia.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia przekazuje się w oryginale w postaci elektronicznej.
4. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jego treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta/poręczyciela, o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego, jak również innych dodatkowych zastrzeżeń i warunków,
5) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
6) w treści gwarancji/poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
beneficjentem gwarancji/poręczenia jest Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „ALGAWA” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski,
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby gwarancja/poręczenie obejmowało swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu gwarancji/poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
8) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się klauzula, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji lub poręczenia będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały załączniku nr 4 do SWZ.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której, dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w § 16 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformy zakupowej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia:
1) Część 1 zamówienia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Grabie, Gmina Aleksandrów Kujawski
a) Etap I wykonanie dokumentacji projektowej: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
b) Etap II wykonanie robót budowlanych: 5 miesięcy od dnia uzyskania stosownych pozwoleń na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (jeżeli wystąpi konieczność uzyskania takich decyzji)

2) Część 2 zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Konradowo, Gmina Aleksandrów Kujawski
a) Etap I wykonanie dokumentacji projektowej: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
b) Etap II wykonanie robót budowlanych: 5 miesięcy od dnia uzyskania stosownych pozwoleń na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (jeżeli wystąpi konieczność uzyskania takich decyzji).
Zamówienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Działanie M07: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich; Poddziałanie 7.2: wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Typ operacji 7.2.2: Gospodarka wodno-ściekowa.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.