eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Platerów › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mężenin i ChłopkówOgłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mężenin i Chłopków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Platerów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237641

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 5

1.5.2.) Miejscowość: Platerów

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-210

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 833578447

1.5.8.) Numer faksu: 833578447

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: platerow@platerow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.platerow.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mężenin i Chłopków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9df50062-f1fa-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223835

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021712/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mężenin i Chłopków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ za pośrednictwem „Formularza do komunikacji”;
2) poczty elektronicznej e-mail: platerow@platerow.com.pl (nie dotyczy składania, wycofania lub zmiany oferty).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularza do komunikacji” oraz „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w:
1) Regulaminie korzystania z miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi;
2) Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), który dostępny jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wskazanych w Rozdziale IX ust. 2 SWZ, wynosi 150 MB.
5. Dokumenty elektroniczne (z wyjątkiem ofert) składane są przez wykonawcę jako załączniki za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu lub za pomocą poczty elektronicznej wskazanej w Rozdziale IX ust. 1 pkt 2 SWZ.
6. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach wskazanych w Rozdziale II ust. 3 SWZ.
7. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale IX ust. 1 pkt 3 SWZ.
8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub numerem postępowania.
9. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Platerów, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów, tel. 83 357 84 47
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Platerów jest możliwy telefonicznie, lub pod adresem mailowym: iod@platerow.com.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mężenin i Chłopków”, znak sprawy: INR.271.4.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INR.271.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Mężenin i Chłopków, budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Mężenin oraz modernizacji ujęcia wody w miejscowości Mężenin na terenie Gminy Platerów w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mężenin i Chłopków”.
2. Zamówienie udzielane jest na podstawie szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021r. oraz Wstępnej Promesy dot. dofinansowania inwestycji z powyższego Programu Nr 01/2021/7684/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 r.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla etapu I oraz etapu II, (w tym opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie ze złożoną ofertą) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru budowy w tym uzyskanie niezbędnych zgód od właścicieli terenów przez które przechodzić będzie sieć kanalizacyjna, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rzeki Bug, jak również uzyskanie innych niezbędnych zezwoleń na realizację inwestycji.
2) wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji:
a) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej wraz z przyłączami
w miejscowości Mężenin (etap I),
b) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej wraz z przyłączami
w miejscowości Chłopków (etap I),
c) budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Mężenin,
d) modernizacji ujęcia wody w miejscowości Mężenin.
4. Ogólny opis planowanych robót:
4.1 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Chłopków z odprowadzeniem kanałem ciśnieniowym do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostromęczyn. Planowane roboty obejmują:
a. Budowę kanału grawitacyjnego Φ 200 mm – ok. 1550 m,
b. Budowę kanału grawitacyjnego Φ 160 mm – ok. 540 m,
c. Budowę kanału ciśnieniowego Φ 110 mm – ok. 865 m,
d. Montaż kompletnych przepompowni ścieków wraz z podłączeniem do sieci energetycznej (wg koncepcji 1 pompownia sieciowa),
e. Podłączenie do systemu kanalizacyjnego ok. 37 gospodarstw.
4.2 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Mężenin z odprowadzeniem do nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mężenin. Planowane roboty obejmują:
a. Budowę kanału grawitacyjnego Φ 250 mm – ok. 485 m,
b. Budowę kanału grawitacyjnego Φ 200 mm – ok. 2210 m,
c. Budowę kanału grawitacyjnego Φ 160 mm – ok. 1657 m,
d. Budowę kanału ciśnieniowego Φ 110 mm – ok. 820 m,
e. Montaż kompletnych przepompowni ścieków wraz z podłączeniem do sieci energetycznej (wg koncepcji 2 przepompownie sieciowe oraz 1 przepompownia przy oczyszczalni),
f. Odtworzenie naruszonej infrastruktury drogowej,
g. Podłączenie do systemu kanalizacyjnego ok. 133 gospodarstw.
4.3 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mężenin, polegająca na:
a. Budowie kompletnej oczyszczalni ścieków o wielkości 300 RLM,
b. Wykonaniu przyłączy niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni,
c. Wykonaniu kolektora ścieków oczyszczonych,
d. Rozruchu technologicznym oczyszczalni ścieków.
4.4 Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Mężenin, polegająca na:
a. Wymianie dwóch zbiorników żeliwnych o poj. 50 m3 na żelbetowe lub stali nierdzewnej,
b. Wymianie układu odżelaziania ujęcia wody,
c. Dostawie sprężarki,
d. Budowie nowej studni głębinowej o wydajności 25 m3/h i głębokości 73 m,
e. Wymianie pomp głębinowych wraz z osprzętem w dwóch istniejących studniach,
f. Wykonaniu nowego sterowania ujęcia wody,
g. Wymianie rurociągów technologicznych wraz z osprzętem na nierdzewne,
h. Wymianie rurociągów zewnętrznych ujęcia wody,
i. Wykonaniu prac modernizacyjnych w budynku technicznym ujęcia wody,
j. Budowie instalacji fotowoltaicznej pod potrzeby ujęcia wody o mocy min. 20 kWp,
k. Dostawie i montażu agregatu prądotwórczego,
l. Wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej,
m. Ogrodzenie terenu.
4.5. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.
4.6. Uporządkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu na którym będą prowadzone prace.
5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy zwany dalej „PFU” stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt. 1 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zamówienia podstawowego o wartości do 100% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach określonych w umowie do zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie poddane zostaną wyłącznie te oferty, które nie zostaną odrzucone z postępowania.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena ofertowa brutto (K1) – waga kryterium 60 %;
2) Okres gwarancji (K2) – waga kryterium 40 %.
3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (K1) – waga 60 %
cena brutto najniższej oferty
K1 = --------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto badanej oferty

2) Okres gwarancji (K2) – waga 40 %

• 3 lata od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego – 0 pkt
• 4 lata od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego – 20 pkt
• 5 lat od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego – 40 pkt
4. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według poniższego wzoru:
K= K1+K2
K – całkowita liczba punktów,
K1 – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
K2 – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”.
4. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w powyższej tabeli.
5. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie długości gwarancji podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym i oceniona w sposób opisany w powyższej tabeli. Zamawiający informuje, że:
1) okres gwarancji winien być określony w latach i nie może być krótszy niż 3 lata ani dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego na zasadach opisanych we wzorze umowy;
2) w przypadku, gdy wykonawca nie określi w Formularzu ofertowym okresu gwarancji lub wskaże różne okresy gwarancji, Zamawiający uzna na podstawie oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wszystkich postanowień SWZ, że wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 3 lata od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego – za co wykonawca otrzyma 0 pkt.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: końcówkę poniżej 5 należy pominąć, końcówkę równą i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SWZ.
8. W przypadku, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w termie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 2000 m;
2) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy,
3) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie pełnić funkcję projektanta.
Uwaga: przez uprawnienia budowlane wskazane powyżej należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wskazanych w punkcie 2) i 3).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywna- mi lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem art. 274 ust. 4 ustawy Pzp,
Uwaga: dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 lit. a-d SWZ będą musieli złożyć odpowiednio: wykonawca, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w przypadku składania oferty wspólnej), podmiot udostępniający zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Rozdziale VI i VII SWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
3) pełnomocnictwo do złożenia oferty lub do złożenia i podpisania umowy (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy);
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy);
6) wykaz rozwiązań równoważnych, w przypadku, o którym mowa w Rozdziale III ust. 10 SWZ (jeżeli dotyczy);
7) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) oferta musi być podpisana w sposób, który prawnie zobowiązuje wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo załączone do oferty powinno zawierać elementy wskazane w Rozdziale XII ust. 3 pkt 3 lit. a SWZ;
3) każdy z wykonawców oddzielnie składa oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 pkt 2 SWZ;
4) wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 pkt 4 SWZ;
5) co najmniej jeden z wykonawców lub kilku z nich łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 SWZ;
6) każdy z wykonawców oddzielnie składa podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SWZ;
7) wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane z podmiotem występującym jako pełnomocnik wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy §13.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. https://miniportal.uzp.gov.pl/ , https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.