eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › 4/2024 Dostawa w 2 Pakietach: łóżek elektrycznych z wyposażeniem - Pakiet nr 1 oraz platformy laparoskopowej z zielenią wraz z osprzętem oraz monitorem mobilnym - Pakiet nr 2 dla WSZ w Elblągu.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
4/2024 Dostawa w 2 Pakietach: łóżek elektrycznych z wyposażeniem – Pakiet nr 1 oraz platformy laparoskopowej z zielenią wraz z osprzętem oraz monitorem mobilnym – Pakiet nr 2 dla WSZ w Elblągu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170745930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Królewiecka 146

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: astateczna@szpital.elblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.elblag.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

4/2024 Dostawa w 2 Pakietach: łóżek elektrycznych z wyposażeniem – Pakiet nr 1 oraz platformy laparoskopowej z zielenią wraz z osprzętem oraz monitorem mobilnym – Pakiet nr 2 dla WSZ w Elblągu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad5f9274-d630-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00223598

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00053129/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Platforma laparoskopowa z zielenią wraz z osprzętem oraz monitorem mobilnym

1.2.7 Łóżka elektryczne i łożka elektryczne ortopedyczne (z ramą)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://szpital.elblag.pl oraz https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://szpital.elblag.pl oraz https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający podaje wymagania
techniczne związane z korzystaniem z Platformy:1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie
mniejsza niż 56 KB/s; 2) komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows
XP/Vista/Windows7/Windows 10; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/Windows 8 przeglądarka
MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8
przeglądarka Firefox z obsługą Javy,siła szyfrowania:128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows
10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania:128 bit; 3) zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa: Chrome, Mozilla Firefox;4) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty
kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod
adresem internetowym: https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.,
podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach .txt,
.rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie i dokumenty o jakich mowa w Rozdziale X ust. 1 składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez
Platformę Zakupową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający wypełnia obowiązek informacyjny
przewidziany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający wypełnia obowiązek informacyjny
przewidziany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 703373,95

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa w dwóch pakietach:
a) Pakiet nr 1: łóżek elektrycznych z wyposażeniem dla Oddziału Okulistycznego i Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej WSZ w Elblągu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane akcesoria, parametry graniczne sprzętu, warunki gwarancji, serwisu, szkolenia zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ.
b) Pakiet nr 2: platformy laparoskopowej z zielenią wraz z osprzętem oraz monitorem mobilnym dla Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Onkologicznej WSZ w Elblągu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane akcesoria, parametry graniczne sprzętu, warunki gwarancji, serwisu, szkolenia zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33192100-3 - Łóżka do użytku medycznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: przyznawanie punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1.1. Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – polskojęzyczne ulotki lub materiały informacyjne, z których jednoznacznie wynika, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone Załączniku Nr 1 i/lub w Załączniku nr 2 do SWZ, których autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
1.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych., m. in. Deklarację zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny. W przypadku, gdy dany produkt nie jest wyrobem medycznym Wykonawca składa stosowne oświadczenie.
1.3. Dla Pakietu nr 1 Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami,
1.4. Dla Pakietu nr 1 Certyfikat ISO 13485:2016 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – wygenerowanym na platformie zakupowej. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy na druku Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ,
2) Wypełniony i podpisany Załącznik Nr 1 (dotyczy Pakietu nr 1) i/lub Załącznik nr 2 (dotyczy Pakietu nr 2) do SWZ (parametry graniczne wymagane – odpowiednio do zakresu złożonej oferty)
3) Wypełniony i podpisany arkusz cenowy (załącznik Nr 1A i/lub 2A do SWZ – odpowiednio do zakresu złożonej oferty)
4) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
5) dokumenty, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ;
6) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
7) dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy);
8) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w §5 Wzoru Umowy dla Pakietu nr 1 oraz
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w §6 Wzoru Umowy dla Pakietu nr 2

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://szpital.elblag.pl oraz https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.