eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drezdenko › Dostawa środków kontrastowych oraz innych wyrobów do diagnostyki dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/3/2024

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków kontrastowych oraz innych wyrobów do diagnostyki dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/3/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080396330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piłsudskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Drezdenko

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-530

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48957620505

1.5.8.) Numer faksu: +48957620218

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-drezdenko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-drezdenko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków kontrastowych oraz innych wyrobów do diagnostyki dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/3/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13b4cac3-d566-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00223455

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/893375

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja (nie dotyczy składania ofert) w zakresie przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: za pośrednictwem operatora zewnętrznego: platformazakupowa.pl.
Bezpośredni adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/893375 .
2. Informacje dotyczące wyjaśnień i zmian SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał w sekcji “Komunikaty”.
3. Komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” na adres poczty elektronicznej Wykonawcy.
4. W sytuacjach awaryjnych np.: w przypadku braku działania platformazakupowa.pl komunikacja będzie prowadzona za pomocą poczty elektronicznej na adres: po stronie Zamawiającego - zamowienia@szpital-drezdenko.pl , po stronie Wykonawcy na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu prowadzenia korespondencji elektronicznej przy użyciu platformazakupowa.pl konieczne jest posiadanie:
1. stałego dostępu do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2. komputera klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3. zainstalowanej dowolnej przeglądarka internetowa (inna niż Internet Explorer),
4. włączonej obsługi JavaScript,
5. zainstalowanego program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin , w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że: Administratorem danych osobowych przekazanych w toku niniejszego postępowania jest: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adres e-mail: rodo@szpital-drezdenko.pl
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
3. Odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę w toku niniejszego postępowania będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy oraz ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4. Odbiorcami danych mogą być także instytucje państwowe uprawnione do pozyskiwania dokumentów postępowania w toku prowadzonych przez nie działań prawnych.
5. Odbiorcami danych mogą być również dostawcy usług zaopatrujących Szpital w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie Szpitalem (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe), a także dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).
6. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas obowiązywania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Ustawy.
8. W odniesieniu do przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.
9. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo żądania przez osobę, której dane dotyczą:
a) dostępu do danych, przekazanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie
art. 15 RODO);
b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a zostały podane przez Wykonawcę (na podstawie art. 16 RODO);
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (na podstawie art. 18 RODO);
- z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Wykonawcy prawo do:
a) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub lit.e RODO;
b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą z prawa do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia przetwarzania),
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, czyli jeżeli na mocy art. 18 ust. 1 RODO przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
5. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu, o których mowa w art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (m.in.: danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Ustawy, stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCZSzp/TP-MN/3/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

jodowy środek kontrastowy do badania RTG 350mg I/ml

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696000-5 - Odczynniki i środki kontrastowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium A: oferta cenowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona w skali od 0 do 100 pkt. Oferta o najniższej cenie uzyska 100 pkt. Pozostałym cenom ofertowym zostanie przyznana odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona wg wzoru:
najniższa cena
A= -------------------- x 100
oferowana cena
Wynik końcowy badanej oferty w zakresie oferowanego pakietu (części zamówienia) = A (wyliczone wg powyższego wzoru).
Oferta najkorzystniejsza= oferta z najwyższą wartością uzyskanych punktów dla A.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

jodowy środek kontrastowy do badania RTG 300-350mg I/ml, zawiesina do diagnostyki radiologicznej przewodu pokarmowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696000-5 - Odczynniki i środki kontrastowe

24311000-7 - Pierwiastki chemiczne, kwasy i związki nieorganiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium A: oferta cenowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona w skali od 0 do 100 pkt. Oferta o najniższej cenie uzyska 100 pkt. Pozostałym cenom ofertowym zostanie przyznana odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona wg wzoru:
najniższa cena
A= -------------------- x 100
oferowana cena
Wynik końcowy badanej oferty w zakresie oferowanego pakietu (części zamówienia) = A (wyliczone wg powyższego wzoru).
Oferta najkorzystniejsza= oferta z najwyższą wartością uzyskanych punktów dla A.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sterylny system do podawania środków kontrastowych przy użyciu wstrzykiwacza MEDRAD Stellant CT DUAL

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141626-4 - Zestawy dawkujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium A: oferta cenowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona w skali od 0 do 100 pkt. Oferta o najniższej cenie uzyska 100 pkt. Pozostałym cenom ofertowym zostanie przyznana odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona wg wzoru:
najniższa cena
A= -------------------- x 100
oferowana cena
Wynik końcowy badanej oferty w zakresie oferowanego pakietu (części zamówienia) = A (wyliczone wg powyższego wzoru).
Oferta najkorzystniejsza= oferta z najwyższą wartością uzyskanych punktów dla A.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

preparat do utrwalania próbek cytologicznych, wodny roztwór fioletu gencjany, kwas octowy, test ciążowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 33124100-6 - Urządzenia diagnostyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

24311000-7 - Pierwiastki chemiczne, kwasy i związki nieorganiczne

33124130-5 - Wyroby diagnostyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium A: oferta cenowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona w skali od 0 do 100 pkt. Oferta o najniższej cenie uzyska 100 pkt. Pozostałym cenom ofertowym zostanie przyznana odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona wg wzoru:
najniższa cena
A= -------------------- x 100
oferowana cena
Wynik końcowy badanej oferty w zakresie oferowanego pakietu (części zamówienia) = A (wyliczone wg powyższego wzoru).
Oferta najkorzystniejsza= oferta z najwyższą wartością uzyskanych punktów dla A.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

błękit metylenowy do wizualizacji podczas zabiegów chirurgicznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 24311000-7 - Pierwiastki chemiczne, kwasy i związki nieorganiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium A: oferta cenowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona w skali od 0 do 100 pkt. Oferta o najniższej cenie uzyska 100 pkt. Pozostałym cenom ofertowym zostanie przyznana odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona wg wzoru:
najniższa cena
A= -------------------- x 100
oferowana cena
Wynik końcowy badanej oferty w zakresie oferowanego pakietu (części zamówienia) = A (wyliczone wg powyższego wzoru).
Oferta najkorzystniejsza= oferta z najwyższą wartością uzyskanych punktów dla A.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

paski do badania poziomu glikemii z udostępnieniem glukometrów

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33124131-2 - Paski odczynnikowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium A: oferta cenowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona w skali od 0 do 100 pkt. Oferta o najniższej cenie uzyska 100 pkt. Pozostałym cenom ofertowym zostanie przyznana odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona wg wzoru:
najniższa cena
A= -------------------- x 100
oferowana cena
Wynik końcowy badanej oferty w zakresie oferowanego pakietu (części zamówienia) = A (wyliczone wg powyższego wzoru).
Oferta najkorzystniejsza= oferta z najwyższą wartością uzyskanych punktów dla A.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

test ureazowy do wykrywania helicobacter pylori

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium A: oferta cenowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona w skali od 0 do 100 pkt. Oferta o najniższej cenie uzyska 100 pkt. Pozostałym cenom ofertowym zostanie przyznana odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona wg wzoru:
najniższa cena
A= -------------------- x 100
oferowana cena
Wynik końcowy badanej oferty w zakresie oferowanego pakietu (części zamówienia) = A (wyliczone wg powyższego wzoru).
Oferta najkorzystniejsza= oferta z najwyższą wartością uzyskanych punktów dla A.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Jeżeli Wykonawca korzysta z procedury self-cleaning (samooczyszczenia w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 Ustawy pzp) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Ustawy pzp. Dowody na potwierdzenie powyższego składa wraz z ofertą. Warunkiem procedury samooczyszczenia jest przyznanie przez Wykonawcę, że popełnił delikt, którego ma dotyczyć samooczyszczenie. Wykonawca nie może skorzystać z procedury samooczyszczenia, jeśli nie przyzna się, iż podlega wykluczeniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych przedmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem okoliczności wynikających z zaoferowania produktów równoważnych.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 6.8 SWZ, tj.: zastosowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest podać proponowane rozwiązania równoważne w treści oferty oraz złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, potwierdzające że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z ofertą ww. przedmiotowych środków dowodowych w zakresie rozwiązań równoważnych Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w dokumentach zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli dokumenty te sporządzone są w języku obcym, Zamawiający będzie żądał tłumaczenia na język polski.
2. Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę oraz złożone oświadczenia i dokumenty nie wynika z dokumentów rejestrowych wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie, zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wszelka korespondencja w toku postępowania będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy.
2. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na podstawie art.58 Ustawy, żądane oświadczenie z art. 125 ust. 1 potwierdzające brak podstaw wykluczenia w stosunku do każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców. Żaden z Wykonawców,którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Jeżeli choć jeden z tych Wykonawców podlega wykluczeniu, to każdy z pozostałych Wykonawców również zostaje wykluczony, a ich oferta wspólna podlega odrzuceniu.
3. Postanowienia SWZ dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w następującym zakresie:
1. zmiana warunków płatności i terminów płatności w granicach obowiązujących aktów prawnych;
2. przedłużenie terminu obowiązywania umowy ponad czas określony w sytuacji wskazanej w umowie;
3. ustawowe zmiany w zakresie sposobu wystawiania i doręczania faktur;
4. obniżenie zaoferowanych cen jednostkowych;
5. zmiana nazwy własnej produktu lub numeru katalogowego, bez zmiany produktu;
6. zmiana sposobu konfekcjonowania pod warunkiem proporcjonalnego przeliczenia ceny w odniesieniu do ceny zawartej w umowie;
7. poprawienie błędnie podanego kodu GTIN;
8. zmiana przedmiotu umowy w sytuacji zaprzestania produkcji lub wycofania z obrotu na rynku, pod warunkiem zaproponowania asortymentu o równoważnych cechach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych spełniających wymagania wskazane w SWZ, bez zmiany zaoferowanej ceny jednostkowej;
9. zmiana przedmiotu umowy w sytuacji wprowadzenia do obrotu produktu zmodyfikowanego lub udoskonalonego, pod warunkiem, że spełnia on wymagania wskazane w SWZ, bez zmiany zaoferowanej ceny jednostkowej;
10. okresowe obniżenie zaoferowanych cen jednostkowych (promocje, kampanie reklamowe, itp.) - ceny ulegają obniżeniu z dniem pisemnego powiadomienia Zamawiającego (data wpływu pisma do siedziby Zamawiającego);
11. waloryzacja wynagrodzenia - warunki szczegółowo opisane w projektowanych postanowieniach umowy;
12. zmiana wartości netto i brutto zawartej umowy w związku z zastosowaniem przewidzianych przesłanek waloryzacji wynagrodzenia.
13. okresowa zmiana zaoferowanego produktu w sytuacji przejściowego, okresowego wstrzymania produkcji, zaistnienia incydentu medycznego, braku dostępności na rynku, przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego, o parametrach nie gorszych niż zaoferowany, posiadającego dokumenty dopuszczające do obrotu. Cena zaproponowanego odpowiednika nie może przekroczyć ceny zawartej w umowie. Zmiana nie będzie wprowadzana aneksem, ale wymaga pisemnej informacji przekazanej przez Wykonawcę oraz jej akceptacji przez Zamawiającego;
14. zmiana cen określonych w załączniku nr 1 (w tym wartości brutto) w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT, pod warunkiem, iż zmianie nie ulega zaoferowana cena jednostkowa netto poszczególnych pozycji asortymentowych;
15. zmiana ceny jednostkowej netto w związku ze zmianami wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
16. waloryzacja cen w związku z obowiązkiem wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
17.zmiana cen określonych w załączniku nr 1 (w tym wartości brutto) w sytuacji zmiany stawki podatku VAT wynikającej ze zmiany klasyfikacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmianie nie ulega zaoferowana cena jednostkowa netto poszczególnych pozycji asortymentowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem: platformazakupowa.pl, bezpośrednio ze strony prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/893375

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający nie będzie stosował dodatkowych kryteriów oceny ofert w celu ograniczenia liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.