eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milejczyce › Dostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Gminy Milejczyce w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Gminy Milejczyce w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MILEJCZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658976

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 5

1.5.2.) Miejscowość: Milejczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-332

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 856579070

1.5.8.) Numer faksu: 856579083

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@milejczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.milejczyce.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e3f62c45-ce2b-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Gminy Milejczyce w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3f62c45-ce2b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223448

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00229458/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup komputerów w ramach projektu cyfrowa gmina

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPIN.271.1.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu tj:
- urządzenie do backapu danych – 1 szt.;
- serwer rack – 2 szt.;
- przełącznik sieciowy – 2 szt.;
- komputer przenośny wraz z oprogramowaniem – 7 szt.;
- stacja robocza z monitorem – 1 szt.;
- skaner dokumentów- 1 szt.;
- drukarka kodów kreskowych – 1 szt.;
-system zabezpieczający sieć UTM – 1 szt.
w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina

4.5.3.) Główny kod CPV: 30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

30213000-5 - Komputery osobiste

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 105545,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 122016,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.