eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › DOSTAWY MATERIAŁÓW DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWY MATERIAŁÓW DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000898946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Karola Chodkiewicza 44

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-667

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52 32-62-104

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-pub@wsd.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wsd.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWY MATERIAŁÓW DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98d2f728-d60f-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00223266

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00060779/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/894140

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wsd_bydgoszcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się w języku polskim, wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wsd_bydgoszcz
3. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
4. Komunikacja w postepowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności w zakresie:
1) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ (także w wersji edytowalnej);
2) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
3) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
4) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
5) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
6) przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z Ustawy;
7) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
8) przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wsd_bydgoszcz i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
5. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy, poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi data oraz dokładny czas generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania platformy zakupowej Zamawiający będzie udostępniał wszelkie informację, w tym m.in informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.
8. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje, w tym wezwania do złożenia wyjaśnień, wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych itp. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert.
9. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy, za pośrednictwem zakładki „Wiadomości-wiadomości prywatne”.
C.D. w Rozdziale XV "INFORMACJA O SPOSOBIE I ŚRODKACH KOMUNIKACJI, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY
BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI"

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul: Chodkiewicza 44, kod pocztowy 85-667, adres e-mail: sekretariat@wsd.org.pl, tel. 52 32 62 200;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego z siedzibą w Bydgoszczy jest Pan Przemysław Wojciechowski, kontakt: iod@wsd.org.pl, tel.: 513 403 201;
3. Dane osobowe (w postaci imienia i nazwiska, danych kontaktowych) będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp” Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres do przedawnienia roszczeń z Umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO.
W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, skorzystanie przez Panią/Pana z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie będzie skutkowało zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 6/2024/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 – Asortyment do aparatu typu PrisMax (CRRT)
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów do terapii nerkozastępczej w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym - załącznik nr 2.1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33181510-0 - Płyny do terapii nerkowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33181520-3 - Wyroby do dializy nerkowej

33692800-5 - Roztwory do dializy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty w części 1 zamówienia, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Lp. Kryterium Ranga (%)
1. Cena (Pc) 100

Cena
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty otrzymają punkty przy zastosowaniu wzoru:

Pc = (Cn : Co) x 100 pkt. x 100%, gdzie:
Pc – wartość punktowa za kryterium ceny Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert
Co – cena zaproponowana przez wykonawcę

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium ceny: 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku. Gdyby wyniki dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie same, zamawiający nie zastosuje zaokrągleń, chyba że działanie takie nie będzie mogło przynieść zróżnicowania wyników.

W powyższym przypadku Zamawiający na podstawie art. 246 ust. 2. ustawy Pzp zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia (w formularzach cenowych) zostały określone wymagania jakościowe, odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2 – Zestawy do przeprowadzania dializy nerkowej i płyny dializacyjne z zastosowaniem urządzenia MultiFiltrate
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów do terapii nerkozastępczej w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym - załącznik nr 2.2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33181510-0 - Płyny do terapii nerkowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33181520-3 - Wyroby do dializy nerkowej

33692800-5 - Roztwory do dializy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty w części 2 zamówienia, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Lp. Kryterium Ranga (%)
1. Cena (Pc) 100

Cena
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty otrzymają punkty przy zastosowaniu wzoru:

Pc = (Cn : Co) x 100 pkt. x 100%, gdzie:
Pc – wartość punktowa za kryterium ceny Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert
Co – cena zaproponowana przez wykonawcę

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium ceny: 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku. Gdyby wyniki dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie same, zamawiający nie zastosuje zaokrągleń, chyba że działanie takie nie będzie mogło przynieść zróżnicowania wyników.

W powyższym przypadku Zamawiający na podstawie art. 246 ust. 2. ustawy Pzp zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia (w formularzach cenowych) zostały określone wymagania jakościowe, odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 57 ustawy Pzp, tj.:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Dotyczy każdej części – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej uprawniające do sprzedaży produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U.2022 poz. 2301 z późn. zm.).

UWAGA:
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia wskazane w pkt 2) i zrealizuje dostawy, do których realizacji uprawnienia te są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych, żąda przedłożenia:

oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – oświadczenie o którym mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda przedłożenia:

aktualnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022r. poz. 2301 ze zm.),

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowany odpowiednio w każdej części zamówienia asortyment odpowiada określonym wymaganiom, Zamawiający wymaga:
1) aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej, wyrobów medycznych - w zależności od klasyfikacji (klasy I – wyroby niesterylne bez funkcji pomiarowej, I – wyroby sterylne z funkcja pomiarową, IIa, IIb i III) potwierdzające, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi zgodnych z:
a) ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 974)
b) Dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wyrobów medycznych (dotyczy wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (dotyczy wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu po 26 maja 2021 r.)
c) lub jeśli ppkt a) i b) nie są wymagane: oświadczenie Wykonawcy, że dokument dla danego asortymentu nie jest wymagany.

2) Oryginalne ilustrowane foldery i/lub karty katalogowe i/lub materiały techniczne dla wyrobów medycznych występujących w części 1 i części 2 zamówienia – sporządzone w języku polskim wydane przez producenta, zawierające czytelne oznaczenie nr części i której pozycji dany dokument dotyczy potwierdzające, że oferowany asortyment spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Formularzu cenowym – stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2.1-2.2 do SWZ. (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach).

3) Oświadczenie lub certyfikat potwierdzający kompatybilność wyrobów medycznych
a) dla części 1 z aparatem typu PrisMax posiadanym przez Zamawiającego
b) dla części 2 z aparatem Multifiltrate Fresenius Medical Care z modułem cytrynianowym (CiCa) posiadanym przez Zamawiającego

UWAGA:
Zamawiający wymaga aby każdy środek dowodowy, dołączony do oferty, był opisany zgodnie
z numeracją pozycji Formularza cenowego - tak aby Zamawiający nie miał wątpliwości, który wyrób/produkt/ Wykonawca oferuje.

2. Przedmiotowe środki dowodowe złożyć należy wg opisu Rozdziału XVI SWZ.
3. Wszystkie dokumenty składane dla potwierdzenia wymagań w poszczególnych Pakietach, należy oznaczyć numerem Pakietu.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca winien złożyć przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.
6. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, przedmiotowych środków dowodowych, w przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub będą one niekompletne z zastrzeżeniem art.107 ust.3.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w art. 101 ust. 4 ustawie Pzp, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania na poziomie nie niższym, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia - art. 101 ust 5 ustawy Pzp.
8. Ciężar udowodnienia, że zaoferowany przedmiot jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z wykazem przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta składana w postępowaniu zawiera:
1) Formularz oferty – stanowiący załącznik nr 1 do SWZ;
2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – załącznik nr 2.1-2.2 do SWZ – odpowiednio dla wybranej części zamówienia.
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków – załącznik nr 3 do SWZ;
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.
6) Przedmiotowe środki dowodowe - zgodnie z Rozdziałem V SWZ
7) Oświadczenia dotyczące art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SWZ - jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
Wypełniając formularz ofertowy: w miejscach: „nazwa i adres Wykonawcy”, „NIP, tel. należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty OŚWIADCZENIE dotyczące art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej dotyczy również Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej tj. wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Kwestie dotyczące zmian umowy zostały uregulowane w Załączniku nr 4 do SWZ - Projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wsd_bydgoszcz, https://platformazakupowa.pl/transakcja/894140

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej „ustawa sankcyjna” - Dz.U. 2023 poz. 1497 z późn. zm.).
3. Okres realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia umowy w zakresie każdej części.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.