eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351141869

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Montelupich 7

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-155

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_as_krakow@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e97aed48-d627-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00223261

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00223070/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 dostawy drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, sprzetu do dezynfekcji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej (preferowane formaty .pdf, .doc, .docx.). Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VIII SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
a) poprzez platformę, dostępną pod adresem: www.platformazakupowa.pl
b) sposób rejestracji na platformie zasady korzystanie z niej oraz wymogi techniczne stanowią załącznik nr 5 do SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/D/Kw/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunków, dezynfekcji, drobnych sprzętów medycznych.
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy do Aresztu Śledczego w Krakowie drobnego sprzętu medycznego, środków do dezynfekcji i materiałów opatrunkowych zgodnie z niżej wymienionymi pakietami:
Pakiet 1 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
Pakiet 2 Materiały opatrunkowe
Pakiet 3 Sprzęt do iniekcji
Pakiet 4 Specjalistyczne materiały opatrunkowe
Pakiet 5 Drobny sprzęt medyczny
Pakiet 6 Sprzęt laboratoryjny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zamieszczony jest w formularzu ofertowym (indywidualnie dla każdej pozycji). Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 180 dni od daty dostarczenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2) Zasady oceny ofert w kryterium ceny:

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 100.%
cena oferty ocenianej brutto

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunków, dezynfekcji, drobnych sprzętów medycznych.
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy do Aresztu Śledczego w Krakowie drobnego sprzętu medycznego, środków do dezynfekcji i materiałów opatrunkowych zgodnie z niżej wymienionymi pakietami:
Pakiet 1 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
Pakiet 2 Materiały opatrunkowe
Pakiet 3 Sprzęt do iniekcji
Pakiet 4 Specjalistyczne materiały opatrunkowe
Pakiet 5 Drobny sprzęt medyczny
Pakiet 6 Sprzęt laboratoryjny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zamieszczony jest w formularzu ofertowym (indywidualnie dla każdej pozycji). Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 180 dni od daty dostarczenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2) Zasady oceny ofert w kryterium ceny:

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 100.%
cena oferty ocenianej brutto

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunków, dezynfekcji, drobnych sprzętów medycznych.
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy do Aresztu Śledczego w Krakowie drobnego sprzętu medycznego, środków do dezynfekcji i materiałów opatrunkowych zgodnie z niżej wymienionymi pakietami:
Pakiet 1 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
Pakiet 2 Materiały opatrunkowe
Pakiet 3 Sprzęt do iniekcji
Pakiet 4 Specjalistyczne materiały opatrunkowe
Pakiet 5 Drobny sprzęt medyczny
Pakiet 6 Sprzęt laboratoryjny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zamieszczony jest w formularzu ofertowym (indywidualnie dla każdej pozycji). Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 180 dni od daty dostarczenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2) Zasady oceny ofert w kryterium ceny:

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 100.%
cena oferty ocenianej brutto

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunków, dezynfekcji, drobnych sprzętów medycznych.
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy do Aresztu Śledczego w Krakowie drobnego sprzętu medycznego, środków do dezynfekcji i materiałów opatrunkowych zgodnie z niżej wymienionymi pakietami:
Pakiet 1 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
Pakiet 2 Materiały opatrunkowe
Pakiet 3 Sprzęt do iniekcji
Pakiet 4 Specjalistyczne materiały opatrunkowe
Pakiet 5 Drobny sprzęt medyczny
Pakiet 6 Sprzęt laboratoryjny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zamieszczony jest w formularzu ofertowym (indywidualnie dla każdej pozycji). Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 180 dni od daty dostarczenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2) Zasady oceny ofert w kryterium ceny:

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 100.%
cena oferty ocenianej brutto

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunków, dezynfekcji, drobnych sprzętów medycznych.
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy do Aresztu Śledczego w Krakowie drobnego sprzętu medycznego, środków do dezynfekcji i materiałów opatrunkowych zgodnie z niżej wymienionymi pakietami:
Pakiet 1 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
Pakiet 2 Materiały opatrunkowe
Pakiet 3 Sprzęt do iniekcji
Pakiet 4 Specjalistyczne materiały opatrunkowe
Pakiet 5 Drobny sprzęt medyczny
Pakiet 6 Sprzęt laboratoryjny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zamieszczony jest w formularzu ofertowym (indywidualnie dla każdej pozycji). Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 180 dni od daty dostarczenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2) Zasady oceny ofert w kryterium ceny:

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 100.%
cena oferty ocenianej brutto

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunków, dezynfekcji, drobnych sprzętów medycznych.
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy do Aresztu Śledczego w Krakowie drobnego sprzętu medycznego, środków do dezynfekcji i materiałów opatrunkowych zgodnie z niżej wymienionymi pakietami:
Pakiet 1 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
Pakiet 2 Materiały opatrunkowe
Pakiet 3 Sprzęt do iniekcji
Pakiet 4 Specjalistyczne materiały opatrunkowe
Pakiet 5 Drobny sprzęt medyczny
Pakiet 6 Sprzęt laboratoryjny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zamieszczony jest w formularzu ofertowym (indywidualnie dla każdej pozycji). Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 180 dni od daty dostarczenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2) Zasady oceny ofert w kryterium ceny:

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 100.%
cena oferty ocenianej brutto

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stałej ceny wynikającej z formularza ofertowego do dnia 30.09.2024 r. Po tym dniu dopuszcza się możliwość zmiany cen o współczynnik GUS.
7. Zmiana ceny może nastąpić zgodnie z następującymi zasadami: zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z zakresie ceny (wzrost lub obniżenie) po upływie zadeklarowanego przez wykonawcę okresu stałości ceny (wymagana stała cena przez 6 miesięcy trwania umowy). Zmiana ceny następować będzie na pisemny wniosek jednej ze stron i nie może być większa niż o ogłaszany przez GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni miesiąc.
W terminie 7 dni (licząc od daty wpływu wniosku o zmianę cen) sporządzany jest aneks do umowy określający nowe ceny. Nowe ceny obowiązują od dnia podpisania aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.