eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzostek › Wykonanie dostaw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchniach żwirowych i bitumicznych - transport wraz z materiałem na 2024 rok

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie dostaw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchniach żwirowych i bitumicznych – transport wraz z materiałem na 2024 rok

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZOSTEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661085

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Brzostek

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-230

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzostek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dostaw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchniach żwirowych i bitumicznych – transport wraz z materiałem na 2024 rok

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aadafe55-d615-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00223251

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00071535/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wykonanie dostaw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchniach żwirowych i bitumicznych – transport wraz z materiałem na 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://brzostek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://brzostek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty, wymianie informacji oraz przekazywaniem dokumentów lub oświadczeń przez Wykonawcę, jest ich prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://brzostek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
4. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej.
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – Ajar
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
• dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
• dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
• dla Windows 8: Internet Explorer 11
• dla Windows 10: Internet Explorer 11
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Wykonanie dostaw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchniach żwirowych i bitumicznych – transport wraz z materiałem na 2024 rok prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) okres przechowywania danych osobowych Wykonawcy może ulec wydłużeniu ze względu na stosowanie przepisów szczególnych;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10)W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
11)Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
12)Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
13)W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie transportu samochodami samowyładowczymi w tym samochód z napędem 4x4. Samochody tylko o ładowności 6-10t - przewóz i rozładunek: pospółki, żwiru, kruszywa (rozładunek również przez rozścielenie warstwy o określonej grubości przez Zamawiającego), transport piasku oraz innych materiałów w tym kręgów na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Brzostek.
Przedmiot zamówienia obejmuje transport i dostawę kruszywa:
1) Transport t/km = (transport 1t na odcinku 1km)
2) Praca samochodu 1 godz. = (godzina pracy samochodem)
3) Transport 1 m3/km = (transport 1m3 na odcinku 1km)
4) Kruszywo naturalne o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm - (spełniającego wymagania normy PN EN 13242 lub równoważnej, bez zanieczyszczeń mieszankami mineralno–ilastymi).
5) Kruszywo naturalne 16–63 mm - (spełniającego wymagania normy PN-EN 13242 bez zanieczyszczeń mieszankami mineralno – ilastymi).
6) Kruszywo kruszone 0-31,5mm - (spełniającego wymagania normy PN-EN 13242)
7) Kruszywo łamane – kliniec 0-31,5 mm – (spełniającego wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010)
8) Kruszywo łamane – kliniec 4-31,5 mm - (spełniającego wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010)
9) Tłuczeń frakcja 31,5-63 mm (spełniającego wymagania normy PN-EN-13242+A1:2010)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60180000-3 - Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą

60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zlecenie Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej:
a. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw polegających na transporcie kruszywa samochodami samowyładowczymi o ładowności 6-10 t oraz ich rozładunek przez rozścielenie, tj. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:
- 2 dostawy, w tym jedna o wartości co najmniej 50 tyś. zł brutto dla jednego zamawiającego z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy były wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SWZ zgodnie z Rozdziałem VIII. ust. 2 punkt 4);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty - dokument stwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wystawiony przez upoważniony podmiot. Dokument pełnomocnictwa musi być sporządzony i załączony do oferty zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XIV SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy o którym mowa w Rozdz. X ust. 1 pkt 4), którego wzór stanowi Załącznik nr 4.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455, przewidują również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, które mogą dotyczyć:
1) Powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego w trakcie obowiązywania niniejszej umowy,
2. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych strony ustalają następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
- przez zmianę ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się odpowiednio wzrost, jak i obniżenie cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w kosztorysie wykonawczym,
- poziom wzrostu lub spadku cen następujących materiałów związanych z realizacją zamówienia, przekraczający 16,4 % w stosunku do każdego z tych materiałów odrębnie w oparciu o wskaźniki średnich krajowych cen SECOCENBUDU dla tych materiałów obowiązujących w dniu złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia umownego w stosunku do średnich krajowych cen SECOCENBUDU obowiązujących w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty,
- określa się początkowy termin uprawniający do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy od dnia po upływie 6 miesięcy od zawarcia Umowy, przy czym zmiana wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia już należnego za dostawy wykonane zgodnie z warunkami Umowy przed ww. terminem (tj. w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy). Wnioskowany kolejny okres o zmianę wynagrodzenia nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie Wykonawcy,
- zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w oparciu o ostatni opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny na dzień złożenia wniosku wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w ujęciu miesięcznym (strona internetowa: https://stat.gov.pl » Obszary tematyczne » Ceny.Handel » Wskaźniki cen » Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej dla ostatniego opublikowanego miesiąca- dotyczący podbudowy z kruszywa) w stosunku do cen materiałów określonych przez wykonawcę w formularzu ofertowym, jednak nie więcej niż o faktyczną wartość zmian tych cen, wynikającą z kopii zamówień lub innych dokumentów księgowych przedłożonych przez wykonawcę zgodnie z tiretem 6. Zmiana wynagrodzenia z zastrzeżeniem tiretu 5 i 2 o wzrost cen każdego z materiałów w ilości niewbudowanej na dzień złożenia wniosku, co zostanie potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego,
- podstawą żądania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego poparty uzasadnieniem zawierającym dokładny opis podstawy proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://brzostek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. rozdz. 7.4)
- wniosek musi zawierać dowody takie jak: wydruki SEKOCENBUDU średnich krajowych cen materiałów obowiązujących w dniu złożenia oferty oraz wydruki SEKOCENBUDU średnich krajowych cen materiałów obowiązujących w dniu złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia (potwierdzające zmianę poziomu cen o 16,4%), wydruk ostatniego opublikowanego na dzień złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej dotyczącego podbudowy z kruszywa, potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zamówień danego materiału, kserokopie faktur lub innych dowodów księgowych, potwierdzających jednoznacznie, że zmiana cen materiałów w stosunku do cen określonych w formularzu ofertowym wpłynęła na koszty wykonania zamówienia. Nieprzekazanie kalkulacji, o której mowa w tiret 5 wraz z dowodami określonymi w niniejszym tirecie, lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej czy niespójnej będzie stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia wniosku o zmianę wynagrodzenia umownego z uwagi na brak możliwości realnej weryfikacji takiego wniosku względem uwarunkowań ofertowych. W przypadku spadku poziomu cen materiałów o 16,4% Wykonawca zobowiązany jest przekazać na wniosek Zamawiającego potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zamówień danego materiału, kserokopie faktur lub innych dowodów księgowych, w celu dokonania przez Zamawiającego analizy spadku cen,
- strona umowy, której przedłożono wniosek o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, może zwrócić się do drugiej strony o uzupełnienie wniosku i przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
- wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wpływu, a w przypadku wezwania, o którym mowa powyżej, termin ten liczy się od dnia wpływu pisma uzupełniającego, a jeżeli Wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku, termin ten liczy się od upływu terminu, o którym mowa powyżej,
- stwierdzenie, że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wpłynęła na wysokość kosztów wykonania zamówienia objętego niniejszą Umową, uzasadnia zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i uprawnia Strony do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikającym z dowiedzionego wpływu zmiany cen i kosztów związanych z realizacją zamówienia na wysokość kosztów wykonania zamówienia. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do Umowy, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,
- strony zgodnie ustalają, że suma waloryzacji wynagrodzenia dokonanych w wyniku wystąpienia powyższych okoliczności nie może spowodować zmiany łącznego wynagrodzenia umownego za prognozowaną ilość kruszywa.
3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
4. W przypadku niewprowadzenia zmiany, o której mowa w ust. 3 wykonawca zapłaci karę w wysokości 20% wartości dokonanej zmiany za każdy przypadek.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.