eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań, szkoleń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum Projektów Polska CyfrowaOgłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań, szkoleń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015627782

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spokojna 13A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-044

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cppc.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cppc.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytucja Pośrednicząca

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań, szkoleń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bed63535-f2be-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223179

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00096378/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Catering

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargicppc.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym przekazywanie oświadczeń, dokumentów, wniosków i innych informacji, odbywa się przy użyciu Platformy E-Zamawiający dostępnej pod adresem: https://przetargicppc.ezamawiajacy.pl lub poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@cppc.gov.pl. Zamawiający zastrzega możliwość kierowania do Wykonawców korespondencji także z adresu edok@cppc.gov.pl lub innego adresu poczty elektronicznej z domeny cppc.gov.pl. Składanie ofert przez Wykonawców następuje zgodnie z postanowieniami rozdziału XX SWZ.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające korzystanie z Platformy E-Zamawiający zostały określone w Regulaminie korzystania z Marketplanet OnePlace, dostępnym na stronie https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin.
3. Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej zawarto w SWZ, w szczególności w rozdziale XIV SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym przekazywanie oświadczeń, dokumentów, wniosków i innych informacji, odbywa się przy użyciu Platformy E-Zamawiający dostępnej pod adresem: https://przetargicppc.ezamawiajacy.pl lub poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@cppc.gov.pl. Zamawiający zastrzega możliwość kierowania do Wykonawców korespondencji także z adresu edok@cppc.gov.pl lub innego adresu poczty elektronicznej z domeny cppc.gov.pl. Składanie ofert przez Wykonawców następuje zgodnie z postanowieniami rozdziału XX SWZ.
2. Za pośrednictwem Platformy E-Zamawiający, Wykonawca składa:
1) formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ , pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
2) formularz asortymentowy stanowiący załącznik nr 1 do OPZ w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, o których mowa w rozdziale XI ust. 1 (jeżeli dotyczy) w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
4) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ) w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) – oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XII ust. 7 pkt 6 SWZ, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ,
6) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)

Szczegółowy opis wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarty został w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): CPPC przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie RODO mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego CPPC informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest CPPC.
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: CPPC, 01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13A lub poczty elektronicznej na adres e-mail: bezpieczenstwo@cppc.gov.pl lub msoczko@cppc.gov.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy, w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako że jest to niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także w związku z obowiązkiem prawnym, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, określonym w art. 18, art. 72 – 79 oraz art. 438 ust. 2 i art. 462 ust. 3 ustawy Pzp.
4) Z uwagi na możliwość współfinansowania zamówienia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (dalej: „POPC”) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Instytucja Zarządzająca POPC. Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Instytucję Zarządzającą znajdzie Pan/Pani nastronie internetowej: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/zasady-przetwarzaniadanych-osobowych-w-programie-polska-cyfrowa/.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub przez cały czas trwania umowy, jeżeli przekracza on okres 4 lat, oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (przy czym zgłoszenie żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Odmowa podania danych będzie skutkowała odmową udziału Pani/Pana w postępowaniu.
9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11) CPPC dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub zmianą, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/16/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań, szkoleń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
2. OPZ stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55312000-0 - Ogólne restauracyjne usługi kelnerskie

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą wartość wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert wymienionych w rozdziale XXII SWZ.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert zawarto w rozdziale XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie asortymentu z certfikatem Fairtrade

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety społecznej

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2:
1) pkt 2 ustawy Pzp, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że jest wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prowadzonego przez właściwy organ, o którym mowa w rozdziale 2 działu IV ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.).
2) pkt 4 ustawy Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 4 usługi cateringowe*, stanowiące oprawę spotkań o charakterze służbowym, o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 20 000 zł brutto, przy czym każda z usług musi być zrealizowana dla grupy co najmniej 50 osób.

*Przez usługi cateringowe Zamawiający rozumie wykonywanie przez Wykonawcę usług obejmujących łącznie: przygotowanie potraw, serwis, obsługę kelnerską, transport i dostawę wyżywienia, usługę sprzątania.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarto w rozdziale VII SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, w oparciu o przesłanki wymienione w rozdziale VIII ust. 1, Zamawiający będzie żądać oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie niepodlegania wykluczeniu, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wskazanych w rozdziale VII, Zamawiający będzie żądać:
1) na potwierdzenie warunku, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SWZ – oświadczenia Wykonawcy zawierającego numer wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
2) na potwierdzenie warunku, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 2 SWZ – wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu (w tym zakresu), dat wykonania i podmiotów, na których rzecz usługi zostały wykonane lub są wykonywane, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
a) Do wykazu, o którym mowa powyżej, należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na którego rzecz usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane.
c) Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, dowodem, o którym mowa powyżej, może być oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
d) W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w wykazie usług lub dowodach, o których mowa powyżej, w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: „BZP”).

Szczegółowy wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zawarto w SWZ, w szczególności w rozdziale IX SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że oferowane przez wykonawcę usługi spełniają wymagania opisane przez Zamawiającego w OPZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Szczegółowy wykaz dokumentów składanych w postępowaniu został zawarty w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty te zwane są dalej “konsorcjum” lub „konsorcjami”).
2. Konsorcja ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu konsorcjum albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Postanowienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do konsorcjów.
5. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. Oferta złożona przez konsorcjum musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum:
1) w Formularzu ofertowym w miejscu dotyczącym Wykonawcy, należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum;
2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VIII ust. 1 i 3;
3) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX ust. 2, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;
4) sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada zgodnie z art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp;
5) dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SWZ wystarczy, że jeden z członków konsorcjum będzie dysponował wymaganymi uprawieniami. Zamawiający wymaga, aby konsorcjant, który posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, realizował usługi, do których te uprawnienia są wymagane;
6) konsorcjum, wraz z ofertą, składa oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ;
7) wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem konsorcjum.
8. Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców, o których mowa w ust. 1, jeżeli oferta złożona przez tych Wykonawców została wybrana jako najkorzystniejsza.

Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarto w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały opisane w §10 Projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy E- Zamawiający dostępnej pod adresem https://przetargicppc.ezamawiajacy.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania zawarto w SWZ.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie Formularza ofertowego wyłącznie na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
4. Automatycznie generowany z Platformy E-Zamawiający formularz ofertowy nie stanowi Formularza ofertowego wymaganego przez zamawiającego w SWZ, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Pomimo konieczności wypełnienia przez
Wykonawców formularza ofertowego generowanego z Platformy E-Zamawiający, informacje tam zawarte nie stanowią
oferty i nie będą brane pod uwagę w prowadzonym postępowaniu. Formularz ofertowy wygenerowany przy użyciu Platformy
EZamawiający, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, nie
zostanie uznany za zgodny z SWZ.
5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.