eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu SpawalnictwaOgłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386893674

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Błogosławionego Czesława 16-18

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 33 58 200

1.5.8.) Numer faksu: 32 231 46 52

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: is@is.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.is.gliwice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe i prace rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5689db63-f393-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223175

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/is_gliwice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/is_gliwice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywać się będzie jedynie drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344 z późn. zm.).
Preferowaną drogą komunikacji jest Platforma Zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/is_gliwice
Ponadto dopuszcza się wykorzystanie poczty elektronicznej: tomasz.smykala@is.lukasiewicz.gov.pl
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (tzw. e-dowód osobisty) - przez osobę/y
uprawnione lub upoważnioną/e (na podstawie pełnomocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 26 SWZ - 26 Informacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/P/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do siedziby Zamawiającego w lokalizacji 44-100 Gliwice ul. Błogosławionego Czesława 16-18; Usługi przygotowywania i dostarczania posiłków realizowane będą dla osób odbywających kursy (dalej: kursantów) w pomieszczenia znajdujących się na terenie należącym do Wykonawcy. Kursy odbywają się w godzinach dopołudniowych, orientacyjna (średnia) dzienna liczba kursantów wynosi ok. 150 osób – jest to liczba bardzo zmienna. Szacunkowa liczba posiłków w okresie obowiązywania wynosi 40 000. Dzienne wyżywienie kursanta składa się z dwóch posiłków: śniadanie, oraz dwudaniowy obiad.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne wymagania zamawiającego, warunki realizacji, przykładowe jadłospisy itp. znajdują się w załącznikach do SWZ – OPZ oraz projektowane postanowienia umowne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55522000-5 - Usługi dostarczania posiłków do przedsiębiorstw transportowych

15894200-3 - Posiłki gotowe

15894100-2 - Dania wegetariańskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

- Dopuszczenie do prowadzenia działalności cateringowych obejmującej dowóz żywności,
- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 300 000,00 zł.
- Wykonawca wykaże realizację w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2-ch zamówień (wykonanych lub aktualnie wykonywanych) obejmujących główne usługi objęte niniejszym zamówieniem, t.j. usługi przygotowywania i dostarczania posiłków przez ciągły okres co najmniej 12 miesięcy i wartości brutto min. 400 000,00 zł – każde;
- Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej jednym pojazdem przeznaczonych do realizacji zamówienia, posiadającym stosowne dopuszczenia do transportu żywności.
- Zatrudnienie co najmniej 1 osoby na stanowisku dietetyka legitymująca się wykształceniem kierunkowym posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie (nie mniej niż 3 lata) w żywieniu zbiorowym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
- Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000,00 zł
- aktualne zezwolenie na świadczenie usług cateringowych na zewnątrz wydane przez właściwy Powiatowy Inspektorat Sanitarny potwierdzający, że Wykonawca objęty jest nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa procesu przygotowania posiłków.
- Wykaz środków transportu przeznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.
- Decyzję właściwego terenowego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą spełnienia wymagań sanitarnych przy przewozie posiłków dopuszczającą środek transportu do transportu żywności.
- Wykaz usług wykonanych, a w przypadku usług ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający następujące informacje: rodzaj usług, wartość brutto usług, daty wykonania / wykonywania, miejsca wykonania i podmiot na rzecz którego usługi były wykonane lub są wykonywane. Zamawiający wymaga, by co najmniej 2 zamówienia wskazane w wykazie spełniały warunki udziału określone w SWZ, tzn. każde z nich było świadczone było przez ciągły okres co najmniej 12 miesięcy i wartość brutto danego zamówienia wyniosła co najmniej 400 000,00 zł.
- Dowody określające, czy usługi wskazane przez wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie bądź też wykonywane są należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane. W przypadku usług nadal wykonywanych - dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie usług powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
- Oświadczenie o zatrudnianiu osoby na stanowisku dietetyka spełniającego wymagania – treść oświadczenia została wprowadzona do formularza ofertowego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga udokumentowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do podpisywania oferty lub udzielania pełnomocnictw - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać powyższe za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, rejestrów w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych środków (link do stosownej strony).
Pełnomocnictwo (jeżeli uprawnienia nie wynikają z powyższego dokumentu ) do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się wersję cyfrową tego dokumentu (np. skan) opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność wersji cyfrowej z dokumentem w postaci papierowej. Wszelkich poświadczeń, może dokonać osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo lub notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany Umowy , gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych:
1) zmianą obowiązujących przepisów prawa - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do stanu prawnego lub faktycznego,
2) siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu świadczonej Usługi i w związku z tym wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: wystąpienia zmian organizacyjnych u Zamawiającego, okresu przestoju (brak szkoleń). W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi proporcjonalnie do zakresu (liczby posiłków). Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wystąpieniu powyższych okoliczności z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zamówienia maksymalnie o 40% całkowitej wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy za pojedynczy posiłek określony w §6 ust. 1 może zostać zmienione, na Wniosek Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 439 ust. 2 ustawy PZP (zmiana cen materiałów), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 może być dokonana dwukrotnie po upływie co najmniej 12 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia usług, wyłącznie po wcześniejszych negocjacjach z Zamawiającym. Zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu do umowy, z określeniem daty obowiązywania.
6. Obowiązek udowodnienia wpływu zmian cen materiałów na wynagrodzenie leży po stronie Wykonawcy.
7. Wykonawca może wnioskować o zmianę wynagrodzenia z tytułu wzrostu cen materiałów wyłącznie, gdy ceny materiałów zużywanych do świadczenia usług objętych Umową wzrosły o co najmniej 3% w stosunku do dnia złożenia oferty.
8. Jeżeli w czasie obowiązywania Umowy zmienione zostaną przepisy prawa określające:
1) wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
– mające wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę - kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 6 ust. 2, ulegnie odpowiedniej zmianie na podstawie obustronnie podpisanego Aneksu .
9. Zamawiający dopuszcza możliwość wskazanych poniżej zmian istotnych postanowień umownych:
1) zwiększenie całkowitego wynagrodzenia w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Zamawiającego lub okolicznościami, których nie dało się przewidzieć wcześniej, np. w sytuacji konieczności zwiększenia liczby posiłków spowodowanej większą liczbą kursantów;
2) zwiększenie wynagrodzenia na podstawie ust. 4
3) wydłużenie czasu trwania Umowy w przypadku nie zakończenia procedury wyłonienia kolejnego wykonawcy, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące, wraz ze zwiększeniem szacunkowej wartości umowy na podstawie wynagrodzenia Wykonawcy za ostatnie 3 miesiące;
- Zmiana istotnych postanowień umowy wymaga zgody obu Stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. Zmiany istotnych postanowień umowy nie mogą naruszać przepisów art. 454 ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/is_gliwice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.