eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 160128701

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 38

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-075

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 403 36 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@ocrg.opolskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ocrg.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a71a1d60-d55f-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00223113

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00057095/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawy - sprzęt komputerowy, oprogramowanie, urządzenia wielofunkcyjne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ocrg.ezamawiajacy.pl/pn/ocrg/demand/149426/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ocrg.ezamawiajacy.pl/pn/ocrg/demand/149426/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://ocrg.ezamawiajacy.pl.
2. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.
3. Szczegóły funkcjonowania Platformy Zakupowej zostały opisane w Instrukcji dla Wykonawcy, dostępnej na Platformie Zakupowej w zakładce „Baza Wiedzy”.
4. Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności:
a) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – zgodnie z definicją podpisu osobistego zamieszczoną na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty oraz z instrukcją jak podpisać dokument podpisem osobistym zamieszczoną na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod.
5. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów zawarte są w rodz. XII SWZ.
6. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty zwarty jest w rodz. XIII SWZ .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z siedzibą w Opolu przy ul. Krakowskiej 38;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@ocrg.opolskie.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr: DOA.3221.2.2024 oraz w celu dochodzenia roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c f RODO;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp podmioty świadczące usługi informatyczne, firmy audytorski, kancelarie prawne, doradcze.;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) Pani/ Pana dane zostały udostępnione przez Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
11) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora...

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOA.3221.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 179674,80 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 167069,09 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. CZĘŚĆ NR 1, pn.: Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
2. Szczegółowy opis, oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) stanowi załącznik nr 1A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena końcowa oferty w punktach zostanie wyliczona wg wzoru: Ok = C
gdzie:
Ok - całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium Cena oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. CZĘŚĆ NR 2, pn.: Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
2. Szczegółowy opis, oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) stanowi załącznik nr 1B do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena końcowa oferty w punktach zostanie wyliczona wg wzoru: Ok = C
gdzie:
Ok - całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium Cena oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. CZĘŚĆ NR 3, pn.: Dostawa monitorów na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
2. Szczegółowy opis, oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) stanowi:
załącznik nr 1C do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33195100-4 - Monitory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena końcowa oferty w punktach zostanie wyliczona wg wzoru: Ok = C
gdzie:
Ok - całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium Cena oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ).
2) Wypełniony Opis przedmiotu zamówienia* (załącznik nr 1A – 1C do SWZ - odpowiednio do części).
3) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Jeżeli dotyczy: W przypadku wspólnego obiegana się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców
4) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca
w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.
6) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Uwaga (dotyczy wszystkich części)*:
a) Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą: nie złoży lub złoży wypełniony tylko w części albo wypełniony niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego Opis przedmiotu zamówienia, wówczas Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp tj.: jej treść jest niezgodna
z warunkami zamówienia.
b) Zamawiający informuje, że składany przez Wykonawcę wraz z ofertą wypełniony Opis przedmiotu zamówienia nie jest przedmiotowym środkiem dowodowym, tym samym nie podlega uzupełnieniu.
c) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Opis przedmiotu zamówienia poprzez:
- podanie: nazwy producenta oraz modelu/nazwy zaoferowanego przedmiotu zamówienia,
- podanie parametrów i wartości odnoszących się do minimalnych wymagań Zamawiającego wskazanych w poszczególnych atrybutach, które spełniają wymagania Zamawiającego,
- zadeklarowanie poprzez zaznaczenie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA czy dany parametr odnoszący się do atrybuty spełnia wymagania Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy, w tym ewentualne treści dotyczące zmian do umowy, stanowi załącznik nr 3 do SWZ (dotyczy wszystkich części)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ocrg.ezamawiajacy.pl/pn/ocrg/demand/149426/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela 36 miesięcy gwarancji.
2. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia (potwierdzonego protokołem odbioru).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.