eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drezdenko › Dostawa energii elektrycznej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w DrezdenkuOgłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080396330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piłsudskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Drezdenko

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-530

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48957620505

1.5.8.) Numer faksu: +48957620218

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-drezdenko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-drezdenko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0bd9ced-f2e8-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223056

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://szpital-drezdenko.pl/2022/06/24/dostawa-energii-elektrycznej-nr-sprawy-pczszp-tp-mn-10-2022/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, nie dotyczy składania ofert), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@szpital-drezdenko.pl;
b) przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/;
c) za pośrednictwem ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/ lub https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia - dedykowany formularz do komunikacji.
2. Adres ePUAP Zamawiającego: /szpitaldrezdenko/SkrytkaESP lub /szpitaldrezdenko/przetargi
3. Ofertę składa się za pośrednictwem: „Formularza do komunikacji” udostępnionego na mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/GeneralInformation, który odsyła do https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu miniPortalu/ ePUAP opisane zostały w:
a) Regulaminie korzystania mini portalu https://miniportal.uzp.gov.p/WarunkiUslugi
b) Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunkikorzystania;
c) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal - rozdział IV, VI , VII , VIII https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf;
d) Regulaminie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin ;
e) rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1969) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001969/O/D20191969.pdf;
2. Wymagania techniczne systemu miniPortal: Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. W celu korzystania z systemu mini portal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2;
b) format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
c) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
d) integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ePUAP wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przy użyciu ePUAP, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3. W korespondencji związanej z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu (BZP) lub ID postępowania (numer identyfikacyjny postępowania generowany przez miniPortal, podany na stronie prowadzonego postępowania lub numerem sprawy PCZSzp/TP-MN/10/2022.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
5. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 Ustawy, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
6. W celu wymiany zasobów informacyjnych przez podmioty realizujące zadania publiczne stosuje się do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne co najmniej jeden z następujących formatów danych: .txt, rtf, .pdf, .xps, odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie następujących formatów: .pdf, doc, .xls, .docx, .xlsx.
7. Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych: .zip, .tar, .gz, .7z. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie następujących formatów kompresji: .zip, .7z.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że: Administratorem danych osobowych przekazanych w toku niniejszego postępowania jest: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adres e-mail: rodo@szpital-drezdenko.pl
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
3. Odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę w toku niniejszego postępowania będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy oraz ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4. Odbiorcami danych mogą być także instytucje państwowe uprawnione do pozyskiwania dokumentów postępowania w toku prowadzonych przez nie działań prawnych.
5. Odbiorcami danych mogą być również dostawcy usług zaopatrujących Szpital w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie Szpitalem (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe), a także dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).
6. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy.
8. W odniesieniu do przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo żądania przez osobę, której dane dotyczą:
a) dostępu do danych, przekazanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie art. 15 RODO);
b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a zostały podane przez Wykonawcę (na podstawie art. 16 RODO);
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (na podstawie art. 18 RODO);
- z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Wykonawcy prawo do:
a) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub lit.e RODO;
b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą z prawa do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia przetwarzania), spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, czyli jeżeli na mocy art. 18 ust. 1 RODO przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
5. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu, o których mowa w art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (m.in.: danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Ustawy, stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCZSzp/TP-MN/10/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa energii elektrycznej - miejsce dostarczania energii :
Węzeł energetyczny, ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko -taryfa wg OSD C22a, Numer PPE: PLENED00000590000000000298792234;
Budynek Przychodni, ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko -taryfa wg OSD - C11, Numer PPE: PLENED00000590000000000564312206

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium A: oferta cenowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona w skali od 0 do 100 pkt. Oferta o najniższej cenie w zakresie oferowanego pakietu (części zamówienia) uzyska 100 pkt. Pozostałym cenom ofertowym zostanie przyznana odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona wg wzoru:
najniższa cena
A= -------------------- x 100
oferowana cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa energii elektrycznej - miejsce dostarczania energii:
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Kraj., ul. Słowackiego 17, 66-500 Strzelce Krajeńskie, taryfa wg OSD - C12a, Numer PPE: PLENED00000590000000000565079211

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium A: oferta cenowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona w skali od 0 do 100 pkt. Oferta o najniższej cenie w zakresie oferowanego pakietu (części zamówienia) uzyska 100 pkt. Pozostałym cenom ofertowym zostanie przyznana odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona wg wzoru:
najniższa cena
A= -------------------- x 100
oferowana cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to wynika z odrębnych przepisów: warunek – o zamówienie może ubiegać się Wykonawca posiadający uprawnienia do prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, co najmniej do miejsc dostarczania i odbioru energii elektrycznej wskazanych przez Zamawiającego, ważną co najmniej do 30.04.2023 r.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi być spełniony przez tego z Wykonawców, który będzie odpowiedzialny za realizację dostaw, dla których wymagane jest posiadanie ww. uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Negatywne przesłanki wykluczenia - procedura self-cleaning: Wykonawca, nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 Ustawy pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Ustawy pzp. Dowody składane wraz z ofertą. Warunkiem procedury samooczyszczenia jest przyznanie przez Wykonawcę, że popełnił delikt, którego ma dotyczyć samooczyszczenie. Wykonawca nie może skorzystać z procedury samooczyszczenia, jeśli nie przyzna się, iż podlega wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy składane wraz z ofertą);
2)Jeśli dotyczy – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (w tym spółka cywilna) - oświadczenie, z którego wynika, który z Wykonawców realizuje dostawy, dla których wymagane jest posiadanie uprawnień niezbędnych do realizacji zamówienia (oświadczenie z art. 117 ust. 4 Ustawy, składane wraz z ofertą)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania żadnych przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum składającego ofertę w niniejszym postępowaniu.
2. W ofercie należy podać dane wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum składającego ofertę, zawierające co najmniej nazwę, dane adresowe, NIP, REGON.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest podać dane adresowe ustanowionego pełnomocnika np.: w treści druku ofertowego.
6. Wszelka korespondencja w toku postępowania będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy.
7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 58 Ustawy, żądane oświadczenie z art. 125 ust. 1 składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w stosunku do każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 58 Ustawy, żądane oświadczenie wskazane w pkt. 5.7. składają wraz z ofertą wspólnie wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.
9. Jeżeli dotyczy - w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 58 Ustawy, żądane dowody, o których mowa w pkt. 5.6. składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców.
10. Żaden z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Jeżeli choć jeden z tych wykonawców podlega wykluczeniu, to każdy z pozostałych wykonawców również zostaje wykluczony, a ich oferta wspólną podlega odrzuceniu.
11. Postanowienia SWZ, dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w następującym zakresie:
1. zmianę warunków płatności i terminów płatności w granicach obowiązujących aktów prawnych;
2. w przypadku, gdy w terminie obowiązywania umowy ilość zrealizowanych dostaw nie przekroczy łącznej ilości energii wskazanej w poszczególnych pakietach, wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, umowa może być przedłużona - w drodze aneksu, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania dostaw odpowiadających łącznej ilości energii w danym pakiecie .
3. obniżenie zaoferowanych cen jednostkowych;
4. okresowe obniżenie zaoferowanych cen jednostkowych (promocje, kampanie reklamowe, itp.) - ceny ulegają obniżeniu z dniem pisemnego powiadomienia Zamawiającego (data wpływu pisma do siedziby Zamawiającego);
5. zmianę zaoferowanych cen jednostkowych w sytuacji ustawowej zmiany podatku akcyzowego;
6. związanych z rezygnacją przez Zamawiającego z punktów odbioru energii wymienionych w załączniku nr 1 do umowy. Rezygnacja z któregokolwiek punktu poboru energii wymienionego w załączniku nr 1 do Umowy może nastąpić w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. Zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy;
7. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z procedury zmiany sprzedawcy;
8. zmianę cen określonych w załączniku nr 1 do umowy (w tym wartości brutto) w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT, pod warunkiem, iż zmianie nie ulega zaoferowana cena jednostkowa netto poszczególnych pozycji asortymentowych.
O zmianie (wraz z podaniem podstawy prawnej) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego w terminie 14 dni przed jej wprowadzeniem. Zmiana ta skutkuje z dniem wejścia w życie nowej stawki VAT, zmianą wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy oraz zmianą kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy w zakresie stawki VAT i nie wymaga
aneksu.
9. waloryzacja wynagrodzenia – po upływie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia dostarczania energii przez Wykonawcę:
a) Wykonawca zobowiązuje się w każdym kolejnym miesiącu do obniżenia ceny jednostkowej wskazanej w załączniku nr 1 do umowy, jeżeli wyliczona miesięczna średnia arytmetyczna indeksu TGe24, publikowanego na stronie https://tge.pl/energia-elektryczna-rdn., w oparciu o dane z danego miesiąca będzie wykazywała spadek indeksu o co najmniej 5% w porównaniu do miesięcznej średniej arytmetycznej wartości indeksu TGe24 z miesiąca rozpoczęcia świadczenia dostaw energii. W przypadku spełnienia ww. warunku cena wskazana w załączniku nr 1 do umowy będzie obniżona do wartości wyliczonej wg wzoru :
Cm = 1,3 * RDm + 77,
gdzie:
m – dany miesiąc rozliczeniowy;
C - nowa cena w miesiącu „m”;
RDm – miesięczna średnia arytmetyczna indeksu TGe24 w miesiącu „m”.
b) Wykonawca uprawniony jest w każdym kolejnym miesiącu do podwyższenia ceny jednostkowej wskazanej w załączniku nr 1 do umowy, jeżeli wyliczona miesięczna średnia arytmetyczna indeksu TGe24, publikowanego na stronie https://tge.pl/energia-elektryczna-rdn., w oparciu o dane z danego miesiąca będzie wykazywała wzrost indeksu o co najmniej 15% w porównaniu do miesięcznej średniej arytmetycznej wartości indeksu TGe24 z miesiąca rozpoczęcia świadczenia dostaw energii. W przypadku spełnienia ww. warunku cena wskazana w załączniku nr 1 do umowy będzie podwyższona do wartości wyliczonej wg wzoru:
Cm = 1,3 * RDm + 77,
gdzie:
m – dany miesiąc rozliczeniowy;
C - nowa cena w miesiącu „m”;
RDm – miesięczna średnia arytmetyczna indeksu TGe24 w miesiącu „m”.
- jednak nie więcej niż 20% od ceny jednostkowej zawartej w załączniku nr 1 do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem:„Formularza do komunikacji” udostępnionego na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/GeneralInformation, który odsyła do https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-04 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.