eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w ramach inwestycji i wygranego projektu SBO 2022 - Nasz Ocean park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce) - etap IOgłoszenie z dnia 2024-02-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w ramach inwestycji i wygranego projektu SBO 2022 - Nasz Ocean park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce) - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ku Słońcu 125A

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-080

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: klaudia.szuba@zuk.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zuk.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w ramach inwestycji i wygranego projektu SBO 2022 - Nasz Ocean park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce) - etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54e68eb9-d614-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222729

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00031644/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Realizacja zadania SBO "Nasz Ocean" etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
2. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, wysyłania i odbierania dokumentów oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie
Usług Komunalnych w Szczecinie jest możliwy pod numerem telefonu 91 48 57 132 oraz adresem email:iod@zuk.szczecin.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „
„Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w ramach inwestycji i wygranego projektu SBO 2022 - Nasz Ocean park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce) - etap I” prowadzonym w
trybie podstawowym; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r.poz.2019 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego; obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UEL 119 z04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15RODO prawo dostępu
do danych osobowych,− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu
postępowania oraz jego załączników);− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od zamawiającego ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: C/16/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia – opisany w załącznikach nr 5 i 6 do SWZ - obejmuje między innymi:
1) roboty przygotowawcze i porządkowe,
2) geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia,
3) zabezpieczenie istniejącej zieleni zgodnie z Projektem Ochrony Zieleni (obrębie planowanej inwestycji),
4) wykonanie placu zabaw dla dzieci na nawierzchni piaskowej (urządzenia: równoważnia, walce, karuzela, tyrolka, huśtawka podwójna bocianie gniazdo, karuzela słupowa, huśtawka podwójna),
5) przeniesienie stołu do tenisa stołowego,
6) wykonanie urządzenia street workout na nawierzchni piaskowej,
7) wykonanie leżaków na nawierzchni mineralnej,
8) wykonanie nowej nawierzchni mineralnej na terenie boska do siatkówki,
9) wykonanie i montaż nowego piłkochwytu, montaż siatki do gry w siatkówkę, remont siatki istniejącego piłkochwytu, remont stanowiska sędziego,
10) wykonanie szpaleru krzewów z derenia białego.
2. Wykonawca zobowiązany będzie – na własny koszt i we własnym zakresie – również m. in. do:
1) zapewnienia nadzoru technicznego,
2) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjno-kartograficznej kartograficznej (prace geodezyjne i kartograficzne należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Biuro Geodety Miasta. Wykonawca zobowiązany będzie
do prowadzenia geodezyjnej obsługi zadania oraz wykonania powykonawczej dokumentacji geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi prowadzenia prac geodezyjnych - dotyczących założenia bazy danych GESUT i BDOT 500 na terenie miasta Szczecin w 2016 roku oraz prowadzenia części cyfrowego systemu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie SIP GEO-INFO 7),
3) organizacji ruchu na czas budowy wraz z opracowaniem dokumentacji (m.in. projektem organizacji ruchu) i niezbędnymi uzgodnieniami i zajęciem pasa drogowego łącznie z naliczonymi opłatami, oznakowaniem oraz przywróceniem oznakowania pierwotnego, jeśli zajdzie taka potrzeba,
4) zabezpieczenia istniejących sieci i obiektów w rejonie prowadzonych prac oraz współpracy z właścicielami sieci, w tym między innymi: ENEA, NETIA S.A., UPC Polska Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., GAZ SYSTEM S.A., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Orange Polska S.A., ANCO Sp. z o.o.,
5) właściwego ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,
6) utrzymania porządku przy wyjeździe z placu budowy na drogi publiczne i w obrębie prowadzonych prac,
7) zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z przywróceniem terenu
do stanu pierwotnego,
8) zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót, naprawy uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia prac,
9) dostawy wody, energii elektrycznej i środków łączności,
10) realizacji prac w sposób nieuciążliwy dla osób odwiedzających park i zapewnienie mieszkańcom dróg komunikacyjnych i bezpiecznego przejścia,
11) uporządkowania terenu po zakończeniu prac, w tym usunięcie szkód powstałych podczas wykonywania prac,
12) przeszkolenia pracowników w zakresie BHP i p.poż. na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
13) opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
14) prowadzenia Dziennika budowy,
15) oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w widocznym miejscu,
16) wykonania postanowień wydanych decyzji administracyjnych,
17) powiadomienia wszystkich zainteresowanych, wskazanych w projekcie, o rozpoczęciu prac, w tym m. in. ENEA, NETIA S.A., UPC Polska Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., GAZ SYSTEM S.A., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Orange Polska S.A., ANCO Sp. z o.o. oraz dostosowania się do wydanych uzgodnień i zaleceń,
18) zagospodarowania we własnym zakresie materiałów z rozbiórki (składowanie, wywóz, opłaty, itp.) po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym sposobu ich ewentualnego zagospodarowania (przewóz we wskazane miejsce wraz z załadunkiem i rozładunkiem),
19) poniesienia całkowitej odpowiedzialności za szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji przedmiotowych prac, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich,
20) wykonania i przedłożenia Zamawiającemu niezbędnych badań laboratoryjnych,
np.: kruszywa, betonu, stali, itd. oraz certyfikatów, atestów, aprobat technicznych
itp. na wbudowane materiały (w języku polskim),
21) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach i postępowaniu z nimi,
22) wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi, kartami katalogowymi, badaniami podłoża, zagęszczenia gruntu, atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności, itp. w języku polskim – w 2 egz.,
23) wykonania geodezji powykonawczej (za wykonanie geodezji inwentaryzacji powykonawczej zostanie uznane potwierdzenie złożenia przez Wykonawcę mapy geodezyjnej powykonawczej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz przekazanie Zamawiającemu w/w potwierdzenia wraz z kopią złożonej mapy),
24) uzyskanie powykonawczej certyfikacji zamontowanych urządzeń zabawowych
za zgodność z normą PN-EN 1176:2017, wydanej przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji,
25) wykonania robót zgodnie z zarządzeniem nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23.03.2021r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu (uzyskania zgody osoby sprawującej nadzór dendrologiczny na rozpoczęcie robót - § 7 pkt 3 zał. nr 2
do ww. zarządzenia),
26) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z Projektem ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym,
27) wykonania dokumentacji powykonawczej zieleni – zgodnie z załącznikiem nr 2 – załącznika nr 13 do obowiązków – w formie papierowej i elektronicznej na nośniku CD (w postaci plików pdf i edytowalnych),
28) przekazania Zamawiającemu tabelarycznego zestawienia środków trwałych z wykazaniem poszczególnych cen brutto i netto,
29) uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie terenu wydanego przez Nadzór Budowlany.
3. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów (fabrycznie nowych), wyłącznie o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej, na które dostarczy Zamawiającemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do stosowania (w języku polskim),
na co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem. Wyklucza się wbudowanie lub montaż materiałów i urządzeń bez akceptacji Zamawiającego.
4. Zamawiający zobowiązany będzie:
1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym niż
10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
2) dokonać odbioru należycie wykonanych prac,
3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.
5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą
od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z SWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.
6. Rękojmia i gwarancja:
1) Wykonawca udzieli rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres
60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót,
2) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres
60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót,
3) Warunki gwarancji zostają ustalone w załączniku nr 8 do SWZ,
4) W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane materiały, urządzenia przekracza okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca przekaże Zamawiającemu – wraz z dokumentacją odbiorową - dokumenty pozwalające
na skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji producenta.
7. Podwykonawcy:
1) Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmiany, pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany.
3) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia
ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Ze względu na limit znaków , szczegółowe informacje dotyczące zmian umowy zawarte są w rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – zamówienia udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, polegającego na powtórzeniu podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 80 % wartości zamówienia podstawowego.
Zakres robót budowlanych udzielanych w ramach zamówienia podobnego będzie zgodny z całością lub częścią zakresu robót budowlanych udzielonych w ramach zakresu zamówienia podstawowego.
Warunkiem udzielenia zamówienia podobnego będzie brak wykonywania tożsamego zakresu prac na tym samym obiekcie przez innego Wykonawcę.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2. Za najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - minimalny poziom zdolności to:
1) wykonanie należycie w okresie ostatnich pięciu lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie, placu zabaw lub terenu rekreacyjnego, o łącznej wartości dwóch robót budowlanych nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas Wykonawca wykazuje te roboty budowalne, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył. Analogicznie w przypadku polegania na zdolnościach zawodowych podmiotu udostepniającego zasoby. W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek musi spełniać jeden z Wykonawców w całości. Analogicznie w przypadku polegania na zdolnościach zawodowych podmiotu udostępniającego zasoby.
2) dysponowanie:
a) kierownikiem budowy – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.
Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
b) osobą do pełnienia nadzoru przy pracach zieleniarskich – osobą:
 posiadającą tytuł mgr inż. na kierunku przyrodniczym lub budowlanym
oraz
 posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w nadzorowaniu prac w zieleni.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunki wykonawcy mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy i z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zmianami),
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową
albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W przypadku składania oferty równoważnej, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, tj. opisu produktów równoważnych, zawierającego co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane produkty o parametrach nie gorszych niż opisane w załącznikach nr 5 - 6 do SWZ.
2. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku składania oferty równoważnej, uzupełnieniu podlega przedmiotowy środek dowodowy, tj. opis produktów równoważnych, zawierający co najmniej nazwę i parametry techniczne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wysokość wadium to 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100).
3. Wadium wnosi się do dnia 14.03.2024 r., do godziny 9.00.
Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które
w ww. terminie zostanie zaksięgowane na koncie Zamawiającego.
4. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego: 78 1020 4795 0000 9002 0332
3672,
2) w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dokumenty wadialne (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia) muszą zostać przekazane Zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej, tj. w formie oryginału opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).
Dokumenty wadialne nie mogą zawierać postanowień uzależniających ich wygaśnięcie od zwrotu oryginału dokumentu do jego wystawcy.
5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć nazwę zadania, a także wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniała co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 98 ust. 6 pkt 1 – 3 ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie
wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa
w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy.
10. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98 ust. 1 – 5 ustawy.
11. Wykonawca w formularzu oferty wpisuje nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 57 – 60 ustawy.
2. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.
3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającej, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia,
4) wskazanie wykonawcy upoważnionego do wystawienia faktury.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy:
1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami
art. 455 ustawy,
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
A. konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych Wykonawcy,
b) siły wyższej, klęski żywiołowej,
c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
d) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,
e) konieczności wykonania zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, robót zamiennych, robót dodatkowych, których realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy,
B. wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymania robót przez Zamawiającego,
b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
c) zaniechania realizacji części prac,
lub powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności:
d) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
e) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, itp.) skutkujących niemożnością należytego zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie
przyjętych założeniach technologicznych,
f) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej,
g) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
h) w konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestanie produkcji materiału).
C. powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
D. zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;
E. innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożnością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SWZ,
F. wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji zadania, np. odkrycia nieinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów, instalacji podziemnych i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania zadania,
3) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, przez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które powinny zawierać:
a) rodzaj i zakres zmian,
b) warunki wprowadzenia zmian,
c) ustalenie, że zmiany nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.

Ze względu na limit znaków , szczegółowe informacje dotyczące zmian umowy zawarte są w rozdziale XIX SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Udostępnienie zasobów
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych lub/i technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 118 -123 ustawy.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

II. Sposób i termin składania ofert
Ofertę (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, tj.:
1) oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ),
2) pełnomocnictwami,
3) w przypadku udostępnionych zasobów:
zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3
ustawy lub innym podmiotowym środkiem dowodowym, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ),
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4
do SWZ) i oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postepowaniu dot. każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia,
5) w przypadku składania oferty równoważnej:
opisem produktów równoważnych,
należy złożyć na Platformie – zgodnie z zapisami SWZ, w terminie do dnia 14.03.2024 r., do godz. 9.00.

III. Informacje o formalnościach, które muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Do dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
1) dowód wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
2) kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót zawarty w załączniku
nr 5 do SWZ (przedmiar robót stanowi element pomocniczy przy wyliczaniu ceny ofertowej, a także m. in. w kwestiach podwykonawstwa, rozliczeń częściowych) –
w wersji papierowej i elektronicznej - edytowalnej z rozszerzeniem .ath,,
3) harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy, określający terminy rozpoczęcia
i zakończenia poszczególnych elementów robót,
4) umowę ubezpieczenia,
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, o której mowa w rozdziale IX SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.