eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żary › Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970327974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Domańskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Żary

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@105szpital.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.105szpital.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a000d0d7-d611-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222655

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00092457/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a000d0d7-d611-11ee-8305-7e4937eb936d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl, a w przypadku a w przypadku awarii Platformy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
przetargi@105szpital.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str.1), zwane dalej RODO”, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Żarach ul. Domańskiego 2, 68-200
Żary.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP
ZOZ jest możliwy pod adresem pocztowym: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
68-200 Żary ul. Domańskiego 2 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”, lub na adres e mail: iodo@105szpital.pl.
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO a -czyli w celu
wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, oraz na podstawie ustawa Pzp w celu
związanym z postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty mające w tym interes prawny w
przypadku firm zgłaszających sprzeciw.
5. Ponadto postępowanie przetargowe jest ustawowo procedurą jawną i każdy może zapoznać się z jej
treścią, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tzw. szczególne
kategorie danych). Oferent ma prawo utajnić swoją ofertę w części dotyczącej tajemnicy
przedsiębiorstwa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi
archiwizacji dokumentów przetargowych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza przepisowy okres
przechowywania dokumentacji przetargowej wówczas dokumentacja będzie przechowywana przez
czas trwania umowy.
7. Obowiązek podania przez Panią /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach Prawa Zamówień Publicznych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ,
b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust.2 RODO ,
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODOc) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-3/K/2024/DP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zadanie nr 1: „Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze 105. Kresowego
SzWzP SPZOZ w Żarach”
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z lokalizacji 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach (68-200) ul. Domańskiego 2, POLSKA w rozumieniu
Ustawy o odpadach na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do
SWZ, zgodnie z opisem zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ w ilości i asortymencie określonym w formularzu
asortymentowo – cenowym stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust.
1. ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości
zleceń wywozów, lub/i pojemników na odpady, jednakże niepowodującego wzrostu wartości
umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku
zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru
umowy.
2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku zwiększenia ilości generowanych
odpadów spowodowanych:zwiększoną ilością leczonych pacjentów,
b) zatrudnieniem dodatkowych osób,
c) zmianami organizacyjnymi,
d) zmianami w sposobie żywienia.
3. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy na
dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania
umowy. W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego
asortymentu nie ulegną zmianie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, w oparciu o ustalone kryteria oceny
ofert osobno dla każdej części.
2. Punkty w poszczególnych kryteriach obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ocenianym kryterium otrzyma
maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne w
ocenianym kryterium, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość
punktów.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny iinnych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego określonych przez Zamawiającego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Standard emisji spalin „SEP”

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Zadanie nr 2: „Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach Filia Żagań” .
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z lokalizacji 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach filia Żagań (68-100) ul. Żelazna, POLSKA w
rozumieniu Ustawy o odpadach na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących
Załącznik nr 7 do SWZ, zgodnie z opisem zamówienia stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ w ilości i asortymencie
określonym w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust.
1. ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości
zleceń wywozów, lub/i pojemników na odpady, jednakże niepowodującego wzrostu wartości
umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku
zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru
umowy.
2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku zwiększenia ilości generowanych
odpadów spowodowanych:
a) zwiększoną ilością leczonych pacjentów,
b) zatrudnieniem dodatkowych osób,
c) zmianami organizacyjnymi,
d) zmianami w sposobie żywienia.
3. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy na
dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania
umowy. W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego
asortymentu nie ulegną zmianie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, w oparciu o ustalone kryteria oceny
ofert osobno dla każdej części.
2. Punkty w poszczególnych kryteriach obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ocenianym kryterium otrzyma
maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne w
ocenianym kryterium, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość
punktów.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny iinnych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego określonych przez Zamawiającego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Standard emisji spalin „SEP”

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach,
b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z
wymogami Ustawy o odpadach w zakresie kodów odpadów, które będą podlegały odbiorowi
oraz transportowi lub aktualny wpis do BDO.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, zgodnie z art. 9c ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z
wymogami Ustawy o odpadach w zakresie kodów odpadów, które będą podlegały odbiorowi oraz transportowi lub aktualny wpis do BDO

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dowody równoważności, jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Na ofertę składają się łącznie następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy, udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przygotowane zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ (uwaga, patrz pkt. V.3 i V.4 SWZ);
3) formularz asortymentowo-cenowy, właściwy dla części na jaką zostaje złożona oferta zgodnie z zał. nr 5-6 do SWZ
4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przygotowane zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy);
7) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy) przygotowane zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
8) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ (jeżeli dotyczy);
9) uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako Tajemnicy przedsiębiorstwa, o ile zastrzeżenie takie zostało złożone.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące
wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego warunek
dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest
spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje dostawy do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
wstępne, o którym mowa w pkt. VI.2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 i 3 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. Upoważnienie do pełnienia
funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z
partnerów - należy załączyć je do oferty.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt VI.3.1.1)-4) SWZ, składa każdy z Wykonawców.
9. Dokumenty, o których mowa w pkt VI.3.1.5)-6) SWZ, składa ten z Wykonawców, który
wykazuje się spełnieniem warunku.
10. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań.W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna zawierać co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia,
c) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
d) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści umowy (dalej: „umowa”) zostały zawarte w: Załączniku nr 7 do SWZ –
dla każdej części.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści dokumentów
postępowania oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy wybranego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych
Postanowieniach Umowy.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.