eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnobrzeg › Roboty budowlane w ramach zadania: Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont pokryć dachowych na budynkach Wojewódzkiego Szpitala w TarnobrzeguOgłoszenie z dnia 2023-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane w ramach zadania: Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont pokryć dachowych
na budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL IM.ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000312573

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 1

1.5.2.) Miejscowość: Tarnobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 812 32 09

1.5.8.) Numer faksu: 15 812 32 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitaltbg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaltbg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane w ramach zadania: Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont pokryć dachowych
na budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56bbf865-f563-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00222648

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046149/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont pokryć dachowych na budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
2. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji,
odpowiedzi na pytania.
5. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co
najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do
autentykacji i podpisu.
6. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
a) Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i
późniejsze, Internet Explorer 11
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze
2) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
7. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest
uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
8. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach
dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu
9. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB.
Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający
wiele pojedynczych plików.
10. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu.
11. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png,.jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
12. Pozostałe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzeg Adres: ul. Szpitalna 1, 39 – 400 Tarnobrzeg telefon 15 812 30 01 faks: 15 812 32 63 e-mail:
sekretariat@szpitaltbg.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu jest Pani Wioletta Rudnicka, tel. 15 812 32 10, e-mail: w.rudnicka@szpitaltbg.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
5) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
6. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób
fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
7. Pozostałe informacje w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WSz – II.4.291.46.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w zakresie remontu pokryć dachowych wraz z wymianą obróbek blacharskich i remontem kominów w budynkach ujętych w Zadaniu 1, tj.:
Zadanie 1
Budynek B1
Budynek G, G1
Budynek O
Budynek Portierni
Budynek Stacji Trafo
Budynek K
Budynek E2
Budynek J2
Budynek E1
2. Główne elementy prac obejmują:
1) rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku (rynny, rury spustowe, rynhaki, rurhaki, pasy nad i podrynnowe, kołnierze),
2) rozbiórka papy termozgrzewalnej,
3) wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej (rynny, rury spustowe, rynhaki, rurhaki, pasy nad i podrynnowe, kołnierze, koryta wraz z wpustami, kosze spustowe),
4) pokrycie dachu papa termozgrzewalną podkładową gr 4 mm PV 250 S 40 (spód papy umożliwiający kanałowe odprowadzanie pary wodnej),
5) pokrycie dachu papą termozgrzewalna wierzchniego krycia gr 5,2 mm PV 250 S 52 (spód papy umożliwiający kanałowe odprowadzanie pary wodnej),
6) montaż kominków odpowietrzających zgodnie z zaleceniami producenta papy,
7) uzupełnienie miejscowe tynków kominów,
8) malowanie tynków kominów farbą emulsyjną,
9) malowanie obróbek blacharskich,
10) krycie daszków kominów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia ,
11) malowanie daszków betonowych kominów emulsja asfaltowa,
12) demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej,
13) utylizacja materiałów z rozbiórki i przekazanie kart odpadu zamawiającemu,
14) prace zabezpieczające teren w bezpośrednim otoczeniu realizowanych robót.
3. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.
4. Zakres rzeczowy robót i ich technologię określono w przedmiarach robót udostępnianej przez Zamawiającego w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań, a także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. W przypadku rozbieżności Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru montowanych materiałów budowlano – montażowych.
6. Wszystkie materiały i robocizna powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji, obowiązujących Norm oraz spełniające wymagania atestów i przepisów, dopuszczających do stosowania w obiektach służby zdrowia. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kartę techniczną materiału bądź urządzenia oraz wszelkie certyfikaty i deklaracje, potwierdzające zgodność z obowiązującą normą czy też aprobatą techniczną.
7. Podane w przedmiarze nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie aprobaty techniczne lub certyfikaty rozwiązań materiałowych równoważnych do projektowanych. W przypadku niewskazania proponowanego rozwiązania równoważnego, Zamawiający uznaje, że Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w przedmiarze robót.
8. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
9. Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Ustawy, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
10. Wszystkie prace muszą być wykonywane w sposób nie naruszający warunków gwarancji producenckiej na wbudowywane materiały i montowane urządzenia. Z chwilą odbioru robót, potwierdzonych protokołem, o którym mowa w § 9 Projektu umowy na Zamawiającego przechodzą wszystkie uprawnienia z tytułu gwarancji producenckiej. W przypadku przedstawienia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do wpływu wykonywanych prac na w/w gwarancję, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenie producenta, że sposób wykonania prac nie narusza gwarancji producenta.
11. Wykonawca w okresie gwarancji winien co najmniej raz w roku, przeprowadzić kontrolę w zakresie obsługi rocznej według zapisów w dokumentacji wykonawczej.
12. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa, wytycznymi i zalecanymi uzgodnieniami do wykonania w czasie budowy.
13. Roboty budowlane winny być wykonywane z uwzględnieniem właściwej organizacji robót na terenie czynnych obiektów szpitalnych, według ustalonego zakresu prac, które będą uzgadniane na bieżąco z użytkownikami pomieszczeń. Dodatkowo Wykonawca zapewnia: połączenie nowej instalacji z instalacjami istniejącymi, wykonanie przegród szczelnych, a także koniecznych osłon i zabezpieczeń.
14. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści specyfikacji, Wykonawca winien wyjaśnić przed sporządzeniem i złożeniem oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonanie robót budowlanych wraz z zamontowanym osprzętem

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w zakresie remontu pokryć dachowych wraz z wymianą obróbek blacharskich i remontem kominów w budynkach ujętych w Zadaniu 2, tj.:
Zadanie 2
Budynek E
2. Główne elementy prac obejmują:
1) rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku (rynny, rury spustowe, rynhaki, rurhaki, pasy nad i podrynnowe, kołnierze),
2) rozbiórka papy termozgrzewalnej,
3) wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej (rynny, rury spustowe, rynhaki, rurhaki, pasy nad i podrynnowe, kołnierze, koryta wraz z wpustami, kosze spustowe),
4) pokrycie dachu papa termozgrzewalną podkładową gr 4 mm PV 250 S 40 (spód papy umożliwiający kanałowe odprowadzanie pary wodnej),
5) pokrycie dachu papą termozgrzewalna wierzchniego krycia gr 5,2 mm PV 250 S 52 (spód papy umożliwiający kanałowe odprowadzanie pary wodnej),
6) montaż kominków odpowietrzających zgodnie z zaleceniami producenta papy,
7) uzupełnienie miejscowe tynków kominów,
8) malowanie tynków kominów farbą emulsyjną,
9) malowanie obróbek blacharskich,
10) krycie daszków kominów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia ,
11) malowanie daszków betonowych kominów emulsja asfaltowa,
12) demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej,
13) utylizacja materiałów z rozbiórki i przekazanie kart odpadu zamawiającemu,
14) prace zabezpieczające teren w bezpośrednim otoczeniu realizowanych robót.
3. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.
4. Zakres rzeczowy robót i ich technologię określono w przedmiarach robót udostępnianej przez Zamawiającego w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań, a także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. W przypadku rozbieżności Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru montowanych materiałów budowlano – montażowych.
6. Wszystkie materiały i robocizna powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji, obowiązujących Norm oraz spełniające wymagania atestów i przepisów, dopuszczających do stosowania w obiektach służby zdrowia. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kartę techniczną materiału bądź urządzenia oraz wszelkie certyfikaty i deklaracje, potwierdzające zgodność z obowiązującą normą czy też aprobatą techniczną.
7. Podane w przedmiarze nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie aprobaty techniczne lub certyfikaty rozwiązań materiałowych równoważnych do projektowanych. W przypadku niewskazania proponowanego rozwiązania równoważnego, Zamawiający uznaje, że Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w przedmiarze robót.
8. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
9. Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Ustawy, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
10. Wszystkie prace muszą być wykonywane w sposób nie naruszający warunków gwarancji producenckiej na wbudowywane materiały i montowane urządzenia. Z chwilą odbioru robót, potwierdzonych protokołem, o którym mowa w § 9 Projektu umowy na Zamawiającego przechodzą wszystkie uprawnienia z tytułu gwarancji producenckiej. W przypadku przedstawienia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do wpływu wykonywanych prac na w/w gwarancję, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenie producenta, że sposób wykonania prac nie narusza gwarancji producenta.
11. Wykonawca w okresie gwarancji winien co najmniej raz w roku, przeprowadzić kontrolę w zakresie obsługi rocznej według zapisów w dokumentacji wykonawczej.
12. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa, wytycznymi i zalecanymi uzgodnieniami do wykonania w czasie budowy.
13. Roboty budowlane winny być wykonywane z uwzględnieniem właściwej organizacji robót na terenie czynnych obiektów szpitalnych, według ustalonego zakresu prac, które będą uzgadniane na bieżąco z użytkownikami pomieszczeń. Dodatkowo Wykonawca zapewnia: połączenie nowej instalacji z instalacjami istniejącymi, wykonanie przegród szczelnych, a także koniecznych osłon i zabezpieczeń.
14. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści specyfikacji, Wykonawca winien wyjaśnić przed sporządzeniem i złożeniem oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonanie robót budowlanych wraz z zamontowanym osprzętem

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w zakresie remontu pokryć dachowych wraz z wymianą obróbek blacharskich i remontem kominów w budynkach ujętych w Zadaniu 3, tj.:
Zadanie 3
Budynek F1
2. Główne elementy prac obejmują:
1) rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku (rynny, rury spustowe, rynhaki, rurhaki, pasy nad i podrynnowe, kołnierze),
2) rozbiórka papy termozgrzewalnej,
3) wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej (rynny, rury spustowe, rynhaki, rurhaki, pasy nad i podrynnowe, kołnierze, koryta wraz z wpustami, kosze spustowe),
4) pokrycie dachu papa termozgrzewalną podkładową gr 4 mm PV 250 S 40 (spód papy umożliwiający kanałowe odprowadzanie pary wodnej),
5) pokrycie dachu papą termozgrzewalna wierzchniego krycia gr 5,2 mm PV 250 S 52 (spód papy umożliwiający kanałowe odprowadzanie pary wodnej),
6) montaż kominków odpowietrzających zgodnie z zaleceniami producenta papy,
7) uzupełnienie miejscowe tynków kominów,
8) malowanie tynków kominów farbą emulsyjną,
9) malowanie obróbek blacharskich,
10) krycie daszków kominów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia ,
11) malowanie daszków betonowych kominów emulsja asfaltowa,
12) demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej,
13) utylizacja materiałów z rozbiórki i przekazanie kart odpadu zamawiającemu,
14) prace zabezpieczające teren w bezpośrednim otoczeniu realizowanych robót.
3. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.
4. Zakres rzeczowy robót i ich technologię określono w przedmiarach robót udostępnianej przez Zamawiającego w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań, a także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. W przypadku rozbieżności Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru montowanych materiałów budowlano – montażowych.
6. Wszystkie materiały i robocizna powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji, obowiązujących Norm oraz spełniające wymagania atestów i przepisów, dopuszczających do stosowania w obiektach służby zdrowia. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kartę techniczną materiału bądź urządzenia oraz wszelkie certyfikaty i deklaracje, potwierdzające zgodność z obowiązującą normą czy też aprobatą techniczną.
7. Podane w przedmiarze nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie aprobaty techniczne lub certyfikaty rozwiązań materiałowych równoważnych do projektowanych. W przypadku niewskazania proponowanego rozwiązania równoważnego, Zamawiający uznaje, że Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w przedmiarze robót.
8. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
9. Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Ustawy, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
10. Wszystkie prace muszą być wykonywane w sposób nie naruszający warunków gwarancji producenckiej na wbudowywane materiały i montowane urządzenia. Z chwilą odbioru robót, potwierdzonych protokołem, o którym mowa w § 9 Projektu umowy na Zamawiającego przechodzą wszystkie uprawnienia z tytułu gwarancji producenckiej. W przypadku przedstawienia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do wpływu wykonywanych prac na w/w gwarancję, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenie producenta, że sposób wykonania prac nie narusza gwarancji producenta.
11. Wykonawca w okresie gwarancji winien co najmniej raz w roku, przeprowadzić kontrolę w zakresie obsługi rocznej według zapisów w dokumentacji wykonawczej.
12. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa, wytycznymi i zalecanymi uzgodnieniami do wykonania w czasie budowy.
13. Roboty budowlane winny być wykonywane z uwzględnieniem właściwej organizacji robót na terenie czynnych obiektów szpitalnych, według ustalonego zakresu prac, które będą uzgadniane na bieżąco z użytkownikami pomieszczeń. Dodatkowo Wykonawca zapewnia: połączenie nowej instalacji z instalacjami istniejącymi, wykonanie przegród szczelnych, a także koniecznych osłon i zabezpieczeń.
14. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści specyfikacji, Wykonawca winien wyjaśnić przed sporządzeniem i złożeniem oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonanie robót budowlanych wraz z zamontowanym osprzętem

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w zakresie remontu pokryć dachowych wraz z wymianą obróbek blacharskich i remontem kominów w budynkach ujętych w Zadaniu 4, tj.:
Zadanie 4
Budynek D, D1, D2
2. Główne elementy prac obejmują:
1) rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku (rynny, rury spustowe, rynhaki, rurhaki, pasy nad i podrynnowe, kołnierze),
2) rozbiórka papy termozgrzewalnej,
3) wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej (rynny, rury spustowe, rynhaki, rurhaki, pasy nad i podrynnowe, kołnierze, koryta wraz z wpustami, kosze spustowe),
4) pokrycie dachu papa termozgrzewalną podkładową gr 4 mm PV 250 S 40 (spód papy umożliwiający kanałowe odprowadzanie pary wodnej),
5) pokrycie dachu papą termozgrzewalna wierzchniego krycia gr 5,2 mm PV 250 S 52 (spód papy umożliwiający kanałowe odprowadzanie pary wodnej),
6) montaż kominków odpowietrzających zgodnie z zaleceniami producenta papy,
7) uzupełnienie miejscowe tynków kominów,
8) malowanie tynków kominów farbą emulsyjną,
9) malowanie obróbek blacharskich,
10) krycie daszków kominów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia ,
11) malowanie daszków betonowych kominów emulsja asfaltowa,
12) demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej,
13) utylizacja materiałów z rozbiórki i przekazanie kart odpadu zamawiającemu,
14) prace zabezpieczające teren w bezpośrednim otoczeniu realizowanych robót.
3. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.
4. Zakres rzeczowy robót i ich technologię określono w przedmiarach robót udostępnianej przez Zamawiającego w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań, a także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. W przypadku rozbieżności Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru montowanych materiałów budowlano – montażowych.
6. Wszystkie materiały i robocizna powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji, obowiązujących Norm oraz spełniające wymagania atestów i przepisów, dopuszczających do stosowania w obiektach służby zdrowia. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kartę techniczną materiału bądź urządzenia oraz wszelkie certyfikaty i deklaracje, potwierdzające zgodność z obowiązującą normą czy też aprobatą techniczną.
7. Podane w przedmiarze nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie aprobaty techniczne lub certyfikaty rozwiązań materiałowych równoważnych do projektowanych. W przypadku niewskazania proponowanego rozwiązania równoważnego, Zamawiający uznaje, że Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w przedmiarze robót.
8. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
9. Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Ustawy, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
10. Wszystkie prace muszą być wykonywane w sposób nie naruszający warunków gwarancji producenckiej na wbudowywane materiały i montowane urządzenia. Z chwilą odbioru robót, potwierdzonych protokołem, o którym mowa w § 9 Projektu umowy na Zamawiającego przechodzą wszystkie uprawnienia z tytułu gwarancji producenckiej. W przypadku przedstawienia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do wpływu wykonywanych prac na w/w gwarancję, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenie producenta, że sposób wykonania prac nie narusza gwarancji producenta.
11. Wykonawca w okresie gwarancji winien co najmniej raz w roku, przeprowadzić kontrolę w zakresie obsługi rocznej według zapisów w dokumentacji wykonawczej.
12. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa, wytycznymi i zalecanymi uzgodnieniami do wykonania w czasie budowy.
13. Roboty budowlane winny być wykonywane z uwzględnieniem właściwej organizacji robót na terenie czynnych obiektów szpitalnych, według ustalonego zakresu prac, które będą uzgadniane na bieżąco z użytkownikami pomieszczeń. Dodatkowo Wykonawca zapewnia: połączenie nowej instalacji z instalacjami istniejącymi, wykonanie przegród szczelnych, a także koniecznych osłon i zabezpieczeń.
14. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści specyfikacji, Wykonawca winien wyjaśnić przed sporządzeniem i złożeniem oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonanie robót budowlanych wraz z zamontowanym osprzętem

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia przez okres trwania umowy, z minimalną sumą gwarancyjną ubezpieczenia o wartości co najmniej Zadanie 1: 95 000,00 PLN, Zadanie 2: 80 000.00PLN, Zadanie 3: 25 000,00 PLN, Zadanie 4: 135 000,00 PLN.
2. Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca:
A) wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pokryć dachowych w obiekcie użyteczności publicznej sklasyfikowanego wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych /PKOB/: obiekt w grupie 126 o wartości każdej roboty budowlanej nie mniejszej niż: Zadanie 1: 95 000,00 PLN, Zadanie 2: 80 000.00PLN, Zadanie 3: 25 000,00 PLN, Zadanie 4: 135 000,00 PLN.
oraz załączy dowody, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;
B) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi – kierownik robót dla każdego zadania:
a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
C) przedstawi wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
D) przedstawi oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy, tj.: że osoby, wymienione w/w wykazie, posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
1) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 2), z zastrzeżeniem pkt 3).
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1) Zamawiający żąda:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu , o którym mowa w pkt 1.1) dane umożliwiające dostęp do tych środków.
2. Wykonawca posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
A) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o
których mowa w pkt 2.2) lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.
1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 2 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda:
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, określoną przez zamawiającego powyżej;

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający żąda:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ – według opisu określonego powyżej.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ – według opisu określonego powyżej.
c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ – według opisu określonego powyżej;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca wraz z ofertą składa dokumenty określone w pkt II.8 i 10 w Części B SWZ – jeżeli dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
1) Oprócz wypełnionego i podpisanego Formularza Oferty – załącznik nr 1 do SWZ, do oferty należy załączyć:
2) Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy – załącznik nr 2 do SWZ.
3) Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy – załącznik nr 3 do SWZ.
4) Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia – załącznik nr 7 do SWZ – jeżeli dotyczy.
5) Oświadczenie, o którym mowa w pkt V.16 w Części C SWZ – załącznik nr 8 do SWZ – jeżeli dotyczy.
6) Wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy.
7) Potwierdzenie złożenia wadium.
8) Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma pełnomocnictwa została określona w pkt IX.6 części B SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
Zadanie 1: 1 400,00 PLN
Zadanie 2: 1 200,00 PLN
Zadanie 3: 390,00 PLN
Zadanie 4: 2 000,00 PLN
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 11 1130 1105 0005 2040 2520 0010. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Oznaczenie sprawy: WSz-II.4.291.46.2023.
6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Ustawy,
7. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
8. Wadium zwracane będzie zgodnie z art. 98 ust. 1 -5 Ustawy.
9. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Forma prawna Wykonawcy, w przypadku składania oferty wspólnej:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy.
3. Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawców);
4. Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji;
5. Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
6. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.
7. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
8. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
10. W przypadku Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia w odniesieniu do warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej określonych powyżej w pkt. I.1.3) w części C SWZ warunki te mogą spełniać Wykonawcy łącznie.
11. W przypadku Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych powyżej w pkt. I.1.4) w części C SWZ muszą być spełnione przynajmniej przez jednego z wykonawców, wchodzących w skład konsorcjum.
12. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców (dotyczy pkt IV.2.2 w części C SWZ)).
13. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zapisy określone w pkt IV.1.3) obowiązują.
14. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
15. Zamawiający zgodnie z art. 117 ust. 3 Ustawy w odniesieniu do warunku dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolności tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
16. W przypadku o którym mowa w pkt 15 powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – Załączniki nr 8 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1) Jeżeli konieczność zmian będzie następstwem działań instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zadania, o którym mowa w § 2 oraz gdy nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy;
2) Zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, o której mowa w § 4 ust. 18;
3) Zmiany terminu realizacji umowy, pod warunkiem:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, jeżeli Wykonawca w związku z wykonywaniem zamówienia dodatkowego nie będzie mógł dotrzymać terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
c) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
d) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz normami techniczno - budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opisujących przedmiot zamówienia – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru,
e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
f) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,
g) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
4) Wprowadzenia Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w niniejszej umowie dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania zamówienia złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:
a) wprowadzenie podwykonawców;
b) wskazanie innych podwykonawców;
c) rezygnację z podwykonawców.
5) Przedstawicieli stron na budowie po stronie Wykonawcy, w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy;
c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Nowe osoby muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla pełnienia danej funkcji.
2. W przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
4. Pozostały zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy określa Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Opis kryteriów oceny ofert:
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 2.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena brutto 60%
Gwarancja na wykonanie robót budowlanych wraz z zamontowanym osprzętem 40 %
Punkty za kryterium dla n – tego Wykonawcy będą obliczane wg wzoru:
a) dla kryterium – cena brutto
P cn = C min / C n x 60pkt
gdzie: 1% = 1 pkt
( P c n ) – ilość punktów za cenę dla ocenianego Wykonawcy;
( C min ) – najniższa cena spośród ocenianych ofert;
( C n ) – cena zawarta w badanej ofercie;
b) dla kryterium – gwarancja na wykonanie robót budowlanych wraz z zamontowanym osprzętem
gwarancja na wykonanie robót budowlanych wraz z zamontowanym osprzętem min. 3 lata – 0 pkt (warunek minimalny)
4 lata – 10 pkt
5 lat - 20 pkt
6 lat – 30 pkt
7 lat i więcej – 40 pkt

G n = G b / G max x 40 pkt
gdzie: 1% = 1 pkt
(G n) – ilość punktów za gwarancję wykonanie robót budowlanych wraz z zamontowanym osprzętem dla ocenianego
Wykonawcy;
(G b) – punkty badanej oferty;
(G max) – punkty za gwarancję na wykonanie robót budowlanych wraz z zamontowanym osprzętem najwyższej oferty
spośród ocenianych ofert.
Zamawiający wymaga wpisania okresu gwarancji w załączniku nr 1 Formularz Ofertowy, wg ściśle określonych powyżej
wymagań tzn. 3 lata, 4 lata, 5 lat, 6 lat lub 7 lat.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów zgodnie
z poniższym wzorem:
P cn + G n
3. W przypadku nie wskazania w pkt 4 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, okresu gwarancji, przyjmuje
się, że wynosi on 3 lata jako warunek minimalny wskazany w pkt 2 lit.b.
4. Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w kryterium określonym w pkt 2 dla danego zadania wynosi 100 pkt.
5. Zamawiający wybierze spośród ważnych ofert ofertę z najwyższą liczbą punktów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.