eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Zakup i sukcesywna dostawa: żywności (pieczywo, nabiał, mięso i wędliny, drób, art. spożywcze, mrożonki i owoce)Ogłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i sukcesywna dostawa: żywności (pieczywo, nabiał, mięso i wędliny, drób, art. spożywcze, mrożonki i owoce)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oswalda Balzera 15

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@klinika.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i sukcesywna dostawa: żywności (pieczywo, nabiał, mięso i wędliny, drób, art. spożywcze, mrożonki i owoce)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18dfbad6-f388-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00222489

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00049706/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 sukcesywna dostawa żywności

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.klinika.net.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamawiającego na stronie www.klinika.net.pl na formularzu własnym jako załącznik .
Korespondencja ta nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania (STG-271- 13/22).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://usorwzakopanem.ezamawiający.pl Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie”. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie. Po zapisaniu, plik jest w systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, można go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń”. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej dlatego też oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc lub .docx. lub .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale. Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym/CEIDG lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: STG-271-13/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Chleb mieszany pszenno – żytni 0,60 kg krojony 6000 szt.
Chleb wieloziarnisty 0,50 kg 1000 szt.
Chleb bezglutenowy 100 szt.
Chałka 0,40 kg 70 szt.
Bułka pszenna 0,05 kg 16000 szt.
Rogal maślany 150 szt.
Drożdżówka wielosmakowa 500 szt.
Ciasta różne 80 kg
Bułka tarta 100 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mleko 2% po 1 L 4000 L.
Jogurt owocowy poj. 150 g 240 szt.
Jogurt z owsianką poj. 180g 200 szt.
Jogurt pitny bez dodatku cukru poj 250 ml 240 szt.
Jogurt naturalny 150 g 300 szt.
Jogurt naturalny typu greckiego poj 400 g 40 szt.
Serek wiejski z owocami (różne smaki) poj, 150 g 200 szt.
Kefir luz poj 5L wiadro 100 L.
Śmietana 18% poj. 0,4 L 750 L.
Ser topiony bloczek różne rodzaje 100 g 150 kg
Ser żółty blok 3kg różne rodzaje 200 kg.
Twaróg krajanka półtłusty 500 g 200 kg.
Twaróg sernikowy (typu Hanusi) 6,5% tłuszczu 1 kg 120 szt.
Margaryna mleczna 250 g 100 kg.
Masło roślinne 500 g 100 kg.
Masło extra 82% tłuszczu200 g 750 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Schab świeży b/k 200 kg
Karczek wieprzowy b/k 150 kg
Łopatka wieprzowa b/k 400 kg
Kaszanka 80 kg
Szynka wieprzowa gotowana (typu cygańska) 70 kg
Kiełbasa gruba gatunkowa podsuszana(typu żywiecka) 100 kg
Kiełbasa gatunkowa (typu podwawelska) 120 kg
Kiełbasa gatunkowa (typu szynkowa) 40 kg
Kiełbasa zwyczajna 80 kg
Boczek gotowany b/k 60 kg
Mortadela bez dodatków 40 kg
Smalec kostka 200 g 120 kg
Słonina świeża bez skóry 10 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15119000-5 - Mięsa różne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Porcja rosołowe 700 kg
Udko z kurczaka 750 kg
Filet z piersi kurczaka 250 kg
Filet z piersi indyka 100 kg
Pasztet pieczony drobiowy 50 kg
Parówki drobiowe pakowane (typu Bobaski) 20 kg
Szynka drobiowa 80 kg
Kiełbasa drobiowa podsuszana 30 kg
Kiełbasa Krakowska drobiowa 20 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15119000-5 - Mięsa różne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mąka pszenna typ 500 pak po 10 kg 450 kg
Mąka ziemniaczana pak po 10 kg 5 kg
Kasza manna (grysik) pak. po 1 kg 100 kg
Kasza pęcak pak po 1 kg 100 kg
Kasza jęczmienna perłowa pak po 1 kg 100 kg
Ryż długo ziarnisty pak. po 1 kg 200 kg
Ryż paraboliczny 5 kg 200 kg
Makaron różne kształty pak po 400 – 500 g 1000 szt.
Wafle ryżowe 20 szt.
Suchary 5 szt.
Cukier grysik pak po 1 kg 800 kg
Cukier puder pak po 400g 10 kg
Ogórki konserwowe 900g 300 szt.
Dżem słoik 1 kg 20 szt.
Dżem mix 25g 3000 szt.
Miód prawdziwy 15g 3000 szt.
Soczek owocowy z rurką 200 ml 540 szt.
Kawa zbożowa (typu Inka) 100 g 200 szt.
Koncentrat pomidorowy 800g 50 szt.
Pasztet drobiowy 50g 2500 szt.
Papryka konserwowa 0,9 kg 50 kg
Groszek konserwowy 300g 100 szt.
Kukurydza konserwowa 300g 100 szt.
Pieczarki konserwowe 0,9 kg 30 szt.
Chrzan tarty 300 g 50 szt.
Majonez 5L 30 szt.
Olej uniwersalny 0,9l 200 szt.
Ocet spirytusowy 10% 1 L 30 szt.
Sól kamienna jodowana 1 kg 250 kg
Ketchup łagodny 0,425 kg 40 szt.
Pieprz prawdziwy mielony 1 kg 6 kg
Papryka mielona ostra 20g 30 szt.
Papryka mielona słodka 20g 30 szt.
Maggi 1L 180 szt.
Bulion warzywny w proszku 20 kg 90 kg
Majeranek 20g 90 szt.
Kwasek cytrynowy 20g 60 szt.
Liść laurowy 20 g 90 szt.
Ziele angielskie 20g 60szt.
Kminek 0,20 g 60 szt.
Zioła prowansalskie 20 g 60 szt.
Oregano 20 g 60 szt.
Tymianek 20 g 60 szt.
Herbata liściasta 100 g (typu Madras) 36 szt.
Ananas w syropie 48 szt.
Płatki kukurydziane 1 kg 300 szt.
Cynamon 20g 60 szt.
Szczaw konserwowy 36 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

marchew 1000 kg
pietruszka 550 kg
seler 550 kg
cebula 800 kg
ziemniaki 6500 kg
czosnek 400 szt.
Pietruszka natka 500 szt.
koperek 500 szt.
por 250 szt.
Kapusta włoska 150 szt.
Kapusta biała 200 kg
Kapusta kiszona 300 kg
Kapusta czerwona 50 kg
Ogórek kiszony 200 kg
Ogórek zielony 60 kg
pieczarki 50 kg
Papryka świeża 40 kg
buraki 200 kg
szczypiorek 40 szt.
rzodkiewka 40 szt.
Salata różne rodzaje 80 szt.
pomidor 150 kg
grapefruit 20 kg
jabłko 450 kg
gruszki 250 kg
pomarańcze 30 kg
mandarynki 30 kg
banany 30 kg
brzoskwinie 20 kg.
nektarynki 20 kg
śliwki 30 kg
arbuz 30 kg
truskawki 30 kg
Mieszanka kompotowa 300 kg
Kalafior mrożony 60 kg
Fasolka szparagowa mrożona 100 kg.
Brokuł mrożony 50 kg
Szpinak mrożony 120 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://usorwzakopanem.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.