eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecinek › Remont chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO SZCZECINEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 13

1.5.2.) Miejscowość: Szczecinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@um.szczecinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecinek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7caf1cc9-f408-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00222294

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005447/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7caf1cc9-f408-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i
Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail urzad@um.szczecinek.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu zobowiązany jest posiadać konto podmiotu Wykonawca na Platformie e-Zamówienia. Informacje na temat zakładania konta oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia zawiera Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz zakładka Centrum Pomocy. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie https://ezamowienia.gov.pl w zakładce Zgłoś problem. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce Formularze. Możliwość korzystania z Formularzy do komunikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania konta Wykonawcy oraz zalogowania się. Do korzystania z Formularzy do komunikacji służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Pełna informacja o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarta została w sekcji VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny określono w sekcji XXXIX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek informacyjny określono w sekcji XXXIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: K.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych, oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z drogi, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej remontu chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w 2023 roku, który będzie mógł samoistnie spełniać funkcję techniczną w zakresie:
1.1. Wykonania remontu chodników dla pieszych, nawierzchni dróg, zjazdów oraz zatok postojowych i parkingów:
1/ z kostki betonowej „polbruk” gr. 6 cm - ok. 750 m2
2/ z kostki betonowej „polbruk” gr. 8 cm - ok. 490 m2
3/ z kostki kamiennej - ok. 60 m2 Remont polegać będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni drogi, chodnika, zjazdu, zatoki postojowej lub parkingu, regulacji istniejącego uzbrojenia, wyprofilowaniu podłoża, wykonaniu podsypki wyrównawczej z piasku gr. 10 cm, oraz podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ułożeniu nowej nawierzchni z materiału Zamawiającego pochodzącego z odzysku lub z nowego materiału Wykonawcy (w przypadku nowej nawierzchni z kostki polbruk gr. 6 cm do 30% polbruk kolorowy, od 70% polbruk szary), uprzątnięciu terenu remontu i odwiezienie elementów rozbiórkowych na wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, przywróceniu terenu zielonego do stanu pierwotnego. W przypadku gdy realizacja chodnika odbywać się będzie w terenie nieutwardzonym, zamiast robót rozbiórkowych należy wykonać roboty ziemne z odwozem urobku na wysypisko lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz ewentualnym dowozem materiału na nasypy.
1.2. Wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie z materiału Wykonawcy. Wykonanie nowej podbudowy polegać będzie na rozbiórce podbudowy istniejącej lub wykonaniu wykopu pod nową podbudowę i wykonanie nowej podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm na podsypce wyrównawczej z piasku gr. 10 cm - materiał Wykonawcy. – ok. 460 m2.
1.3. Przestawienia lub wymiany krawężników betonowych - ok. 270 mb.
1.4. Przestawienia lub wymiany krawężników kamiennych - ok. 30 mb.
Wymiana krawężnika polegać będzie na rozbiórce krawężnika istniejącego i ustawieniu krawężnika nowego (materiał Wykonawcy) na ławie betonowej z oporem /łącznie z wykonaniem ławy z betonu C12/15/ i podsypce cementowo – piaskowej, wywozie pozostałych materiałów na wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, uzupełnieniu nawierzchni bitumicznej po rozbiórce krawężników – wszystkie materiały Wykonawcy.
Przestawienie krawężnika polegać będzie na rozbiórce krawężnika istniejącego i ponownym jego ustawieniu, z uzupełnieniem krawężnikiem pochodzącym z odzysku (materiał Zamawiającego), na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 B i podsypce cementowo-piaskowej- materiał Wykonawcy, wywozie pozostałych materiałów na wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, uzupełnieniu nawierzchni bitumicznej po rozbiórce krawężników.
1.5. Wymiany obrzeża betonowego – ok. 490 mb.
Wymiana obrzeża betonowego polegać będzie na rozbiórce istniejącego obrzeża i ustawieniu nowego obrzeża 30x8 cm (materiał Wykonawcy) na podsypce piaskowe oraz wywozie pozostałości na wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.
2. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę i oddany Zamawiającemu będzie całkowicie zgodny z umową i będzie odpowiadać potrzebom, dla których jest przewidziany.
3. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach ogólnej ilości wszystkich robót, możliwość przesunięcia ilości robót pomiędzy poszczególnymi rodzajami robót.
4. Zamawiający każdorazowo uzgodni z Wykonawcą i dostarczy na piśmie zakres robót remontowych wraz z terminem wykonania uzgodnionego zakresu.
5. Zakres robót zleconych Wykonawcy wyniesie minimum 70% zakresu robót określonych w ust. 1.
6. Zamówienie robót w ilości nie powodującej osiągnięcie wynagrodzenia za cały przedmiot zamówienia nie uprawnia Wykonawcy do żądania zamówień uzupełniających, dodatkowych lub innych, a także roszczeń o wypłacenie w całości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście zlecone i wykonane roboty.
7. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót należy do obowiązków Wykonawcy.
8. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.
9. Udzielenie rękojmi za wady i gwarancji jakości na roboty wykonane z nowych materiałów Wykonawcy na okres nie krótszy niż 36 m-cy, na roboty wykonane z materiałów z odzysku na okres nie krótszy niż 12 m-cy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości na roboty wykonane z nowych materiałów Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości na roboty wykonane z materiałów z odzysku

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 robót budowlanych, polegających na wykonaniu i oddaniu remontu, budowy lub przebudowy dróg, o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym przez zamawiającego dołączonym przez wykonawcę do oferty.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
3) Pełnomocnictwo do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej przez mocodawcę lub notariusza;
4) Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani (Załącznik nr 5 do SWZ) - (jeżeli dotyczy);
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów- (jeżeli dotyczy);
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik nr 7 do SWZ) - (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały
wskazane w sekcji XXI SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia
zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, która stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.