eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żyraków › Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żyraków

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żyraków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żyraków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661091

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żyraków 137

1.5.2.) Miejscowość: Żyraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-204

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zyrakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zyrakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-01390286-94ec-11ee-ba3b-4e891c384685

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żyraków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01390286-94ec-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222146

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008992/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żyraków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00571233

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IiGK.271.16.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia: przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra Motyczna, Korzeniów, Mokre, Nagoszyn, Straszęcin, Wola Wielka, Wiewiórka, Wola Żyrakowska, Żyraków, Zawierzbie.
1) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej 0+000-0+270 na dz. nr ewid 95/16 w m. Bobrowa
2) Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+000 – 0+315 na działkach nr ewid. 830/1, 829, 823/1, 828/1 w m. Bobrowa
3) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+064, 0+069-0+249 oraz 0+000-065 na dz. nr ewid 1620/87 w m. Bobrowa Wola
4) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+051,5 na dz. nr ewid 1620/16, 1620/17 w m. Bobrowa Wola
5) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+350 na dz. nr ewid 1708, 1654, 1477 w m. Bobrowa Wola
6) Budowa drogi gminnej na terenie miejscowości Bobrowa Wola, Korzeniów, Nagoszyn wraz
z infrastrukturą techniczną o dł. 1,276 km
7) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+110 na dz. nr ewid 201, 1020 w m. Góra Motyczna
8) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+310 na dz. nr ewid 845/4, 844/2 w m. Góra Motyczna
9) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+290 na dz. nr ewid 1443 w m. Góra Motyczna
10) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+215 na dz. nr ewid 1650 w m. Góra Motyczna
11) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+165 na dz. nr ewid 1816/2, 1820/2 w m. Góra Motyczna
12) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+155 na dz. nr ewid 563/2 w m. Korzeniów
13) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+155 na dz. nr ewid 581 w m. Korzeniów
14) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+705, 0+000-0+555 na dz. nr ewid 4316/3, 1382/6, 1384/5, 1385/1, 793/1, 785/1, 789/11, 789/9, 4191/2, 1384/3, 1384/4, 814/1, 4188, 1384/1, 1339/2, 4184, 1336/2, 4182 w m. Nagoszyn
15) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+370 na dz. nr ewid 1634, 1727/1 w m. Nagoszyn
16) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+900 na dz. nr ewid 1697 w m. Mokre
17) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+155 na dz. nr ewid 590/4 w m. Straszęcin
18) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+075,00 na dz. nr ewid. 565/11, 597/3 w m. Straszęcin
19) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+150,00 na dz. nr ewid. 659/2 w m. Straszęcin
20) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+105,00 na dz. nr ewid. 263/10, 263/13, 263/14 w m. Straszęcin
21) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+180 na dz. nr ewid 768 w m. Straszęcin
22) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+276,00 na dz. nr ewid. 51/26 w m. Straszęcin
Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+065 na dz. nr ewid 1097/2 w m. Wiewiórka
23) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+180 na dz. nr ewid 939/4 w m. Wiewiórka
24) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+105 na dz. nr ewid 856 w m. Wola Wielka
25) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+140,00 na dz. nr ewid. 873/1, 869 w m. Wola Wielka drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+250 na dz. nr ewid 479 w m. Wola Wielka Przebudowa
26) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+150,00 na dz. nr ewid. 885, 874/3 w m. Wola Wielka
27) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+100 na dz. nr ewid 761/7, 829/7 w m. Wola Wielka
28) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+145,00 na dz. nr ewid. 987 w m. Wola Żyrakowska
29) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+125 na dz. nr ewid 985 w m. Wola Żyrakowska
30) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+105 na dz. nr ewid 1006/2 w m. Wola Żyrakowska
31) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+200 na dz. nr ewid 767/11, 767/13, 766/9, 768/7, 766/11 w m. Zawierzbie
32) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+280,00 na dz. nr ewid. 350/7, 350/11, 350/15, 351/2 w m. Zawierzbie
33) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+725,00 na dz. nr ewid. 1462, 854/23 w m. Zawierzbie
34) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+100,00 na dz. nr ewid. 734/4 w m. Zawierzbie
35) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej na dz. nr ewid 1331/23, 1331/13 w m. Żyraków
36) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+500 na dz. nr ewid 759/10, 759/2 w m. Żyraków
37) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+165,00 na dz. nr ewid. 1392 w m. Żyraków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy wstępnej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z dnia 2023-08-14 nr Edycja8/2023/7552/PolskiLad, złożonym przez Gminę Żyraków z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żyraków

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 11893740,82 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+682,00 wraz z remontem mostu
w miejscowości Straszęcin dz. nr ewid.: 696/178, 696/161, 696/166, 696/14, 692/4, 684/100
Zakres robót obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, robót ziemnych, podbudowy z kruszyw, nawierzchni bitumicznej, chodnika, ustawienie elementów ulic, wykonanie odwodnienia, utwardzenie zjazdów, wykonanie robót wykończeniowych, zapewnienie obsługi geodezyjnej, montaż urządzeń BRD, remont mostu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 3449069,76 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III zamówienia: Budowa drogi gminnej o długości 556,6 m wraz z infrastrukturą techniczną
w miejscowości Żyraków
Zakres robót obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych, podbudowy z kruszyw, nawierzchni bitumicznej, chodnika, zjazdów, poboczy, rowów, przepustów, kanalizacji deszczowej, ustawienie oznakowania, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przebudowę sieci gazowej oraz wodociągu, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę sieci energetycznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 4256941,35 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7618156,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10721787,59 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7618156,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 872-21-75-948

7.3.3) Ulica: Ul. Drogowców 1

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7618156,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2267241,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3461970,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2267241,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Eurovia Polska S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6350000127

7.3.3) Ulica: ul. Irysowa 1,

7.3.4) Miejscowość: Bielany Wrocławskie,

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Zakres robót przygotowawczych i rozbiórkowych, robót ziemnych, podbudowy z kruszyw, , chodnika, ustawienie elementów ulic, wykonanie odwodnienia, utwardzenie zjazdów, wykonanie robót wykończeniowych, zapewnienie obsługi geodezyjnej, montaż urządzeń BRD, remont mostu.


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2267241,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2488189,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3447415,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2488189,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Eurovia Polska S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6350000127

7.3.3) Ulica: ul. Irysowa 1

7.3.4) Miejscowość: Bielany Wrocławskie

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Zakres robót rozbiórkowych, ziemnych, podbudowy z kruszyw, chodnika, zjazdów, poboczy, rowów, przepustów, kanalizacji deszczowej, ustawienie oznakowania, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przebudowę sieci gazowej oraz wodociągu, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę sieci energetycznej.


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2488189,67 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.