eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tłuszcz › Wzmocnienie dróg gminnych gruntowych o nawierzchni utwardzonej za pomocą kruszyw niezwiązanych na terenie Gminy Tłuszcz

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wzmocnienie dróg gminnych gruntowych o nawierzchni utwardzonej za pomocą kruszyw niezwiązanych na terenie Gminy Tłuszcz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TŁUSZCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668166

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 10

1.5.2.) Miejscowość: Tłuszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-240

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@tluszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tluszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://tluszcz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wzmocnienie dróg gminnych gruntowych o nawierzchni utwardzonej za pomocą kruszyw niezwiązanych na terenie Gminy Tłuszcz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c108a007-b25b-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222139

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00002591/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wzmocnienie dróg gminnych gruntowych o nawierzchni utwardzonej za pomocą kruszyw niezwiązanych na terenie Gminy Tłuszcz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00034695

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wzmocnienie dróg gminnych gruntowych o nawierzchni utwardzonej za pomocą kruszyw niezwiązanych na terenie Gminy Tłuszcz:
Wykonanie jedn. ilość
Mechaniczne profilowanie z zagęszczeniem dróg o nawierzchni nieutwardzonej m2 30000,00
Mechaniczne ścinanie poboczy wraz z wywiezieniem urobku na odległość do 10,0km m2 500,00
Zdjęcie warstwy urodzajnej humusu/urobku grubości 20cm na całej szerokości koryta wraz z wywiezieniem na odległość do 10,0km m2 5000,00
Rozbiórka przepustu drogowego z części betonowych średnicy fi 40--60cm mb 10,00
Wykonanie przepustu z rur PE-HD SN8 średnicy 40cm na podbudowie z kruszywa betonowego 0/63mm gr. 20cm mb 10,00
Wykonanie przepustu z rur PE-HD SN8 średnicy 60cm na podbudowie z kruszywa betonowego 0/63mm gr. 20cm mb 10,00
Odmulenie rowu drogowego na głębokość od 20 do 40cm wraz z wywiezieniem urobku na odległość do 10,0km mb 200,00
Karczowanie pni drzew średnicy 30-70cm wraz z wywiezieniem szt. 10,00
1 tona kruszywa betonowego 0/63 wraz z rozplantowaniem, profilowaniem i zagęszczeniem tona 100,00
1 tona kruszywa betonowego 0/45 wraz z rozplantowaniem, profilowaniem i zagęszczeniem tona 300,00
1 tona kruszywa ceglanego 0/63 wraz z rozplantowaniem, profilowaniem i zagęszczeniem tona 50,00
1 tona kruszywa betonowego 0/31,5 wraz z rozplantowaniem, profilowaniem i zagęszczeniem tona 130,00
1 tona destruktu asfaltowego 0/31,5 wraz z rozplantowaniem, profilowaniem i zagęszczeniem tona 411,00
1 tona kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 wraz z rozplantowaniem, profilowaniem i zagęszczeniem tona 120,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 114490,86 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 525249,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 114490,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Balcerak Mariusz Usługi Transportowe Samochodowe Budowa Dróg

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7621617864

7.3.4) Miejscowość: Tłuszcz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 114490,86 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.