eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytnica › Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Bytnica

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Bytnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bytnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770215

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bytnica

1.5.2.) Miejscowość: Bytnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-630

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bytnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bytnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-86995596-8195-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Bytnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86995596-8195-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222132

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519989

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Bytnica”
2. Zamówienie realizowane będzie w formie „Zaprojektuj-wybuduj”. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) SUW Bytnica
2) SUW Gryżyna
3) SUW Budachów
4) SUW Dobrosułów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia określają:
1) Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ
2) Formularz cenowy zawarty w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ;
3) Dokumenty techniczne (dla części nr 1) – zebrane w Załączniku nr 9 do SWZ - zawierające m.in.:
a) Program funkcjonalno-użytkowy;
b) Projekt zagospodarowania terenu;
c) Szkice techniczne
d) Dokumentacja fotograficzna
e) Inwentaryzacja;
f) Wzór harmonogramu
4) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące Załącznik nr 10A do SWZ (dla części nr 1)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

44615000-4 - Zbiorniki ciśnieniowe

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 3948500,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 1 szt. samochodu typu furgon/van - pogotowie techniczne z wyposażeniem mobilnym w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Bytnica”.
2. Podstawowe parametry:
1) Rok produkcji nie starsze niż 2023r.
2) DMC max. 3 500 kg,
3) Długość całkowita do 6 100 mm,
4) silnik wysokoprężny, 4 – cylindrowy o mocy min. 140 KM, spełniający normę EURO 6+, 5. Pojemność skokowa min. 1 900 cm3,
5) Pojemność skokowa max. 2 500 cm3
6) inne oraz dodatkowe wyposażenie mobilne
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ;
2) Formularz cenowy zawarty w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ
3) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące Załącznik nr 10B do SWZ (dla części nr 2)

4.5.3.) Główny kod CPV: 34136100-0 - Lekkie samochody półciężarowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39300000-5 - Różny sprzęt

4.5.5.) Wartość części: 280000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE PRAWNE UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 1
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części 1 na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”, w zw. z art. 259 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255‒258”.
UZASADNIENIE FAKTYCZNE UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 1
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części 1 ponieważ cena oferty z najniższą ceną, tj. 6 385 077,60 PLN brutto przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, tj. 4 856 655,00 PLN brutto.. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, gdyby po dokonaniu oceny i badania ofert oferta ta za takową została uznana.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6385077,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7079966,10 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 321782,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 321782,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 321782,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Auto Idea Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5422575613

7.3.3) Ulica: ul. Narodowych Sił Zbrojnych 9

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-690

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 321782,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.