eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rościszewo › Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rościszewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej, 1

1.5.2.) Miejscowość: Rościszewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-204

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242764076

1.5.8.) Numer faksu: 242764201

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rosciszewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rosciszewo.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://josephine.proebiz.com

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7435cc4a-afb8-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222125

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00025635/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowości : Lipniki, Śniedzanowo, Babiec Piaseczny, Łukomie, Bryski

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00026165

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRGKB.271.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2180759,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach: Lipniki, Śniedzanowo, Babiec Piaseczny, Łukomie, Bryski i Babiec Więczanki”. W ramach inwestycji zostaną zrealizowane następujące odcinki dróg:
1.1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki
1.2. Przebudowa zjazdu publicznego w miejscowości Lipniki
1.3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo
1.4. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3736W z drogami gminnymi w m. Śniedzanowo
1.5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukomie
1.6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babiec Piaseczny
1.7. Przebudowa drogi gminnej Bryski – Gugoły – etap I (od km 0+000 do km 0+730)
1.8. Przebudowa drogi gminnej w obrębie Babiec Wieńczanki
2. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia określony został w :
2.1. Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 9 do SWZ
2.2. Przedmiarach robót – załącznik nr 10 do SWZ
2.3. Dokumentacji projektowej – załącznik nr 11 do SWZ
2.4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 12 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1718270,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2230882,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1718270,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4660128889

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 8

7.3.4) Miejscowość: Lipno

7.3.5) Kod pocztowy: 87-600

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3113472,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.